Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

.kultúrno-osvetová činnosť

Kultúru a vedu do regiónu II.

Miesto a termín konania: Košice, Slovenská republika / 04.09.2020 - 06.09.2020

Vyfarbi sa ! - workshop pre neprofesionálnych výtvarníkov z Košického kraja je zameraný na osvojenie si výtvarných techník s cieľom rozvíjať talent a zručnosti účastníkov v oblasti výtvarnej tvorby. Vzniknuté diela budú prezentované na výstave, ktorá uskutoční na jeseň v Košiciach.

viac o projekte


EDUFEST 2020

Miesto a termín konania: Tisovec, Slovenská republika / 04.09.2020 - 06.09.2020

EDUFEST - je edukačný workshop pre začínajúcich ochotníckych umelcov na skvalitnenie tvorby hercov.

viac o projekte


KreaTiviTa 2020

Miesto a termín konania: Trnava, Slovenská republika / 02.09.2020 - 30.09.2020

Výstava tradičných drevených marionet a drevených plastík je v poradí šiestou výstavou, ktorá sa realizuje v rámci projektu KreaTiviTa 2020 v priestoroch Domu hudby M. Schneidera Trnavského. Autorkou drevených bábok – marionet je výtvarníčka Jana Pilátová a drevené plastiky pochádzajú z ateliéru výtvarníka Ivana Slezáka.

viac o projekte


Kultúru a vedu do regiónu II.

Miesto a termín konania: Medzev, Slovenská republika / 01.09.2020 - 30.11.2020

Vzdelávacie a popularizačné prírodovedecké aktivity vo hvezdárni a planetáriu Medzeve pre žiakov ZŠ a SŠ.

viac o projekte


Kultúrno-osvetové aktivity v okrese Veľký Krtíš

Miesto a termín konania: Dolné Plachtince, Slovenská republika / 28.08.2020 - 29.08.2020

3.ročník kultúrno-osvetovej aktivity zameranej na novú formu trávenia voľného času s dôrazom na regionálnu kultúru a kultúrnospoločenský rozvoj v regióne Hont.

viac o projekte


Vzdelávanie v neprofesionálnom umení a astronómii II.

Miesto a termín konania: Trávnica, Slovenská republika / 26.08.2020 - 30.08.2020

Hudobné dielne pre detské a mládežnícke ľudové hudby Nitrianskeho kraja vo veku od 10 do 17 rokov, 26. – 30. augusta 2020 v obci Tránvica a pod vedením odborných lektorov získajú skúsenosti v štýlovej interpretácií ľudovej hudby regiónov Ponitria a Požitavia.

viac o projekte


AMFO Trenčianskeho kraja • 24. ročník krajskej postupovej súťaže a výstavy amatérskej fotografie

Miesto a termín konania: Trenčín, Slovenská republika / 26.08.2020

Pozývame vás na odovzdanie ocenení zo súťaže, odborný rozborový seminár s členmi poroty a workshop spojený s prednáškou. Aktivity sa uskutočnia v rámci 24. ročníka krajskej postupovej súťaže amatérskej fotografie – AMFO Trenčianskeho kraja 2020.

viac o projekte


Výroba zvonov tradičnou stredovekou technológiou

Miesto a termín konania: Košice, Slovenská republika / 25.08.2020

Malý jarmok tradičných remesiel ľudovo-umeleckých výrobcov z Košického kraja v OC Atrium Optima v Košiciach.

viac o projekte


Revitalizácia tradičného tkáčstva, príprava odevov pre najmladšiu generáciu a prezentácia v regióne.

Miesto a termín konania: Kokava nad Rimavicou, Slovenská republika / 23.08.2020

Miestne kultúrne stredisko v Kokave nad Rimavicou organizuje 23.8.2020 Nedeľné kultúrne popoludnie. Program pozostáva vernisáži výstav a programu na námestí. Súčasťou programu na námestí je aj módna prehliadka kolekcie Kokavšánky v tkanom šate projektu "Revitalizácia tradičného tkáčstva, príprava odevov pre najmladšiu generáciu a propagácia v regióne".

viac o projekte


Kultúrno-osvetové a vzdelávacie aktivity v Novohrade

Miesto a termín konania: Lovinobaňa, Slovenská republika / 22.08.2020

Kultúrno-osvetové podujatie, ktoré má za cieľ sprostredkovanie regionálnych tradícií a oživovanie záujmu o ľudovú kultúru. Program pre celé rodiny, deti, mládež, dospelých aj seniorov formou prednášok pod vedením lektorov a účinkovania jednotlivcov ako aj folklórnych kolektívov, ktoré priblížia návštevníkom zvyky zachované do dnešných dní.

viac o projekte


Vzdelávanie v neprofesionálnom umení a astronómii

Miesto a termín konania: Vyšná Olšava, Slovenská republika / 22.08.2020

cyklus vzdelávania formou praktického nácviku zvyku / obradu s domácou folklórnou skupinou vo vybraných obciach regiónu

viac o projekte


LiptovDIV - festival neprofesionálneho divadla v Liptove pri príležitosti 190. výročia vzniku ochotníckeho divadla na Slovensku

Miesto a termín konania: Liptovský Mikuláš, Slovenská republika / 21.08.2020 - 23.08.2020

LiptovDIV je prehliadka neprofesionálnych divadelných súborov bez rozdielu zatriedenia podľa vekovej či inej (žánrovej) kategorizácie s cieľom pozdvihnúť vzdelanostnú (odbornú) úroveň divadelníkov v obciach a mestách v regióne Liptova. Prehliadková a vzdelávacia časť projektu zaručuje obojstrannú reflexiu praxe s teóriou. Odbornú a metodickú analýzu výsledkov dramatickej práce posudzujú domáci aj prizvaní odborní lektori.

viac o projekte


Kultúrno-osvetové aktivity v okrese Veľký Krtíš

Miesto a termín konania: Hrušov, Slovenská republika / 17.08.2020 - 21.08.2020

Workshop zameraný na osvojenie si zručností štýlovej interpretácie ľudových piesní, hudby a tanečných typov z regiónu Hont, ale i zručností interpretácie ľudového tanca a hudby vo funkčnom spojení. Cieľom je pochopiť rozdiely v hudobnom a tanečnom folklóre medzi regionálnymi, lokálnymi a individuálnymi štýlmi na Slovensku a dopady nesprávnej štylizácie.

viac o projekte


Kultúrno-osvetové a vzdelávacie aktivity v Novohrade

Miesto a termín konania: Lučenec, Slovenská republika / 17.08.2020 - 28.08.2020

Dielňa ľudových remesiel a súčasných techník DIELNIČKA organizuje letné tvorivé dielne pre deti a mládež. Vďaka podpore Fondu na podporu umenia máme možnosť pozvať remeselníkov a deti tak priučiť konkrétnemu remeslu od človeka, ktorý sa mu venuje a ovláda ho. Veríme, že organizovaním tvorivých dielní s remeselníkmi, deti získajú manuálne zručnosti, prehĺbi sa u nich láska k tradícii a remeslu. Tento rok sa stretneme v termínoch: 17.-21.8.2020 a 24.-28.8.2020.

viac o projekte


CINEAMA 2020 - 28. ročník krajskej postupovej súťaže amatérskej filmovej tvorby

Miesto a termín konania: Liptovský Mikuláš, Slovenská republika / 15.08.2020

Krajská postupová súťaž amatérskej filmovej tvorby je určená deťom, mládeži a dospelým v troch vekových kategóriách. Okrem vekovej kategórie má súťaž aj žánrové kategórie - dokument, reportáž, hraný film, animovaný film, experiment, videoklip, minútový film. Súťaž je vyhlasovaná každoročne Národným osvetovým centrom, nie je tematicky zameraná.

viac o projekte


Záhorské osvetové stredisko v Senici - vzdelávanie v neprofesionálnom umení a astronómii v roku 2020

Miesto a termín konania: Sobotište, Slovenská republika / 14.08.2020

Komentované pozorovanie nočnej oblohy, pozorovanie Perzeíd, prehliadka hvezdárne.

viac o projekte


Čarovná studnička - regionálne a krajské vzdelávacie a kultúrno osvetové aktivity

Miesto a termín konania: Rimavská Sobota, Slovenská republika / 10.08.2020

Tvorivá dielňa

viac o projekte


HORNONITRIANSKE INŠPIRÁCIE

Miesto a termín konania: Prievidza, Slovenská republika / 10.08.2020 - 22.10.2020

Komplex kultúrnoosvetových aktivít zameraných na uchovávanie kultúrneho dedičstva hornej Nitry, s osobitným zreteľom na regionálnu históriu, tradičnú kultúru a tradičné remeslá hornej Nitry. V rámci neho už bolo realizované spomienkové podujatie POCTA GAŠPAROVI DROZDOVI a prvá časť cyklu POSIEDKY NAD REMESLOM venovaná košíkárstvu na hornej Nitre. Cyklus bude počnúc mesiacom septembrom pokračovať druhou časťou venovanou tradičným textilným technikám.

viac o projekte


Kultúrno-osvetové aktivity v okrese Veľký Krtíš

Miesto a termín konania: Dačov Lom, Slovenská republika / 08.08.2020 - 09.08.2020

Workshop je zameraný na tradičné ľudové staviteľstvo v regióne Hont, ktorého základom je prírodný materiál a tradičné stavebné postupy. Druhá etapa bude realizovaná na lazoch Dačov Lom.

viac o projekte


Vzdelávanie v neprofesionálnom umení a astronómii II.

Miesto a termín konania: Nitra, Slovenská republika / 07.08.2020

astronomická prednáška a večerné pozorovanie oblohy vo hvezdárni KOS s odborným výkladom

viac o projekte


Vzdelávanie v neprofesionálnom umení a astronómii II.

Miesto a termín konania: Nitra, Slovenská republika / 05.08.2020

5.AUGUST 2020 VÝTVARNÉ CESTY výtvarný workshop pre neprofesionálnych výtvarníkov zameraný na kresbu suchým pastelom kde: : Krajské osvetové stredisko v Nitre lektorka: Mgr. Mária Valčová téma: Iná krajina výtvarná technika: suchý pastel

viac o projekte


Vzdelávacie aktivity v Liptovskom kultúrnom stredisku

Miesto a termín konania: Liptovský Mikuláš, Slovenská republika / 03.08.2020 - 07.08.2020

Denný letný tábor určený pre deti, ktoré by sa chceli naučiť ako sa tvorí animovaný film.

viac o projekte


Čarovná studnička - regionálne a krajské vzdelávacie a kultúrno osvetové aktivity

Miesto a termín konania: Rimavská Sobota, Slovenská republika / 03.08.2020 - 07.08.2020

Detské letné tvorivé dielne

viac o projekte


Workshop bábkarskej tvorivosti 2020

Miesto a termín konania: Kokava nad Rimavicou, Slovenská republika / 02.08.2020 - 09.08.2020

Cyklická neformálna vzdelávacia aktivita, ktorej zámerom je oživiť tradíciu ľudového bábkarstva.

viac o projekte


Rozprávkové javisko 2020

Miesto a termín konania: Žiar nad Hronom, Slovenská republika / 01.08.2020 - 31.12.2020

Krajská prehliadka detskej dramatickej tvorivosti a tvorby dospelých hrajúcich pre deti

viac o projekte


Z lásky k tradíciám

Miesto a termín konania: Vranov nad Topľou, Slovenská republika / 30.07.2020

Prešovský samosprávny kraj, Hornozemplínske osvetové stredisko vo Vranove nad Topľou a mesto Vranov nad Topľou Vás srdečne pozývajú na Letný OPEN-AIR TANEČNÝ DOM prvýkrát na Námestí slobody pred AOC vo Vranove nad Topľou. O školy tanca sa postarajú lektori Vladimír Michalko a Júlia Leškaničová. Môžeme sa tešiť na neznáme čardáše z neznámych obcí na Zemplíne. Do tanca nám zahrá ĽH Radoslava Kertisa z Košíc. Tešíme sa na Vás 30. júla 2020 o 18:00.

viac o projekte


Čarovná studnička - regionálne a krajské vzdelávacie a kultúrno osvetové aktivity

Miesto a termín konania: Rimavská Sobota, Slovenská republika / 28.07.2020

Tvorivá dielňa

viac o projekte


Vzdelávacie aktivity v Liptovskom kultúrnom stredisku

Miesto a termín konania: Liptovský Mikuláš, Slovenská republika / 27.07.2020 - 31.07.2020

Detský prímestský remeselný tábor. Pod vedením odborných lektorov sa deti naučia pracovať s hlinou, textilom, pliesť košíky, šiť hračky, maľovať na hodváb, batikovať.

viac o projekte


Vzdelávanie v neprofesionálnom umení a astronómii

Miesto a termín konania: Nižná Olšava, Slovenská republika / 25.07.2020

Cyklus vzdelávania formou praktického nácviku zvyku/obradu s domácou folklórnou skupinou vo vybraných obciach regiónu

viac o projekte


VZDELÁVAME UMENÍM

Miesto a termín konania: Bátovce, Slovenská republika / 25.07.2020

Metodika výučby ľudového tanca tematické zamerania seminárov poskytnú účastníkom informácie z oblasti výučby ľudového tanca

viac o projekte


HAH 2020

Miesto a termín konania: Dolná Strehová, Slovenská republika / 24.07.2020 - 26.07.2020

Festival amatérskej umeleckej tvorby - HAH /hraný amatérsky humor/ sa postupne pretransformoval z pôvodného amatérskeho filmového festivalu na multižánrový festival, ktorý predstavuje výber z vystúpení komických skupín, satirických scénok, amatérskej hudobnej produkcie, uvádza viacero jednotlivcov, stand-up komedy, ľudových rozprávačov či amatérskych multimediálnych tvorcov.

viac o projekte


Vzdelávanie v neprofesionálnom umení a astronómii II.

Miesto a termín konania: Nitra, Slovenská republika / 24.07.2020

prednáška a vzdelávací program v prenosnom planetáriu

viac o projekte


Vzdelávanie v neprofesionálnom umení a astronómii II.

Miesto a termín konania: Nitra, Slovenská republika / 24.07.2020

Interaktívno-vzdelávacie dielne pre deti a mládež z oblasti astronómie

viac o projekte


Vzdelávanie v neprofesionálnom umení a astronómii II.

Miesto a termín konania: Nitra, Slovenská republika / 24.07.2020

Prednáška o M. R. Štefánikovi ako o letcovi a astronómovi a následne pozorovanie oblohy vo hvezdárni s odborným výkladom

viac o projekte


Vzdelávanie v neprofesionálnom umení a astronómii II.

Miesto a termín konania: Nitra, Slovenská republika / 24.07.2020

Prednáška o M. R. Štefánikovi ako o letcovi a astronómovi a následne pozorovanie oblohy vo hvezdárni s odborným výkladom

viac o projekte


Vzdelávacie aktivity v Liptovskom kultúrnom stredisku

Miesto a termín konania: Východná, Slovenská republika / 22.07.2020 - 26.07.2020

11. ročník jedinečného tanečného tábora ľudového tanca

viac o projekte


Podajme tradíciu nasledovníkom 3

Miesto a termín konania: Prievidza, Slovenská republika / 20.07.2020 - 31.12.2020

Projekt je rozdelený na teoretickú časť v RKC a praktickú (zážitkovú) časť vo včelej záhrade a ponúkame ho pre školopovinné deti. Poďte s nami spoznávať zázrak prírody!

viac o projekte


AMFO Trenčianskeho kraja • 24. ročník krajskej postupovej súťaže a výstavy amatérskej fotografie

Miesto a termín konania: Trenčín, Slovenská republika / 20.07.2020 - 27.08.2020

Pozývame vás na výstavu z 24. ročníka krajskej postupovej súťaže amatérskej fotografie – AMFO Trenčianskeho kraja 2020.

viac o projekte


KreaTiviTa 2020

Miesto a termín konania: Trnava, Slovenská republika / 20.07.2020 - 31.08.2020

Autorská výstava fotografií trnavského autora Milana Marônka „Štefánikov kraj“, je v poradí piatou výstavou, ktorá sa realizuje v rámci projektu KreaTiviTa 2020 v priestoroch Domu hudby M. Schneidera Trnavského. Výstavu realizujeme pri príležitosti 140. výročia narodenia generála Milana Rastislava Štefánika.

viac o projekte


Tvorivé a vzdelávacie podujatia

Miesto a termín konania: Humenné, Slovenská republika / 19.07.2020 - 30.08.2020

Cyklus piatich tvorivých dielní prezentujúcich sedem tradičných remesiel širokej verejnosti v mimoriadne vhodnom prostredí - Expozícii ľudovej architektúry a bývania Vihorlatského múzea v prírode.

viac o projekte