Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

.výskum

Bricolage 44. Book of Essays

Miesto a termín konania: Košice, Slovenská republika / 09.04.2019

Pavol Sucharek, Boh filozofov. Rozhlasová esej, rádio Devín, 09. 04. 2019.

viac o projekte


DIERA DO SVETA 2019

Miesto a termín konania: Liptovský Mikuláš, Slovenská republika / 28.03.2019

Prednáška sa zameria na skúmanie architektúry a plánovania rodovou optikou, ktorá dovoľuje odhaliť veľa nerovností a zanedbaného mestského rozvoja. V prednáške sa zameriame na praktické ukážky rodovo citlivého dizajnu a plánovania, mobility starostlivosti z rôznych zahraničných miest, aspektu a v jej závere zhrnieme možné riešenia a podnety pre zvýšenie kvality plánovania slovenských miest.

viac o projekte


Foucault: Od starosti o seba k umeniu existencie

Miesto a termín konania: Trnava, Slovenská republika / 01.03.2019 - 28.02.2020

Internetový časopis pre humanitné vedy OSTIUM uverejnil v čísle 3/2019 štúdiu s názvom „Foucault: veridikcia, alethurgia, parrhésia“: http://ostium.sk/language/sk/foucault-veridikcia-alethurgia-parrhesia/ Táto štúdia je súčasťou realizácie projektu č. 19-361-02117, ktorý podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia.

viac o projekte


Stratené drevené cerkvi severovýchodného Slovenska

Miesto a termín konania: Svidník, Slovenská republika / 01.03.2019 - 31.12.2019

Dvojjazyčná slovensko-ukrajinská odborno-populárna publikácia "Stratené drevené cerkvi severovýchodného Slovenska" podáva celkový obraz o neexistujúcich, resp. určitým spôsobom zničených drevených cerkvách severovýchodného Slovenska. Publikácia je prvou svojho druhu vôbec, doplnená o archívnu fotodokumentáciu Floriána Zapletala, Rudolfa Hůlku, Kornela Divalda. Je určená etnológom, etnografom, historikom, kunstológom, študentom a milovníkom ľudového umenia.

viac o projekte


Vranovské KNIHODNI

Miesto a termín konania: Vranov nad Topľou, Slovenská republika / 11.12.2018

Zámerom projektu VRANOVSKÉ KNIHODNI je zabezpečovanie poznávacích, vzdelávacích a kultúrnych potrieb obyvateľov regiónu a nášho mesta. Ponúkame priestor pre voľno-časové a vzdelávacie aktivity, spoločenské podujatia, kultúru a kreativitu. Rozvíjanie vzťahov medzi čitateľmi a autormi, propagujeme tvorbu slovenských spisovateľov širokej verejnosti vranovského regiónu.

viac o projekte


Čítanie Marcela Duchampa

Miesto a termín konania: Bratislava, Slovenská republika / 05.12.2018

Cieľom prednášky bude pokus kontextualizovať readymade do ostatnej tvorby M. Duchampa a jeho uvažovania o obraze. Readymade nebudeme chápať skrz klasickú definíciu “objektov povýšených do statusu umenia z rozhodnutia umelca”, pretože takáto definícia je sama o sebe nepostačujúca a nehovorí nám nič o špecifickej povahe samotných objektov. Východiskom nášho uvažovania budú texty autora – poznámky publikované v troch zväzkoch The Box, The Green Box a The White Box.

viac o projekte


Dizajn v texte a kontexte

Miesto a termín konania: Bratislava, Slovenská republika / 01.12.2018 - 31.05.2019

Vedecký článok O modernosti modernistického dizajnu, publikovaný v časopise Designum 1/2019, vychádza z výskumného projektu Dizajn v texte a kontexte. Zameriava sa na reformné modernizačné tendencie v kultúre bývania a umeleckopriemyselnej (dizajnérskej) produkcii od začiatku 20. storočia po medzivojnové obdobie v strednej a západnej Európe. V pôvodných textoch výtvarníkov a kritikov sleduje a interpretuje ideál „modernosti“ vo vzťahu ku koncepciám „ducha doby“ a "autonómnej tvorby".

viac o projekte


Vojenské historické piesne - výskum

Miesto a termín konania: Handlová, Slovenská republika / 23.11.2018

Záverečné sprievodné podujatie k projektu "Vojenské historické piesne - výskum": VOJNA A PIESEŇ. Prezentácia výsledkov výskumu formou slávnostného programu, bulletinu a výstavy.

viac o projekte


Propagácia a popularizácia výskumu života a diela Janka Silana

Miesto a termín konania: Ružomberok, Slovenská republika / 15.11.2018 - 27.11.2018

Popri primárnom zameraní projektu na literárnohistorický výskum budem pamätať na jeho popularizáciu, a to najmä formou prednášok pre univerzitných študentov slovakistiky (Ružomberok, Prešov, Nitra, Bratislava) a pre verejnosť v knižniciach.

viac o projekte


Vojenské historické piesne - výskum

Miesto a termín konania: Chrenovec-Brusno, Slovenská republika / 11.11.2018

Podujatie venované 100. výročiu konca vojny a vzniku Československa. Sprievodné podujatie k projektu "Vojenské historické piesne - výskum", realizované združením K-2000 a obcou Chrenovec-Brusno.

viac o projekte


Ars vivendi alebo Umenie života medzi Sókratom a Foucaultom

Miesto a termín konania: Košice, Slovenská republika / 10.11.2018

Vladislav Suvák: Montaigne o umení života. Rozhlasová esej, rádio Devín, 10. 11. 2018.

viac o projekte


Popularizácia a propagácia projektu

Miesto a termín konania: Bratislava, Slovenská republika / 01.11.2018 - 27.11.2018

Odborná i širšia kultúrna verejnosť bude oboznámená s prebiehajúcim výskumom života a diela Janka Silana prostredníctvom odborného článku.

viac o projekte


Ars vivendi alebo Umenie života medzi Sókratom a Foucaultom

Miesto a termín konania: Košice, Slovenská republika / 09.10.2018

Lívia Flachbartová: Kynik Diogenés a Nietzscheho pomätenec. Rozhlasová esej, rádio Devín, 9. 10. 2018.

viac o projekte


V premenách času

Miesto a termín konania: Dolný Kubín, Slovenská republika / 04.10.2018

Slávnostné uvedenie publikácie Srňacie v premenách času, na ktorej sa podieľalo viac ako 8 autorov z rôznych vedných odborov. Ide o prvú publikáciu, ktorá sa komplexne venuje lokalite Srňacie, ktorá mala byť pôvodne živým skanzenom a svojim charakterom pripomínala Vlkolínec.

viac o projekte


Literárnohistorický výskum disidentskej tvorby Janka Silana

Miesto a termín konania: Prešov, Slovenská republika / 01.10.2018 - 30.11.2018

Tretia etapa literárnohistorického výskumu bude zameraná na reflexiu disidentských zbierok, resp. zbierok z tzv. vnútorného exilu (1950 - 1984). Výskum si vyžiada špecifický prístup ku kontextu i k samotnému dielu.

viac o projekte


Zborník príspevkov z odborných seminárov pri príležitosti výročí SNP

Miesto a termín konania: Stará Ľubovňa, Slovenská republika / 28.08.2018

Oslavy 74. výročia SNP konané dňa 28. augusta 2018 v Starej Ľubovni, ktoré organizovalo Mesto Stará Ľubovňa, Slovenský zväz protifašistických bojovníkov v Starej Ľubovni a Ľubovnianske múzeum - hrad v Starej Ľubovni.

viac o projekte


Literárnohistorický výskum rukopisov Janka Silana

Miesto a termín konania: Martin, Slovenská republika / 01.08.2018 - 30.09.2018

Súborné dielo Janka Silana neobsahuje všetky jeho básne, preto súčasťou výskumu bude literárnohistorická reflexia: 1. tých zbierok autora, ktoré doteraz reflektované neboli, hoci boli vydané v Súbornom diele (Sonety májové); 2. zošitov básní (termín autora), ktoré zostali v rukopise a sú z hľadiska poznania autorovho života a diela relevantné

viac o projekte


Dizajn v texte a kontexte

Miesto a termín konania: Bratislava, Slovenská republika / 16.07.2018 - 30.09.2018

Odborný článok "Detaily každodenného života", publikovaný v časopise Designum 2/2018, sa zameriava na reformné tendencie priekopníkov modernizácie kultúry bývania a umeleckopriemyselnej produkcie na prelome 19. a 20. storočia v Strednej a Západnej Európe. V interpretácii pôvodných teoreticko-kritických textov sleduje témy "estetizácie každodenného prostredia" a "zúčelnenia každodennosti". Text je súčasťou výskumného projektu Dizajn v texte a kontexte.

viac o projekte


Benchmarking System Creative Lenses

Miesto a termín konania: Košice, Slovenská republika / 01.07.2018 - 28.02.2019

Zámerom projektu je vytvorenie online platformy Artsmetric - Benchmarking System, ktorá umožní kultúrnym organizáciám v európskom kontexte vyhodnocovať procesy, výkonnosť a nastavenie ich biznis modelov. Cieľom platformy je prispieť k tomu, aby boli európske kultúrne organizácie odolnejšie a ich činnosť dlhodobo udržateľná. BMS im umožní identifikovať slabé stránky a ponúkne im súbor nástrojov na budovanie strategických, inovačných kapacít a zlepšovanie ich biz

viac o projekte


Ars vivendi alebo Umenie života medzi Sókratom a Foucaultom

Miesto a termín konania: Košice, Slovenská republika / 09.06.2018

Ukážka z rozhlasovej relácie Laury Kladekovej, Ako žiť dobre svoj život. Reláciu odvysielalo rádio Devín v rámci cyklu Ľudia, fakty udalosti 9. 6. 2018.

viac o projekte


Literárnohistorická reflexia života a diela Janka Silana

Miesto a termín konania: Martin, Slovenská republika / 01.06.2018 - 31.07.2018

Dielo Janka Silana púta pozornosť literárnej obce, avšak synteticky literárnohistoricky reflektované ešte nebolo. Pri výskume chcem spracovať všetky primárne materiály (vydané zbierky, rukopisy doteraz nevydané, listy, pamäti autora) a zároveň urobiť rekognoskáciu doteraz vydaných sekundárnych prameňov (článkov, kritík, hodnotení). Reflexia básnického diela sa uskutoční kombinovanou metódou - fenomenologicky, hermeneuticky a štrukturalisticky.

viac o projekte


Dušan Martinček - osobnosť a tvorba

Miesto a termín konania: Banská Štiavnica, Slovenská republika / 01.05.2018 - 31.12.2019

Realizovaný výskum monografie sa nachádza v rukopise. Vo vydanej publikácii budem uvádzať logo fondu a vyhlásenie v znení Realizáciu výskumu podporil z verejných zdrojov formou štipendia Fond na podporu umenia" v súlade s príručkou pre Propagáciu FPU. Avizované vydanie publikácie bude v časopise ars pro toto a tiež odbornom časopise Hudobný život.

viac o projekte


Prezentovanie výskumu, stavu a ochrany tradičnej kultúry počas Roku európskeho kultúrneho dedičstva

Miesto a termín konania: Spojené štáty americké / 02.04.2018 - 07.04.2018

V dňoch 2. -7. apríla 2018 som sa zúčastnil výročnej konferencie Spoločnosti pre aplikovanú antropológie (Society for Applied Anthropology) vo Filadelfii. Na pozvanie Prof. Richarda Stoffela (University of Arizona) a Ass. Prof. Annelie Sjölander-Lindqvist (University of Gothenburg) som predniesol dňa 5. apríla 2018 prednášku Cultural Transmission, Sustainability and Role of People Connectivity with Heritage.

viac o projekte


Prítomnosť sovietskych vojakov rokoch 1968 – 1991 na juhu stredného Slovenska v spomienkach pamätníkov

Miesto a termín konania: Bratislava, Slovenská republika / 27.03.2018 - 31.12.2018

Propagácia realizovaného projektu - výskumu, formou blogu na www.sme.sk (Denník SME). Autor výskumu sa v tomto smere rozhodol osloviť blogera Miša Šestáka (autora blogov s historickou tematikou, propagátora histórie Novohradu, vydavateľa množstva publikácií o Novohrade) aj z ohľadom na jeho etablovanosť ako blogera a hlavne čítanosť jeho textov a blogov. https://misosestak.blog.sme.sk/c/480430/zivot-so-sovietskymi-okupantmi.html?ref=tit

viac o projekte


Prítomnosť sovietskych vojakov rokoch 1968 – 1991 na juhu stredného Slovenska v spomienkach pamätníkov

Miesto a termín konania: Bratislava, Slovenská republika / 27.03.2018 - 30.12.2018

Propagácia projektu formou blogu Blog Denník N. "Fragmenty po sovietskych okupantoch" - https://dennikn.sk/blog/1077293/fragmenty-po-sovietskych-okupantoch/?ref=tit-box-top. Autor výskumu sa v tomto smere rozhodol osloviť blogera Miša Šestáka (autora blogov s historickou tematikou, propagátora histórie Novohradu, vydavateľa množstva publikácií o Novohrade) aj z ohľadom na jeho etablovanosť ako blogera a hlavne čítanosť jeho textov a blogov.

viac o projekte


Prítomnosť sovietskych vojakov rokoch 1968 – 1991 na juhu stredného Slovenska v spomienkach pamätníkov

Miesto a termín konania: Veľký Krtíš, Slovenská republika / 26.03.2018 - 02.04.2018

Záväzný výstup: Vypracovaný bude populárne ladený článok do regionálneho týždenníka v rozsahu minimálne 3 normostrany (publikovanie v termíne do odovzdania vecného vyhodnotenia projektu). Realizácia: Vypracovaný a odpublikovaný bol text "Sovietski vojaci v rokoch 1968 – 1991 na juhu stredného Slovenska" J. Aláča (autora výskumu) o rozsahu 4,5 normostrany v týždenníku okresu Veľký Krtíš Pokrok, r. XLV., č. 13, 26. marec 2018, s. 10 – 11.

viac o projekte


Architekt Karfík a priemyselná architektúra 30. – 50. rokov 20. storočia

Miesto a termín konania: Bratislava, Slovenská republika / 22.03.2018

Prednáška Niny Bartošovej predstaví dielo Vladimíra Karfíka (1901 – 1996), výnimočného architektka českej a slovenskej architektonickej scény, so zameraním sa na jeho tvorivé obdobie počas pôsobenia v medzivojnovom Zlíne a v povojnovej Bratislave. Prednáška sa dotkne okrem známych stavieb aj architektovej menej známej tvorby a Karfíka priblíži nielen ako architekta, ale aj ako výraznú osobnosť. Prednáška sa bude konať na Fakulte architektúry STU v Bratislave, v miestnosti č. 117 o 16.00 h.

viac o projekte


E - kniha monografia Ľubo Stacho

Miesto a termín konania: Bratislava, Slovenská republika / 20.03.2018

Prednáška súvisiaca s výskumom štipendia sa odohrala na pôde VŠVU, medzi študetmi a pedagógmi katedry Fotografie a nových médií s ďalšími pozvanými

viac o projekte


realizácia výskumu: Ľubo Stacho: Projekty

Miesto a termín konania: Košice, Slovenská republika / 07.03.2018

Prednáška pod názvom: Monika a Ľubo Stacho - SVETLO, INŠTALÁCIE, AKCIE a PERFORMANCIE vo fotografii s podtitulom: neznáme fotografie z 90-tych rokov v tvorbe Ľuba Stacha.

viac o projekte


Prítomnosť sovietskych vojakov rokoch 1968 – 1991 na juhu stredného Slovenska v spomienkach pamätníkov

Miesto a termín konania: Lučenec, Slovenská republika / 06.03.2018 - 31.12.2018

Beseda Novohradská knižnica Lučenec, 6. 3. 2018. Téma: Novohrad a jeho zaniknuté podoby. Beseda Hontiansko-novohradská knižnica Veľký Krtíš, 27. 4. 2018. Téma: Zaniknuté svety Novohradu. Pri oboch čiastočne boli využité aj fotografie a informácie získané z výskumu. Príspevok: ALÁČ, J. 2018. Sovietski vojaci na juhu stredného Slovenska v rokoch 1968 – 1991. Zborník zo štvrtého ročníka Stretnutia priateľov regionálnej histórie. Hradište : Priatelia histórie Novohradu 2018, s. 263 – 287.

viac o projekte


Pamiatky rodov Koháryovcov a Coburgovcov od Tekova po Gemer – zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie

Miesto a termín konania: Fiľakovo, Slovenská republika / 01.01.2018 - 27.02.2019

Zámerom projektu je vydanie druhého dielu série publikácií Hradného múzea vo Fiľakove s názvom Discussiones Filekienses. Je to zborník príspevkov medzinárodnej odbornej konferencie usporiadanej 13.-14. septembra v roku 2011 vo Fiľakove pod názvom „Pamiatky rodov Koháryovcov a Coburgovcov od Tekova po Gemer“. Cieľom publikácie je prezentácia doteraz dosiahnutých výsledkov archívneho, pamiatkarského, historického a literárnohistorického výskumu.

viac o projekte


1. Medzinárodné sympózium literárnovednej slovakistiky

Miesto a termín konania: Bratislava, Slovenská republika / 28.11.2017 - 31.12.2017

http://www.sav.sk/index.php?doc=services-news&source_no=20&news_no=7307

viac o projekte


1. Medzinárodné sympózium literárnovednej slovakistiky

Miesto a termín konania: Bratislava, Slovenská republika / 20.11.2017 - 31.12.2017

Článok o 1. MSLS v časopise Akadémia č. 6/2017.

viac o projekte


Článok o programe 1. MSLS na webe Literárneho informačného centra v Bratislave

Miesto a termín konania: Bratislava, Slovenská republika / 20.11.2017 - 24.11.2017

http://www.litcentrum.sk/66863

viac o projekte


1. Medzinárodné sympózium literárnovednej slovakistiky

Miesto a termín konania: Bratislava, Slovenská republika / 15.11.2017 - 31.12.2017

Rozhovor o priebehu a programe 1. MSLS v živom vysielaní Rádia Devín 15. 11. 2017 v relácii Ars rádio (14:05 - 15:00 hod.). Hosťami redaktorky Andrey Makýšovej boli Dana Hučková, Peter Zajac a Radoslav Passia.

viac o projekte


Víno v prameňoch (archívne dokumenty k dejinám malokarpatského vinohradníctva)

Miesto a termín konania: Bratislava, Slovenská republika / 15.09.2017 - 01.12.2017

Článok, v ktorom sa opisuje Bratislava v druhej polovici 18. storočia a dejiny každodennosti v súvislosti s vinohradníctvom a pitím vína.

viac o projekte


Rukoväť slovenskej kultúrnej politiky

Miesto a termín konania: Bratislava, Slovenská republika / 01.09.2017 - 31.05.2018

Rukoväť slovenskej kultúrnej politiky je súborom troch najvýraznejších odborných štúdií Via Cultura; Inštitútu pre kultúrnu politiku v oblasti slovenskej kultúrnej politiky.

viac o projekte


Muziganské Priepasné

Miesto a termín konania: Priepasné, Slovenská republika / 17.08.2017 - 20.08.2017

Letný hudobno-tanečný tábor zameraný na tradičné interpretačné štýly oblasti Myjavskej pahorkatiny, resp. slovensko-moravského pomedzia. Zámerom projektu je: – saturovať absenciu letných táborov ľudovej hudby a tanca na západnom Slovensku, – prehĺbenie zručností a povedomia o tradičných herných a tanečných štýloch západného Slovenska – upevňovať vedomie o miestnej hudobnej tradícii v rámci obce. Hlavnými aktivitami tábora sú interpretačné dielne a verejné podujatie.

viac o projekte


TRH S UMENÍM NA SLOVENSKU (podmienky jeho vzniku a podoby fungovania po roku 1989)

Miesto a termín konania: Bratislava, Slovenská republika / 01.10.2016 - 11.04.2017

Výsledkom projektu je vydanie publikácie, ktorá je v kontexte dejín umenia prvou podrobnejšou sondou do problematiky trhu s umením na Slovensku.

viac o projekte


Bratislavský prístav ako priemyselné dedičstvo - prezentácia na vedeckých podujatiach v zahraničí

Miesto a termín konania: Nemecko / 04.09.2016 - 07.09.2016

Zámerom projektu je zvýšiť povedomie o problematike prístavov ako industriálnom dedičstva na Slovensku. Cieľom je na základe prezentácie na medzinárodných vedeckých konferenciách priama komunikácia s odbornou verejnosťou zo zahraničia zaoberajúcou sa problematikou priemyselného dedičstva. Medzi hlavné projektové aktivity patria aktívna prezentácia na medzinárodných vedeckých konferenciách, publikačná činnosť o výsledkoch projektu v odborných a vedeckých periodikách.

viac o projekte