Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Benchmarking System Creative Lenses

Krátky opis
Zámerom projektu je vytvorenie online platformy Artsmetric - Benchmarking System, ktorá umožní kultúrnym organizáciám v európskom kontexte vyhodnocovať procesy, výkonnosť a nastavenie ich biznis modelov. Cieľom platformy je prispieť k tomu, aby boli európske kultúrne organizácie odolnejšie a ich činnosť dlhodobo udržateľná. BMS im umožní identifikovať slabé stránky a ponúkne im súbor nástrojov na budovanie strategických, inovačných kapacít a zlepšovanie ich biz
Fotogaléria
Názov podujatia
Artsmetric – Benchmarking System Creative Lenses

Miesto konania / kraj
Košice / Košice I,Košice II,Košice III,Košice IV

Termín konania
01.07.2018 - 28.02.2019

Popis projektu

Zámerom predloženého projektu je vytvorenie jedinečnej digitálnej online platformy Benchmarking System (BMS), ktorá umožní kultúrnym organizáciám hodnotiť procesy a výkonnosť súvisiacu s ich biznis modelmi, a to v európskom kontexte. Cieľom je prispieť k tomu, aby boli európske kultúrne centrá a organizácie pôsobiace v oblasti umenia odolnejšie a ich činnosť dlhodobo udržateľná, a to prostredníctvom systematického rozvoja ich dlhodobých strategických a inovačných kapacít a následného zlepšovania ich biznis modelov. Hlavnými prvkami metodiky benchmarkingu je súbor kľúčových ukazovateľov (KPI) umožňujúcich porovnanie medzi organizáciami a tiež identifikácia osvedčených postupov (best practices) v sektore. Osvedčené postupy umožnia organizáciám uplatňovať získané skúsenosti a v konečnom dôsledku zlepšiť svoje biznis modely a celkovú výkonnosť. BMS prinesie užívateľom tieto výhody: • Porovnanie kľúčových indikátorov výkonnosti (KPI) svojej kultúrnej organizácie s KPI organizácií registrovanými v databáze, a to v zrozumiteľnom formáte prostredníctvom jasných a príťažlivých vizualizácií. • Získajú účinný nástroj pre interný manažment, ktorý im umožní pracovať na sebahodnotení a zlepšovať vlastnú organizáciu prostredníctvom odporúčaných „best practices“ v jednotlivých oblastiach manažmentu. • Prezentovať svoju organizáciu a získať priame kontakty na manažérov iných kultúrnych centier a umeleckých organizácií. • Pravidelne aktualizovať údaje, pričom datasety budú aktualizované aj prostredníctvom automatizácie. • Budú môcť používať výstupy z BMS na propagačné a fundraisingové aktivity, štatistiky do výročných správ a pod. Benchmarking System je súčasťou série nástrojov štvorročného projektu Creative Lenses, ktorý bol podporený Európskou úniou v programe Kreatívna Európa (2015 – 2019). Ďalšia platforma – znalostná databáza Knowledge Base (nie je súčasťou rozsahu predloženého projektu), ktorej obsah pripravuje University of the Arts London a bude prepojená s Benchmarking System. Prepojenie BMS na kultúrnu znalostnú databázu projektu Creative Lenses užívateľom poskytne konkrétne nástroje na profesionalizáciu (napr. training toolkit, štúdie o príklady dobrej praxe pre inováciu biznis modelov v kultúre, odporúčania pre praktické tréningy a ďalšie profesionálne vzdelávanie). Platforma BMS s obsiahlou databázou bude tiež účinným podporným nástrojom európskeho kultúrneho networku. 

Názov prímateľa
Creative Industry Košice, n.o.

Celkový rozpočet:
7 200,00 €

Výška podpory:
3 300,00 €