Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

.kultúrno-osvetová činnosť

Vzdelávacie aktivity Priestor Súčasného Tanca 2018

Miesto a termín konania: Košice, Slovenská republika / 09.04.2018 - 31.12.2018

Pravidelné tréningy raz do týždňa zamerané na techniky súčasného tanca, vedomého pohybu a rozhýbanie sa k tvorivej činnosti.

viac o projekte


Vzdelávanie v oblasti divadla, zborového spevu a hovoreného slova v KOS

Miesto a termín konania: Nitra, Slovenská republika / 09.04.2018 - 23.04.2018

Štúrovo rečnenie, - workshopy pre deti, mládež a dospelých v Nitrianskom kraji, zamerané na témy: - formovanie zručností pre vypracovanie modelového rečníckeho prejavu; - ovládanie základných rečníckych jazykových prostriedkov, špecifických rečníckych jazykových prostriedkov a paralingvistických prostriedkov, - etapy tvorenia prejavu

viac o projekte


Metodicko-vzdelávacie podujatia v oblasti umenia pre okresy Humenné, Snina a Medzilaborce

Miesto a termín konania: Humenné, Slovenská republika / 09.04.2018

Prvý seminár z cyklu metodických seminárov v oblastiach umeleckého prednesu a rétoriky v roku 2018 určený učiteľom slovenského jazyka a literatúry - okresy Humenné, Snina a Medzilaborce. Cieľom vzdelávacieho podujatia je motivovať a vzdelávať pedagógov všetkých typov škôl ale i širokú verejnosť, ktorá sa zaujíma o túto oblasť. Zároveň vzniká priestor na priblíženie inovatívnych metód a prístupov, ktoré je potrebné prezentovať a pomôcť tým pedagógom, ktorý sa venujú práci s mladými recitátormi.

viac o projekte


TANCUJ, SPIEVAJ, ZAHRAJ SI

Miesto a termín konania: Dolná Súča, Slovenská republika / 08.04.2018

Cieľom krajskej súťaže a prehliadky je podpora folklórnych tradícií a ich uchovávanie pre budúce generácie. Rozvoj tvorivej kreativity, živej prezentácie, interpretácie, možnosť vzájomného porovnania tvorivých, autorských a interpretačných prístupov. Dôležitou projektovou aktivitou je odborný seminár.

viac o projekte


Krajská postupová súťaž a prehliadka sólistov tanečníkov v ľudovom tanci s medzinárodnou účasťou Šaffova ostroha 2018

Miesto a termín konania: Zbrojníky, Slovenská republika / 08.04.2018

Zachovávanie, rozvíjanie a oboznamovanie verejnosti s jedinečnými hodnotami ľudového tanca ako súčasti nášho nehmotného kultúrneho dedičstva a s jeho nositeľmi a interpretmi.

viac o projekte


Čarovná studnička

Miesto a termín konania: Revúca, Slovenská republika / 07.04.2018

Vzdelávacia aktivita o hudobnom štýle, zberateľskej činnosti Jána Jasenku, prezentácia slovenskej ľudovej piesne a hudby zo stredného Gemera. Aktiivta sa realizujem na počesť významného gemerského muzikanta, speváka, zberateľa ľudových piesní, ktorý pochádzal so Sirku a 30.3.2018 sme si pripomenuli jeho nedožité 90-iny.

viac o projekte


Na lavičke

Miesto a termín konania: Strečno, Slovenská republika / 06.04.2018 - 05.12.2018

Verejná debata Na lavičke s odborníkmi, hosťami a návštevníkmi podujatia s umeleckými vstupmi. Na lavičke sa stretli rod kronikárov obce Strečno a rod rod divadelníkov. Išlo o neformálne spoznávanie identity obce skrze prácu ľudí, ktorých život splynul so životom dediny. Boli zviditeľnené rody a ich záslužná práca, a jej vplyv na región. Pozvaní odborníci poukázali na dôležitosť rodov v komunite a spoznali zástupcov rodových línií. Projekt bol stavaný pre všetky vekové skupiny.

viac o projekte


Rimavská Sobota spievaj! Festival destkých a dospelých speváckych zborov

Miesto a termín konania: Rimavská Sobota, Slovenská republika / 04.04.2018

V rámci festivalu sa v stredu, 4. 4. uskutočnia v Dome kultúry tri koncerty. Dopoludnia bude výchovný koncert určený deťom z MŠ a žiakom I. stupňa ZŠ. Popoludní o 16.00 hod. sa predstavia detské spevácke zbory a o 18.00 hod. dospelé spevácke zbory z Rimavskej Soboty. Hosťom festivalu bude DSZ Felix zo ZUŠ Heľpa s dirigentkou Andreou Kirschovou, ktorý vlani na celoslovenskej súťaži Mládež spieva získal zlaté pásmo. Súčasťou podujatia bude aj workshop pre detské spevácke zbory a ich dirigentov.

viac o projekte


Rimavská Sobota spievaj! Festival destkých a dospelých speváckych zborov

Miesto a termín konania: Rimavská Sobota, Slovenská republika / 04.04.2018

V rámci festivalu sa v stredu, 4. 4. uskutočnia v Dome kultúry tri koncerty. Dopoludnia bude výchovný koncert určený deťom z MŠ a žiakom I. stupňa ZŠ. Popoludní o 16.00 hod. sa predstavia detské spevácke zbory a o 18.00 hod. dospelé spevácke zbory z Rimavskej Soboty. Hosťom festivalu bude DSZ Felix zo ZUŠ Heľpa s dirigentkou Andreou Kirschovou, ktorý vlani na celoslovenskej súťaži Mládež spieva získal zlaté pásmo. Súčasťou podujatia bude aj workshop pre detské spevácke zbory a ich dirigentov.

viac o projekte


Šaffova ostroha 2018 - krajská súťaž a prehliadka sólistov tanečníkov v ľudovom tanci

Miesto a termín konania: Vranov nad Topľou, Slovenská republika / 02.04.2018 - 30.04.2018

Krajská súťaž sólistov tanečníkov sa koná každoročne. Cieľovými skupinami sú súťažiaci, vedúci folklórnych kolektívov a choreografi, tanečníci organizovaní vo FK aj neorganizovaní, široká verejnosť so záujmom o tradičný ľudový tanec. Výstupom z projektu je účasť postupujúcich sólistov tanečníkov na celoslovenskej súťaži Šaffova ostroha, odborný seminár po skončení súťaže, vzájomná výmena skúseností.

viac o projekte


Vzdelávanie v oblasti tradičnej kultúry v Liptovskom kultúrnom stredisku,

Miesto a termín konania: Liptovský Mikuláš, Slovenská republika / 01.04.2018 - 30.06.2018

LKS v oblasti tradičnej ľudovej kultúry pokračuje v cyklických vzdelávaniach aj v roku 2018 nasledovnými aktivitami: Šikovníček-detský remeselný tábor. Tradičné remeselné postupy a posuny v umení - cyklické tvorivé dielne. Tancovanie pod Kriváňom - 9. ročník tanečného tábora ľud. tanca. Muzikanti kde ste? - muzikantské dielne a 6-dňový letný tábor. I zhora i zdola z našeho Liptova II - vytvorenie hudobnotanečného multimediálneho materiálu s tradičným piesňovým a tanečným repertoárom z Liptova.

viac o projekte


Enci, benci, na kamenci - tradičné detské hry Ponitria a Požitavia

Miesto a termín konania: Nitra, Slovenská republika / 01.04.2018 - 31.12.2018

Krajské osvetové stredisko v Nitre vydáva monografickú publikáciu tradičných detských hier Nitrianskeho kraja. Autorkou je etnochoreologička Agáta Krausová a ďalšie odborníčky v oblasti tradičnej kultúry. Jadro knihy tvoria po kapitolách rozčlenené detské hry podľa typológie na pohybové hry, hry s nástrojmi, logické hry, riekanky a vyčítanky. Hry sú doplnené o notové zápisy a významným prvkom publikácie sú ilustračné fotografie, zachytávajúce najdôležitejšie momenty danej hry.

viac o projekte


Vzdelávanie v oblasti tradičnej kultúry a astronómie v KOS

Miesto a termín konania: Nitra, Slovenská republika / 29.03.2018 - 10.05.2018

Teoreticko-praktické semináre pre vedúcich folklórnych kolektívov Nitrianskeho kraja.

viac o projekte


Tvoríme spoločne

Miesto a termín konania: Levice, Slovenská republika / 27.03.2018

Pravidelné dvojhodinové stretnutia pre amatérskych výtvarníkov pod vedením odbornej lektorky, zamerané na rôzne výtvarné techniky a plnohodnotné trávenie voľného času.

viac o projekte


KULTÚRA ČLOVEKA, KULTÚRA SPOLOČNOSTI; edukatívno - umelecké aktivity podporujúce rozvoj osobnosti

Miesto a termín konania: Považská Bystrica, Slovenská republika / 27.03.2018

Zámerom projektu je formou edukatívno - umeleckých aktivít v oblasti divadla, výtvarníctva, umeleckej fotografie a multimediálneho umenia podporovať rozvoj osobnosti detí, mládeže a dospelých v našom regióne. Cieľom projektu je podporiť a rozvíjať kreativitu, komunikáciu a umelecké cítenie, poskytnúť alternatívu trávenia voľného času s výchovno-vzdelávacím rozmerom, motivovať ich , aby našli cestu k svojím záľubám a aby rozvíjali svoje nadanie.

viac o projekte


Bežný deň v nemocnici XY

Miesto a termín konania: Tisovec, Slovenská republika / 24.03.2018

Uvedenie divadelnej hry

viac o projekte


Výtvarné spektrum Trenčianskeho kraja – 22. ročník krajskej postupovej súťaže a výstavy neprofesionálnej výtvarnej tvorby

Miesto a termín konania: Trenčín, Slovenská republika / 22.03.2018 - 16.04.2018

Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne srdečne pozýva na výstavu z 22. ročníka krajskej postupovej súťaže neprofesionálnej výtvarnej tvorby Výtvarné spektrum Trenčianskeho kraja 2018. Vernisáž výstavy sa uskutoční 22. 3. 2018 v Galérii Vážka Trenčín. Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Hlavným partnerom projektu je Fond na podporu umenia.

viac o projekte


FAD 2018 - Festival Amatérskeho Divadla

Miesto a termín konania: Nitra, Slovenská republika / 22.03.2018 - 25.03.2018

Festivalový priestor pre amatér.divadlá rôznych typov,štýlov a žánrov. Veková hranica účinkujúcich: od 16 r. Inscenácie určené: mladému a dospelému publiku. 10 divadelných predstavení hľadalo netradičnú cestu k divákom. Odbor. diskusiu a dialóg o inscenáciách viedli nezávislí hodnotitelia, divadelní kritici a divadelnú dielňu Jurij Paskar z Rivne. Cieľ: vzdelávať, konfrontovať, diskutovať. Zahraničný hosť: Divadelné štúdio VidSutnist, Palác detí a mládeže, Rivné, Ukrajina.

viac o projekte


"Pri čítaní nie som sám, s čítaním som kamarát"

Miesto a termín konania: Tarnov, Slovenská republika / 21.03.2018

Zapojenie sa do celoslovenského podujatia - Deň ľudovej rozprávky.

viac o projekte


Čarovná studnička

Miesto a termín konania: Drienčany, Slovenská republika / 21.03.2018

V rámci projektu Čarovná studnička sme realizovali vzdelávaciu aktivitu - Konferenciu o živote a diele Pavla Emanuela Dobšinského v obci Drienčany, kde žil a pôsobil.

viac o projekte


Hornonitrianska paleta

Miesto a termín konania: Prievidza, Slovenská republika / 21.03.2018 - 26.04.2018

Vzdelávací projekt pre neprofesionálnych výtvarníkov a priaznivcov výtvarného umenia zameraný na poznávanie významných osobností súčasného výtvarného umenia hornej Nitry. Pozostáva z cyklu prezentácii profilov ich výtvarnej tvorby a následných workshopov pod ich lektorským vedením.

viac o projekte


Čarovná studnička

Miesto a termín konania: Rimavská Sobota, Slovenská republika / 19.03.2018 - 26.03.2018

V rámci projektu Čarovná studnička sme pre žiakov realizovali veľkonočné tvorivé dielne zamerané na tradičné remeselné techniky.

viac o projekte


Vzdelávanie v oblasti tradičnej kultúry a astronómie v KOS

Miesto a termín konania: Nitra, Slovenská republika / 18.03.2018

Medzinárodný Deň hvezdárne 2018

viac o projekte


Vzdelávanie v oblasti tradičnej kultúry a astronómie v KOS

Miesto a termín konania: Nitra, Slovenská republika / 14.03.2018 - 20.12.2018

Metodická pomoc pre folklórne kolektívy Nitrianskeho kraja.

viac o projekte


Vzdelávacie aktivity Priestor Súčasného Tanca 2018

Miesto a termín konania: Košice, Slovenská republika / 13.03.2018 - 12.06.2018

Tanečno-pohybová dielňa s kreatívnym výchovným prístupom k pohybu a tanečnej tvorbe pre deti vo veku od 4 do 6 rokov využitím techník súčasného tanca a inšpirované pohybovou teóriou Laban/Bartenieff Fundamentals, ktorá pozitívne ovplyvnila metodiku kreatívneho tanca vo svete.

viac o projekte


Vzdelávanie v oblasti tradičnej kultúry a astronómie v KOS

Miesto a termín konania: Lužianky, Slovenská republika / 13.03.2018 - 18.05.2018

Deti a mládež naučíme tradičné techniky ľudových remesiel. Získajú cenné teoretické a praktické rady. Naučia sa šiť, modelovať z hliny, zdobiť veľkonočné kraslice, pliesť šibáky a košíky, drôtovať. Tvorivé dielne sa uskutočnia 13. 3. – 10. 5. 2018 v priestoroch ZŠ s MŠ v Lužiankach a výstava diel 11.-18.5.2018 v kultúrnom dome Lužianky.

viac o projekte


TVORÍM, TVORÍŠ, TVORÍME

Miesto a termín konania: Trenčín, Slovenská republika / 09.03.2018

Zámerom projektu je divadelná prezentácia, teoretická a umelecká konfrontácia amatérskych divadelníkov v kontexte danej problematiky.

viac o projekte


Metodicko-vzdelávacie podujatia v oblasti umenia pre okresy Humenné, Snina a Medzilaborce

Miesto a termín konania: Humenné, Slovenská republika / 07.03.2018

Tvorivé dielne pre mladých recitátorov pred súťažou Hviezdoslavov Kubín. Cieľom dielní je metodická pomoc pre žiakov a pedagógov.

viac o projekte


Nositelia tradícií - krajská postupová súťažná prehliadka FSk

Miesto a termín konania: Liptovský Mikuláš, Slovenská republika / 01.03.2018 - 30.09.2018

Krajská postupová súťažná prehliadka folklórnych skupín - Nositelia tradícií je 2. stupňom celoštátnej súťažnej prehliadky, ktorú vyhlasuje a garantuje Národné osvetové centrum raz za tri roky. Krajská prehliadka folklórnych skupín Žilinského kraja má prispieť k aktivizácii činnosti folklórnych skupín, vychádzajúc z ich pravidelného pôsobenia. Táto aktivizácia súčasne podporuje viaceré ciele Deklarácie UNESCO o ochrane a uchovávaní tradičnej a ľudovej kultúry.

viac o projekte


Belopotockého Mikuláš 2018 celoštátna postupová súťaž a prehliadka neprofesionálneho divadla dospelých

Miesto a termín konania: Liptovský Mikuláš, Slovenská republika / 01.03.2018 - 31.12.2018

Celoštátna postupová súťaž a prehliadka neprofesionálneho divadla dospelých

viac o projekte


„KRESLO PRE....“

Miesto a termín konania: Lučenec, Slovenská republika / 01.03.2018 - 04.04.2018

KRESLO PRE...... sú podujatia určené na edukačné aktivity významných dejinných udalostí a osobností žijúcich a pôsobiacich v meste Lučenec.

viac o projekte


Metamorfózy umenia - metamorfózy v nás

Miesto a termín konania: Prešov, Slovenská republika / 23.02.2018

Metamorfózy umenia - metamorfózy v nás je projekt, ktorého realizátorom je Divadlo Jonáša Záborského - útvar osvetovej činnosti v Prešove. Postupne v priebehu roka ponúka 5 aktivít zameraných na tanec, výtvarné umenie, umelecký prednes, rečníctvo, médiá a divadlo. Práve poslednému je venovaná prvá aktivita Divadelná abeceda, ktorá je určená deťom základných škôl venujúcim sa detskej dramatickej tvorivosti.

viac o projekte


Metamorfózy umenia - metamorfózy v nás

Miesto a termín konania: Prešov, Slovenská republika / 23.02.2018

Metamorfózy umenia - metamorfózy v nás je projekt, ktorého realizátorom je Divadlo Jonáša Záborského - útvar osvetovej činnosti v Prešove. Postupne v priebehu roka ponúka 5 aktivít zameraných na tanec, výtvarné umenie, umelecký prednes, rečníctvo, médiá a divadlo. Práve poslednému je venovaná prvá aktivita Divadelná abeceda, ktorá je určená deťom základných škôl venujúcim sa detskej dramatickej tvorivosti.

viac o projekte


Vzdelávanie

Miesto a termín konania: Liptovský Mikuláš, Slovenská republika / 17.02.2018 - 31.03.2018

Cyklus šiestich vzdelávacích stretnutí s cieľom rozšíriť základné poznatky, vedomosti a praktické skúsenosti amatérskych ochotníkov v začínajúcich i pokročilých divadelných súboroch.

viac o projekte


Tvoríme spoločne

Miesto a termín konania: Levice, Slovenská republika / 14.02.2018

Dvojhodinové stretnutia pre seniorov v regióne Levíc zamerané na aktívne trávenie voľného času prostredníctvom rôznych zaujímavých výtvarných techník. Pod vedením odbornej lektorky, pre 15 seniorov.

viac o projekte


Tvoríme spoločne

Miesto a termín konania: Levice, Slovenská republika / 13.02.2018

Pravidelné dvojhodinové stretnutia pre amatérskych výtvarníkov pod vedením odbornej lektorky, zamerané na netradičné výtvarné techniky. Konajú sa dvakrát mesačne, v čase 16-18.00, maximálny počet účastníkov je 15 a sú určené dospelým.

viac o projekte


Návraty k tradíciám a osobnostiam

Miesto a termín konania: Trenčín, Slovenská republika / 10.02.2018

Hudobno-spevné a tanečné tradície – DETI DEŤOM – seminár pre DFS a ich vedúcich, pedagógov. V. folklórne tanečno-spevné dielničky pre DFS Selčanka zo Selca a DFS Nezábudky z Drietomy.

viac o projekte


Vzdelávanie v oblasti tradičnej kultúry a astronómie v KOS

Miesto a termín konania: Nitra, Slovenská republika / 09.02.2018

Tvorivé dielne pre detské spevácke kolektívy pre deti do 10 rokov s lektorkou Margitou Jágerovou.

viac o projekte


Tvoríme spoločne

Miesto a termín konania: Banská Štiavnica, Slovenská republika / 09.02.2018 - 11.02.2018

Zimný fotografický workshop Metamorfózy I je určený hlavne pre neprofesionálnych fotografov, má vzdelávací charakter. Účastníci pracujú na dvoch témach: 1. Medzi realitou a fikciou, lektor doc. Jozef Sedlák, 2. Tektonika času, lektorka prof. Milota Havránková. Lektori prihlásených fotografov usmernia formou názorných ukážok, konzultácií a formou praktických cvičení. Workshop bude ukončený rozborovým a hodnotiacim seminárom, kde lektori vyhodnotia práce fotografov.

viac o projekte


Metodika výučby ľudového tanca - VIII. ročník.

Miesto a termín konania: Želiezovce, Slovenská republika / 09.02.2018 - 17.02.2018

Zámerom podujatia Tanečné dielne je metodicky prispieť k príprave tanečníkov na krajské a neskôr celoštátne kolo súťaže Šaffova ostroha v kategórii A. Cieľom projektu je poskytnúť účastníkom dielne metodické rady k zvládnutiu práce s archívnym audiovizuálnym materiálom a k štýlovej interpretácii tanečných typov z Veľkého Zálužia na Ponitrí a odzemku z Breznianskych lazov.

viac o projekte