Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

.kultúrno-osvetová činnosť

KREATIV-IN - kreativita a inovácia v kultúre - vzdelávanie pre pracovníkov v kultúre

Miesto a termín konania: Nitra, Slovenská republika / 18.06.2018 - 18.09.2018

Interaktívne vzdelávacie workshopy pre pracovníkov v kultúre pokračujú svojou druhou časťou aj v septembri v dňoch 17. a 18. 9. 2018 v Krajskom osvetovom stredisku v Nitre.

viac o projekte


KREATIV-IN - kreativita a inovácia v kultúre - vzdelávanie pre pracovníkov v kultúre

Miesto a termín konania: Nitra, Slovenská republika / 18.06.2018 - 18.09.2018

Pre pracovníkov v kultúre, predovšetkým v osvetových strediskách Nitrianskeho kraja, organizujeme v Krajskom osvetovom stredisku v Nitre štyri na seba nadväzujúce workshopy. Témou bude sprevádzať PhDr. Marián Štermenský, PhD., odborník vo vzdelávaní dospelých s medzinárodnými skúsenosťami. Zámerom projektu je podnietiť a rozvinúť kreatívne myslenie a prístup pri tvorbe podujatí.

viac o projekte


ORA ET ARS - SKALKA 2018

Miesto a termín konania: Skalka nad Váhom, Slovenská republika / 18.06.2018 - 15.10.2018

Snahou organizátorov sympózia ORA ET ARS je vytvoriť adekvátny priestor na nadviazanie medzinárodného, zmysluplného umeleckého výtvarného a literárneho dialógu v súvislosti s historickou reflexiou miesta - starobylého kláštora na Veľkej Skalke, ktorý píše svoju históriu už od 11. storočia.

viac o projekte


Rozpoviem ti príbeh

Miesto a termín konania: Šahy, Slovenská republika / 16.06.2018 - 23.06.2018

Prvé zábavno vzdelávacie podujatie s názvom Rozpoviem ti príbeh na podporu čítania s porozumením určené deťom vekovej kategórie 5 - 7 rokov a rodičom. Druhé podujatie bude mať podobnú skladbu programu. len bude určené vekovej kategórii detí od 8 do 14 rokov.

viac o projekte


Kultúrno-osvetové aktivity v oblasti umenia

Miesto a termín konania: Veľký Krtíš, Slovenská republika / 15.06.2018 - 16.06.2018

Tvorivá dielňa pre dospelých zameraná na tvorbu obrazov z tradičného materiálu - vlny.

viac o projekte


kultúrne KLBKO

Miesto a termín konania: Martin, Slovenská republika / 14.06.2018

Zámerom projektu je pripraviť edukačné aktivity zamerané na vzdelávanie detí, mládeže ako aj verejnosti prostredníctvom kultúrno-osvetových aktivít, podporiť sebarealizáciu, a tvorivé využívanie voľného času. Jednotlivé podujatia spolu napĺňajú obsah projektu pod názvom kultúrne KLBKO. Cieľom projektu je podporiť neprofesionálne divadlo, výtvarníctvo, fotografiu a film v regióne Turiec.

viac o projekte


Klasika na scéne III.

Miesto a termín konania: Martin, Slovenská republika / 14.06.2018

Prostredníctvom projektu Klasika na scéne III. si kladieme za cieľ neformálnym spôsobom priblížiť klasickú hudbu širšej verejnosti. Projekt pozostáva z piatich tematicky zameraných stretnutí, na ktorých zaznejú hudobné diela klasikov, ale i súčasných autorov. Jednotlivé hudobno-poetické stretnutia so zameraním na prezentáciu klasickej hudby, doplnené poetickým slovom chceme venovať významným hudobným osobnostiam pochádzajúcim z regiónu Turiec.

viac o projekte


KULTÚRA ČLOVEKA, KULTÚRA SPOLOČNOSTI; edukatívno - umelecké aktivity podporujúce rozvoj osobnosti

Miesto a termín konania: Považská Bystrica, Slovenská republika / 14.06.2018

Zámerom projektu je formou edukatívno- umeleckých aktivít v oblasti divadla, výtvarníctva, umeleckej fotografie a multimediálneho umenia podporovať rozvoj osobnosti detí, mládeže a dospelých v našom regióne. Cieľom projektu je podporiť a rozvíjať kreativitu, komunikáciu a umelecké cítenie, poskytnúť alternatívu trávenia voľného času s výchovno-vzdelávacím rozmerom, motivovať ich , aby našli cestu k svojím záľubám a aby rozvíjali svoje nadanie.

viac o projekte


kultúrne KLBKO

Miesto a termín konania: Martin, Slovenská republika / 14.06.2018 - 16.06.2018

Edukačno-prezentačné fotografické podujatie Letný foto fest 2018.

viac o projekte


Kultúrno-vzdelávacie aktivity

Miesto a termín konania: Lučenec, Slovenská republika / 12.06.2018 - 18.06.2018

Ponuka kultúrno-vzdelávacích aktivít Novohradského osvetového strediska so sídlom v Lučenci, súčasťou ktorej sú aj literárne tvorivé dielne pre deti.

viac o projekte


Cineama -26. ročník celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky neprofesionálnej filmovej tvorby

Miesto a termín konania: Nitra, Slovenská republika / 08.06.2018 - 10.06.2018

Cieľ 26. ročníka Cineama - propagácia slovenskej neprofesionálnej filmovej produkcie doma i v zahraničí, stretnutie s filmovými dielami, ich tvorcami, odbornými porotcami, lektormi a hosťami filmového umenia, predstaviť Cineamu v jej komplexnosti –verejné prezentácie filmov, rozborové semináre, konzultácie, diskusie, medzinárodná konferencia, sprievodný program Cieľové skupiny - filmoví tvorcovia - deti, mládež, dospelí

viac o projekte


Vzdelávanie v oblasti tradičnej kultúry a astronómie v KOS

Miesto a termín konania: Nitra, Slovenská republika / 04.06.2018

Tvorivé dielne pre detské spevácke kolektívy pre deti od 5 do 10 rokov s lektorkou Máriou Strakovou.

viac o projekte


Medzinárodná letná škola zážitkovej archeológie

Miesto a termín konania: Partizánska Ľupča, Slovenská republika / 02.06.2018

Workshop je zameraný na tvorbu a prípravu pravekej v ruke modelovanej keramiky s predlohami v mladšej a neskorej dobe kamennej

viac o projekte


Etno Fest Lysá Hora 2018

Miesto a termín konania: Vyšný Kazimír, Slovenská republika / 02.06.2018 - 03.06.2018

Etno Fest Lysá Hora 2018 je jasne vyprofilovaný projekt s jasným smerovaním vychádzajúcim z tradície tanca, spevu, remesla, či dobrého jedla. Otvorí festivalovú sezónu a poskytne priestor pre prezentáciu tvorby domácich folklórnych kolektívov.

viac o projekte


Vzdelávanie v oblasti tradičnej kultúry v Liptovskom kultúrnom stredisku

Miesto a termín konania: Liptovský Mikuláš, Slovenská republika / 01.06.2018 - 31.12.2018

Metodické CD a DVD k výučbe ľudových tancov z dolného Liptova, Liptovské Sliače, Stankovany, Komjatná

viac o projekte


Výtvarné spektrum 2018 - krajské kolo súťaže (Prešovský kraj)

Miesto a termín konania: Humenné, Slovenská republika / 01.06.2018 - 29.06.2018

Postupová súťaž a výstava neprofesionálnej výtvarnej tvorby Výtvarné spektrum predstavuje priestor pre konfrontáciu amatérskych umelcov z celého Slovenska. Zámerom je vzdelávanie jednotlivcov prostredníctvom poznávania, realizácie a prezentácie umeleckej tvorby. Krajské postupové kolo má tieto aktivity: súťaž (s regionálnymi kolami); výstava (počas vernisáže verejné vyhlásenie výsledkov súťaže); odborný seminár.

viac o projekte


Tradície Hontu v srdciach troch generácií

Miesto a termín konania: Šahy, Slovenská republika / 01.06.2018 - 30.11.2018

V spolupráci s členmi Denného centra seniorov organizujeme VI. ročník Folklórneho festivalu seniorov. Programovú skladbu sme obohatili o spoločný program seniorov a vnúčat na jednom pódiu. Sprievodnými aktivitami je divadelné predstavenie pre deti, ukážky tradičných remesiel a ručných prác starých rodičov, člnkovanie po rieke Ipeľ, zábavno-športové aktivity pri rieke Ipeľ. Podujatie pomôže zbúrať bariéry medzi čoraz častejšie izolovanými staršími ľuďmi a spoločnosťou.

viac o projekte


AMFO 2018 - krajská súťažná prehliadka amatérskej fotografie

Miesto a termín konania: Zvolen, Slovenská republika / 01.06.2018 - 29.06.2018

Krajská súťaž a výstava amatérskej fotografie AMFO 2018 dáva autorom príležitosť na prezentáciu a konfrontáciu svojej tvorby.

viac o projekte


Kultúrno-osvetové aktivity v oblasti umenia

Miesto a termín konania: Vinica, Slovenská republika / 01.06.2018 - 03.06.2018

Tvorivá dielňa vytvára priestor pre záujemcov o zdokonalenie sa v amatérskom umení v oblasti výtvarníctva, filmu a fotografie. Kvalifikovaní lektori a inšpiratívne prostredie poskytnú ideálne prostredie pre tvorbu.

viac o projekte


II. Sviatok slovenčiny - cyklus tvorivých dielní

Miesto a termín konania: Dunajská Streda, Slovenská republika / 01.06.2018 - 14.12.2018

Projekt II. Sviatok slovenčiny - cyklus tvorivých dielní - cieľom je podporiť neformálne vzdelávanie a pestovanie slovenského umeleckého slova, recitáciu a dramatizovaný prednes sme naplnili. V roku 2018 plánujeme pokračovať v tomto mimoriadne úspešnom projekte a rozvíjať umelecké slovo so žiakmi, študentami a pedagógmi. Je to základňa ďalších tvorivých podujatí v okrese.

viac o projekte


AMFO Trenčianskeho kraja – 22. ročník krajskej postupovej súťaže amatérskej fotografie

Miesto a termín konania: Trenčín, Slovenská republika / 31.05.2018 - 02.07.2018

Postupová súťaž a výstava amatérskej fotografickej tvorby AMFO je najstaršou a najprestížnejšou súťažou a zároveň vrcholným podujatím tohto druhu na Slovensku. Je určená deťom, mládeži a dospelým. Nie je tematicky zameraná, ani vymedzená. Hlavným cieľom súťaže je nadobúdanie vedomostí, rozvíjanie zručností a umelecko-odborný rast jednotlivcov prostredníctvom poznávania, realizácie a prezentácie umeleckej tvorby v oblasti amatérskej fotografickej tvorby.

viac o projekte


KULTÚRA ČLOVEKA, KULTÚRA SPOLOČNOSTI; edukatívno-umelecké aktivity podporujúce rozvoj osobnosti

Miesto a termín konania: Považská Bystrica, Slovenská republika / 31.05.2018

Zámerom projektu je edukatívno- umeleckými aktivitami podporovať rozvoj osobnosti detí, mládeže a dospelých -umelecké workshopy a tvorivé dielne v oblasti divadla, fotografie a výtvarníctva a semináre zamerané na multimediálne umenie rozvíjajúce ekologické myslenie. Cieľom projektu je rozvíjať kreativitu, komunikáciu a umelecké cítenie, poskytnúť alternatívu trávenia voľného času s výchovno-vzdelávacím rozmerom, motivovať ich , aby našli cestu k svojím záľubám a aby rozvíjali svoje nadanie.

viac o projekte


Remeselné dielne IV.

Miesto a termín konania: Vranov nad Topľou, Slovenská republika / 31.05.2018 - 31.12.2018

Cieľom projektu je vzdelávať deti a mládež prostredníctvom remeselných dielní. Hlavné projektové aktivity tvorí cyklus remeselných dielní, výstava remeselných dielní a propagačné aktivity. Primárnou cieľovou skupinou projektu sú deti a mládež navštevujúce materské a základné školy v Prešovskom samosprávnom kraji. Sekundárnou cieľovou skupinou sú pedagógovia a široká verejnosť.

viac o projekte


Divadlo a deti 2018 – Rimavská Sobota, XXVII. ročník celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky dospelých hrajúcich pre deti

Miesto a termín konania: Rimavská Sobota, Slovenská republika / 31.05.2018 - 02.05.2018

Na 27. ročníku celoštátnej súťaže a prehliadky ochotníckeho divadla dospelých hrajúcich pre deti sa prestaví 6 víťazných súbory krajských kôl. V nesúťažnej časti sme pripravili pre verejnosť štyri vynikajúce predstavenia profesionálnych i ochotníckych divadiel, ktoré sa uskutočnia na nádvorí Čierny orol. Súčasťou programu bude aj vzdelávacia aktivita, divadelná dielňa, odborný hodnotiaci a rozborový seminár.

viac o projekte


kultúrne KLBKO

Miesto a termín konania: Martin, Slovenská republika / 31.05.2018

Zámerom projektu je pripraviť edukačné aktivity zamerané na vzdelávanie detí, mládeže ako aj verejnosti prostredníctvom kultúrno-osvetových aktivít, podporiť sebarealizáciu, a tvorivé využívanie voľného času. Jednotlivé podujatia spolu napĺňajú obsah projektu pod názvom kultúrne KLBKO. Cieľom projektu je podporiť neprofesionálne divadlo, výtvarníctvo, fotografiu a film v regióne Turiec.

viac o projekte


METAMORFÓZY UMENIA – METAMORFÓZY V NÁS

Miesto a termín konania: Prešov, Slovenská republika / 30.05.2018

Projekt METAMORFÓZY UMENIA – METAMORFÓZY V NÁS je edukačné podujatie, ktorého cieľom je sprostredkovanie čo najširšieho rozsahu informácií, poznatkov o súčasných trendoch v oblastiach umenia – tanec, výtvarné umenie, umelecký prednes, rétorika, moderovanie, tvorivá dramatika, ktorému sa venujú študenti ZŠ a SŠ

viac o projekte


Učíme sa umeniu

Miesto a termín konania: Prievidza, Slovenská republika / 29.05.2018

Stretnutie členov klubu výtvarníkov pri RKC v Prievidzi, ktoré sa koná každý mesiac pod vedením Mgr. Jany Ficovej - téma IMPRESIONIZMUS

viac o projekte


kultúrne KLBKO

Miesto a termín konania: Martin, Slovenská republika / 26.05.2018

Zámerom projektu je pripraviť edukačné aktivity zamerané na vzdelávanie detí, mládeže ako aj verejnosti prostredníctvom kultúrno-osvetových aktivít, podporiť sebarealizáciu, a tvorivé využívanie voľného času. Jednotlivé podujatia spolu napĺňajú obsah projektu pod názvom kultúrne KLBKO. Cieľom projektu je podporiť neprofesionálne divadlo, výtvarníctvo, fotografiu a film v regióne Turiec.

viac o projekte


Vzdelávanie v oblasti tradičnej kultúry a astronómie v KOS.

Miesto a termín konania: Nitra, Slovenská republika / 25.05.2018 - 28.05.2018

Tvorivé dielne pre detské spevácke kolektívy pre deti od 5 do 10 rokov a deti od 10 do 15 rokov s lektorkou Margitou Jágerovou.

viac o projekte


Celoštátna postupová súťaž a prehliadka sólistov tanečníkov v ľudovom tanci ŠAFFOVA OSTROHA 2018 26. ročník - Festival tradičnej ľudovej kultúry

Miesto a termín konania: Dlhé Klčovo, Slovenská republika / 25.05.2018 - 27.05.2018

Cieľom projektu je realizácia 26. ročníka Celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky sólistov tanečníkov v ľudovom tanci ŠAFFOVA OSTROHA 2018. Súťaž je vrcholným podujatím tohto druhu na Slovensku. Uskutočňuje sa každoročne. Účastníkmi sú sólisti tanečníci z celého Slovenska, postupujúci z krajských kôl, nositelia ľudových tradícií a hostia zo zahraničia.

viac o projekte


Kultúrno-osvetové aktivity v oblasti umenia

Miesto a termín konania: Dolné Strháre, Slovenská republika / 25.05.2018 - 27.05.2018

Tvorivá dielňa pre deti do 18 rokov zameraná na tvorbu videí a krátkych videopríbehov. Deti sa naučia pracovať s veľkosťami záberov, premeniť vlastný príbeh do filmovej reči a svojpomocne vytvoria vlastné audio-vizuálne dielo.

viac o projekte


Tradičná a miestna kultúra Hontu

Miesto a termín konania: Hrušov, Slovenská republika / 24.05.2018 - 26.05.2018

Workshop zameraný na tradičné ľudové staviteľstvo a kultúru bývania v regióne Hont na prelome 20. a 19. storočia.

viac o projekte


KOŠICKÁ PALETA 2018 - krajská súťaž a výstava neprofesionálnej výtvarnej tvorby

Miesto a termín konania: Košice, Slovenská republika / 23.05.2018 - 10.06.2018

KOŠICKÁ PALETA - patrí svojim rozsahom medzi najväčšie súťažné výstavy neprofesionálnej výtvarnej tvorby v Košickom kraji. Tohtoročná výstava ponúkne návštevníkom vyše 100 diel s rôznorodou tematikou a širokým spektrom výtvarných techník od 70 výtvarníkov. Slávnostné otvorenie sa uskutoční 23. mája o 16.30 hod. vo výstavných priestoroch budovy Bravo v Kulturparku v Košiciach. Najlepšie diela postupujú na celoštátnu výstavu Výtvarné spektrum do Trenčína.

viac o projekte


ZAHRAJME SA AKO KEDYSI

Miesto a termín konania: Zuberec, Slovenská republika / 23.05.2018 - 22.06.2018

Projekt Zahrajme sa ako kedysi je určený najmä pre kolektívy detí a mládeže. Je zameraný na odovzdanie informácií o živote tradičného dedinského spoločenstva. Prostredníctvom 12-16 aktivít sa deti zoznamujú so spôsobom bývania, s bežnými prácami, so školskou výučbou, s tradičnými remeslami i hrami. Aktivity prebiehajú súbežne na stanovištiach v areáli a objektoch Múzea oravskej dediny, čo navodzuje atmosféru autentického prostredia. Jednotlivé aktivity vedú animátori v ľudových odevoch.

viac o projekte


Štúrovo rečnenie - workshopy pre deti, mládež, dospelých

Miesto a termín konania: Nitra, Slovenská republika / 23.05.2018

workshop pre deti v Nitrianskom kraji, určený záujemcom o amatérsku literárnu tvorbu, ktorí radi píšu a tvoria texty

viac o projekte


Nositelia tradícií

Miesto a termín konania: Nová Ves nad Žitavou, Slovenská republika / 20.05.2018

Krajská súťažná prehliadka folklórnych skupín Nitrianskeho kraja v Novej Vsi nad Žitavou. Začiatok programu o 14.00, rozborový seminár a škola tanca pod vedením FSk Brezinky z Polomky 17.00 - 18.30. Vyhlásenie výsledkov 19.00.

viac o projekte


Hornonitrianska paleta

Miesto a termín konania: Prievidza, Slovenská republika / 19.05.2018 - 26.05.2018

Výtvarné workshopy zamerané na tvorbu asambláží a koláží pod lektorským vedením Mgr. Miriam Kasperkevičovej Bencovej

viac o projekte


Kultúrno-osvetové aktivity

Miesto a termín konania: Lučenec, Slovenská republika / 19.05.2018 - 30.11.2018

Kultúrno-osvetové aktivity rôznych žánrov pre rôzne vekové kategórie.

viac o projekte


Metamorfózy umenia - metamorfózy v nás

Miesto a termín konania: Prešov, Slovenská republika / 18.05.2018

Projekt Metamorfózy umenia - metamorfózy v nás sú podujatím sprostredkovajúcim čo najširší rozsah informácií, poznatkov o súčasných trendoch v oblastiach umenia – tanec, výtvarné umenie, umelecký prednes, rétorika, moderovanie, tvorivá dramatika

viac o projekte


Cyklus Tanečný dom - Dargúni - máj 2018

Miesto a termín konania: Bratislava, Slovenská republika / 17.05.2018 - 18.05.2018

Cyklus Tanečný dom je systematické vzdelávacie podujatie zamerané na výučbu tradičného ľudového tanca a piesní profesionálnymi tanečnými majstrami (pedagógmi tanca) sprevádzané živou ľudovou hudbou. Projekt je určený pre odbornú i laickú verejnosť. Forma vzdelávania prostredníctvom Tanečných domov je od roku 2011 zapísaná aj ako vzorová metóda uchovávania a šírenia javov nehmotného kultúrneho dedičstva v zozname UNESCO -

viac o projekte