Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Vzdelávanie

Krátky opis
Odborné vzdelávanie v oblasti umeleckého prednesu a rétoriky, formou tvorivej dielne pre učiteľov slovenského jazyka, pedagógov LDO a recitátorov (zároveň mladých rétorov) pod vedením štyroch odborných lektorov. Lektori: Mgr. art. Barbora Špániková Mgr. Petra Fridrichová, PhD. Mgr. Eliška Sadíleková Mgr. art. Katarína Hitzingerová, ArtD.
Fotogaléria
Názov podujatia
Na počiatku bolo slovo

Miesto konania / kraj
Liptovský Mikuláš / Liptovský Mikuláš

Termín konania
09.11.2018 - 11.11.2018

Popis projektu
Tvorivá dielňa je koncipovaná v troch rovinách vzdelávania: 1. teoretický seminár o výbere vhodného textu, analýze a dramaturgickej úprave pôvodného literárneho textu 2. praktický seminár s ukážkami a precvičovaním interpretačných zručností – hlas, výslovnosť, mimojazykové prostriedky, 3. nácvik umeleckej interpretácie konkrétneho textu recitátorom pod vedením odborného lektora.

Program vzdelávacie podujatia:
9.11. 2018 - od 16.00 hod. – prezentácia a ubytovanie účastníkov a lektorov
17.00 - 22.00 – tvorivá dielňa :
- pre učiteľov a pedagógov – pod vedením p. E. Sadílekovej – úvod do problematiky umeleckého prednesu
- pre recitátorov – pod vedením B. Špánikovej a K. Hitzingerovej – úvodné cvičenia na vzájomné zoznámenie sa

10.11. 2018
9.00 – 12.30 – tvorivá dielňa
- pre učiteľov a pedagógov – teoretický seminár I. pre učiteľov pod vedením P. Fridrichovej
- pre recitátorov v troch skupinách – pod vedením B. Špánikovej, K. Hitzingerovej, E. Sadílekovej - práca s textom - rozbor a úprava konkrétneho textu
14.00 – 17.30 – tvorivá dielňa – teoretický seminár II. pre učiteľov pod vedením P. Fridrichovej
19.00 - 22.30 – tvorivá dielňa – spoločná pre recitátorov a učiteľov
- praktický seminár s ukážkami a precvičovaním interpretačných zručností


11.11. 2018
9.00 – 12.30 – spoločný teoretický a praktický seminár pre učiteľov a recitátorov k rétorike pod vedením p. B. Špánikovej
14.00 ukončenie podujatia

Odborné lektorky

Mgr. Eliška Sadíleková
V roku 1983 ukončila štúdium na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, odbor teória kultúry. Počas štúdií sa aktívne venovala umeleckému prednesu – zúčastňovala sa na súťažiach Hviezdoslavov Kubín i Akademický Prešov.
V rokoch 1986 – 1996 pracovala v Národnom osvetovom centre (predtým Osvetový ústav) ako odborná pracovníčka pre divadlo hrané v maďarskom jazyku a ukrajinskom jazyku, neskôr prešla na úsek umeleckého prednesu a alternatívneho divadla. Organizovala celoštátne prehliadky Hviezdoslavov Kubín v Dolnom Kubíne a FeDiM v Senici.
Od roku 1999 je riaditeľkou kultúrneho domu v bratislavskom Prievoze.

Mgr. Petra Fridrichová, PhD. pôsobí ako výskumníčka v Centre edukačného výskumu Pedagogickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Pôsobila ako riaditeľka Štátneho pedagogického ústavu.
V rokoch 2011 – 2015 bola vedúcou Inštitútu vedy a výskumu Pedagogickej fakulty UMB.
Vysokoškolské a doktorandské vzdelanie získala na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici.
Vyučuje didaktiku etickej výchovy.

Mgr. art. Barbora Špániková, ArtD.
Absolventka akadémie umení v Banskej Bystrici - odbor audiovizuálne a činoherné herectvo
- v roku 2013 úspešne ukončila doktorandské štúdium
- od roku 2008 členka umeleckého súboru Divadla J.G. Tajovského vo Zvolene
- aktívne sa venuje téme umeleckého prednesu a hlasovej výchovy, moderovanie a rétorika.

Mgr. art. Katarína Mišíková Hitzingerová, ArtD.
Študovala na Akadémii umení v Banskej Bystrici divadelnú vedu, filmovú dramaturgiu a scénaristiku, filmovú dokumentárnu tvorbu. Po štúdiu odcestovala na rok do Ameriky.
Keď sa vrátila, začala vyučovať a pracovať ako prodekanka na Fakulte dramatických umení Akadémie umení v Banskej Bystrici. Zároveň pracovala na svojom doktoráte v Ústave divadla a filmu a na VŠMU v Bratislave. Počas štúdia sa venovala detskému divadlu.
- Od septembra 2015 vystriedala zamestnanie a začala učiť na Konzervatóriu J. L. Bellu v Banskej Bystrici, v ZUŠ Hriňovej a pracuje aj ako asistentka riaditeľky v Galérii Jána Kulicha vo Zvolenskej Slatine.
- V roku 2016 pôsobila ako odborná garantka pre divadelné dielne počas Letnej školy bábkového divadla pre Slovákov žijúcich v zahraničí organizovanej MC UMB.

V prípade akýchkoľvek otázok a požiadaviek obráťte sa na metodičku LKS

PhDr. Evu Štofčíkovú, mobil: 0903 811 712, e-mail: eva.stofcikova@gmail.com

Realizátor projektu a organizátor : Liptovské kultúrne stredisko v Liptovskom Mikuláši.

Hlavný partner: Fond na podporu umenia


Názov prímateľa
Liptovské kultúrne stredisko v Liptovskom Mikuláši

Celkový rozpočet:
12 910,00 €

Výška podpory:
12 000,00 €