Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

.kultúrno-osvetová činnosť

Podajme tradíciu nasledovníkom 2

Miesto a termín konania: Prievidza, Slovenská republika / 09.11.2019 - 10.11.2019

Návrat k tradičným remeslám - tvorivé dielne ľudových remesiel

viac o projekte


Kultúrno-osvetové a vzdelávacie aktivity v Novohrade

Miesto a termín konania: Kokava nad Rimavicou, Slovenská republika / 08.11.2019 - 10.11.2019

Divadelná dielňa je určená pre začínajúcich režisérov amatérskych súborov. Cieľom div. dielne je, aby režisér vedel vytvoriť základnú ,,bunku“ - dramatickú situáciu, a to teoreticky a prakticky a aby vedel použiť pri svojej samostatnej tvorbe v budúcnosti tento princíp pri výstavbe inscenácie, lebo základom inscenácie je dramatická situácia.

viac o projekte


Vzdelávanie v neprofesionálnom umení a astronómii v KOS

Miesto a termín konania: Nitra, Slovenská republika / 08.11.2019

Večerné pozorovanie objektov na oblohe a prednáška o svetových múzeách kozmonautiky pre neorganizovanú verejnosť.

viac o projekte


AMFO - 47. ročník celoštátnej postupovej súťaže a výstavy amatérskej fotografickej tvorby

Miesto a termín konania: Nitra, Slovenská republika / 08.11.2019 - 30.11.2019

AMFO 2019 - 47. ročník je celoštátna postupová súťaž a výstava amatérskej fotografickej tvorby. Autori sú hodnotení v čiernobielej, vo farebnej fotografii, v multimediálnej prezentácii a v kategórii seriály a cykly. Porotou vybrané diela sa prezentujú na výstave v Synagóge v Nitre. K výstave je vydaný katalóg. Súčasťou je i vzdelávacia časť, ktorá prispieva k nadobúdaniu a rozvoju vedomostí, k vzájomnej konfrontácii, odovzdávaniu a výmene skúseností .

viac o projekte


Vzdelávame umením - divadelné dielne CARPE DIEM

Miesto a termín konania: Levice, Slovenská republika / 08.11.2019

Vzdelávame umením - divadelný workshop Carpe diem pod vedením odbornej lektorky sa uskutoční v obci Starý Tekov pre mladých divadelníkov z dramatického odboru pri ZŠ Š.Senčíka v Starom Tekove.

viac o projekte


KULTÚRA ČLOVEKA, KULTÚRA SPOLOČNOSTI

Miesto a termín konania: Považská Bystrica, Slovenská republika / 08.11.2019

Považské osvetové stredisko v Považskej Bystrici pozýva členov neprofesionálneho divadla v okresoch Považská Bystrica, Púchov, Ilava na tvorivú divadelnú dielňu SLOVO A JEHO TAJOMSTVO II., ktorá sa uskutoční dňa 8.11.2011 v kultúrnom centre Cooltajner v Považskej &bystrici.

viac o projekte


Umelec a sloboda

Miesto a termín konania: Prešov, Slovenská republika / 08.11.2019 - 09.11.2019

Pôjde o odborný seminár s medzinárodnou účasťou, reflektujúci umenie a kultúru v našej krajine na pozadí portrétov vybraných umelcov a o súbor edukačných aktivít, ktoré budú s témou úzko korešpondovať. Cieľom je analyzovať a bližšie špecifikovať problematiku umeleckej slobody jednotlivca na pozadí spoločenského diania, kultúrneho vývoja na Slovensku a v Československu.

viac o projekte


NEŽNÁ

Miesto a termín konania: Lučenec, Slovenská republika / 07.11.2019 - 08.12.2019

Mestské múzeum Lučenec výstavou NEŽNÁ sleduje zámer o priblíženie novembrových udalostí prevažne mladej generácii. Plánuje vyzvať pamätníkov týchto dní o spoluprácu formou prinesenia a zapožičania fotografií, transparentov a iných artefaktov dokladujúcich novembrové udalostí roku 1989. Kurátor výstavy sa pokúsi o to, aby obyvateľmi Lučenca prinesené artefakty mohli zostať v múzeu (zbierkové predmety), ako doklad revolúcie spred 30. rokov.

viac o projekte


Vzdelávanie v neprofesionálnom umení a astronómii v KOS

Miesto a termín konania: Nitra, Slovenská republika / 05.11.2019

Pravidelné vzdelávacie stretnutia pre záujemcov o astronómiu rôzneho stupňa vedomostí.

viac o projekte


KREATIV-IN 2: projektový manažment, vzdelávanie pracovníkov v kultúre

Miesto a termín konania: Nitra, Slovenská republika / 04.11.2019 - 05.11.2019

Cyklické školenie pozostávajúce z ôsmich interaktívnych workshopov pre pracovníkov v kultúre.

viac o projekte


Kultúru a vedu do regiónu!

Miesto a termín konania: Košice, Slovenská republika / 04.11.2019 - 18.11.2019

Výstava z medzinárodného workshopu fotografov

viac o projekte


Slovenské mitrovanie 2019

Miesto a termín konania: Veľké Teriakovce, Slovenská republika / 26.10.2019

Ukončenie pastierskej sezóny nazývané mitrovanie sa viaže k 26. októbru, na svätého Demetera alebo Mitra, kedy si tento starý zvyk pripomenieme v obci Veľké Teriakovce už po ôsmykrát. Návštevníkov podujatia čakajú ukážky prác na salaši, tance a hudba pastierskej valaskej kultúry, baranie špeciality, trh regionálnych produktov či aktivity pre deti a nebudú chýbať ani najznámejší valasi Maťko a Kubko.

viac o projekte


Podajme tradíciu nasledovníkom 2

Miesto a termín konania: Prievidza, Slovenská republika / 26.10.2019 - 27.10.2019

Návrat k tradičným remeslám - tvorivé dielne ľudových remesiel

viac o projekte


Architektúra a územné plány tvorené rukami a mysľou detí

Miesto a termín konania: Bratislava, Slovenská republika / 25.10.2019 - 15.11.2019

Projektovými aktivitami sú tvorivé dielne pre žiakov základných škôl. Prostredníctvom interaktívnych foriem sa žiaci naučia poznávať historickú a súčasnú architektúru, vyskúšajú si navrhovanie stavieb a plánovanie územia, zážitkovou formou budú identifikovať potreby ľudí pri navrhovaní, spravovaní a užívaní budov a urbanistických celkov.

viac o projekte


Dedičstvo inšpiruje

Miesto a termín konania: Rožňava, Slovenská republika / 25.10.2019 - 29.10.2019

Plstenie v textilnej dielni Motívy jesene v hrnčiarskej dielni Príprava tradičných jedál v gastronomickej dielni

viac o projekte


Oživme spolu zabudnuté remeslá

Miesto a termín konania: Tarnov, Slovenská republika / 25.10.2019

Zámerom projektu je podpora komunitných aktivít obce zameraných na vzdelávanie detí, mládeže a dospelých prostredníctvom kultúrno-osvetových aktivít zameraných na oblasť tradičnej kultúry a na osvojovanie si tradičných zručností formou tvorivých dielní. Hlavnou projektovou aktivitou je cyklus šiestich stretnutí „Oživme spolu zabudnuté remeslá“ počas celého roku.

viac o projekte


Z lásky k tradíciám

Miesto a termín konania: Vranov nad Topľou, Slovenská republika / 25.10.2019

Tanečný dom má podnietiť folklórne zoskupenia i sólistov k vyhľadávaniu, zberu, uchovávaniu a naštudovaniu neznámych i menej známych prejavov tradičnej hudobno-spevnej, ale prevažne tanečnej kultúry a ich prirodzenému začleneniu do pohybovej a tanečnej kultúry širokej verejnosti. Hlavným cieľom je prispievať k uchovávaniu, rozvíjaniu a sprístupneniu prejavov tradičnej tanečnej kultúry Slovenska tou bezprostredne najprístupnejšou formou - vlastným zážitkom – vlastnou skúsenosťou.

viac o projekte


Festival Cantate

Miesto a termín konania: Nitra, Slovenská republika / 25.10.2019 - 26.10.2019

Pozývame vás na dvojdňovú prehliadku speváckych zborov, ktorá sa uskutoční 25.10. – 26.10.2019 o 17:00, v Koncertnej sále Župného domu v Nitre. Na prehliadke sa vám predstavia zbory z Nitry a okolia, hosťujúci Slovenský spevácky zbor Adoremus a Komorný spevácky zbor Ars Vocalis.

viac o projekte


Kultúrno-osvetové a vzdelávacie aktivity v Novohrade

Miesto a termín konania: Lučenec, Slovenská republika / 25.10.2019 - 17.11.2019

Priblížiť udalosti nežnej revolúcie. Prezentácia fotografií, premietanie filmov, napr. od Arnolda Kojnoka o disidentovi Jánovi Mlynárikovi „Lyrik“ (2014). Ján Mlynárik, historik, chartista, politik, profesor na Karlovej univerzite v Prahe sa narodil vo Fiľakove, vyrastal v Zelenom a pochovaný je v Rovňanoch., čiže je úzko spojený s Novohradom. Beseda pre študentov, čo spôsobilo demonštrácie, čo sa zmenilo od nežnej revolúcie v živote bežného občana...

viac o projekte


Mladý moderátor 2019

Miesto a termín konania: Nitra, Slovenská republika / 24.10.2019

Krajská súťaž Mladý moderátor pre mladých ľudí vo veku 15 – 25 rokov.

viac o projekte


Kultúrno - osvetové aktivity v okrese Veľký Krtíš

Miesto a termín konania: Veľký Krtíš, Slovenská republika / 24.10.2019

Tanečný workshop pre deti a mládež, ktoré vyvíjajú svoju činnosť pod vedením pedagógov na ZŠ a ZUŠ v okrese Veľký Krtíš.

viac o projekte


Čarovná studnička

Miesto a termín konania: Jesenské, Slovenská republika / 23.10.2019

Projekt je súhrnom vzdelávacích a kultúrno-osvetových aktivít v oblasti TĽK a nových inšpiratívnych metód, pre všetky vekové kategórie na území okresov Rimavská Sobota a Revúca. Cieľom je zvýšiť kvalitatívnu úroveň trávenia voľného času a rozvoj vedomostí, zručností u všetkých vekových kategórii. Vytvoriť podmienky na kreatívne tvorenie a prezentovanie sa s viacgeneračným zapojením a výmenou skúseností.

viac o projekte


Kultúrno-osvetové a vzdelávacie aktivity v Novohrade

Miesto a termín konania: Lučenec, Slovenská republika / 23.10.2019 - 24.10.2019

Tvorivé workshopy detského divadla pre deti a ich vedúcich s cieľom odborne usmerniť ich činnosť. Podujatie zastrešuje aktivity podnecujúce k zmysluplnému tráveniu voľného času. Využívanie metódy tvorivej dramatiky pri práci s deťmi v detských divadelných súboroch, pri čítaní, dramatizovaní a oživovaní rozprávky alebo inej literárnej predlohy. Rozvoj tvorivých a komunikačných schopností detí, rozvoj fantázie, empatického cítenia, sebauvedomovania.

viac o projekte


Tradičná a miestna kultúra v podujatiach Rimavskej Soboty

Miesto a termín konania: Rimavská Sobota, Slovenská republika / 23.10.2019 - 25.10.2019

Cieľom DRG je uchovávať rozprávky pre budúce generácie rôznymi formami a aktivitami, formovať osobnosť a postoj detí k tradíciám, regiónu, iniciovať mladých začínajúcich autorov k tvorbe rozprávok. Tento rok organizujeme už 25. ročník, témou je Dobšinský zberateľ a tradícia rozprávky v súčasnosti. Deťom z miestnych MŠ, ZŠ a SŠ ponúkneme 2 divadelné predstavenia, jedno tanečné spojené s workshopom, výtvarný workshop, prednášku, vyhodnotenie literárnej súťaže a čítanie rozprávok.

viac o projekte


Kultúrno-osvetové a vzdelávacie aktivity v Novohrade

Miesto a termín konania: Lučenec, Slovenská republika / 23.10.2019 - 26.10.2019

Okresné štúdio amatérske fotografie pri NOS v Lučenci má dlhoročnú tradíciu, jeho prvá forma vznikla niekedy v roku 1954 a od roku 1981 až po dnes funguje nepretržite pod týmto názvom. K jeho najvýraznejším úspechom patrí reprezentácia nášho regiónu menami ako Štefan Repčok, Gabriel Kotek, Robert Schil, Ján Káka, Ondrej Kamenský, Michal Galád a ďalší,...

viac o projekte


Vzdelávame umením

Miesto a termín konania: Levice, Slovenská republika / 22.10.2019

Vzdelávame umením - divadelné dielne / workshopy / pre mladých divadelníkov v okrese Levice pod vedením odbornej lektorky

viac o projekte


Vzdelávanie v neprofesionálnom umení a astronómii v KOS

Miesto a termín konania: Nitra, Slovenská republika / 22.10.2019

Pravidelné vzdelávacie stretnutia pre záujemcov o astronómiu rôzneho stupňa vedomostí.

viac o projekte


Dedičstvo inšpiruje

Miesto a termín konania: Rožňava, Slovenská republika / 22.10.2019

V jesennom období Gemerské osvetové stredisko v Rožňave, kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja, pripravilo zaujímavý workshop pre dospelých zameraný na spracovanie ovčej vlny.

viac o projekte


Naše Kysuce

Miesto a termín konania: Čadca, Slovenská republika / 22.10.2019 - 10.11.2019

Predmetom výstavy „Tvorivé ruky“ sú remeselné výrobky žiakov základných škôl zapojených do projektu NAŠE KYSUCE. Na vybraných základných školách sme pripravili stretnutie s kysuckými remeselníkmi. Títo žiakom vysvetlili a predviedli základné postupy a techniky remesla, ktorému sa venujú. Žiaci si následne nacvičovali jednotlivé kroky tvorby remeselných výrobkov a vyrobili si vlastné diela. Výstava bude nainštalovaná v priestoroch Kysuckej knižnice v Čadci v termíne 22.10. – 10.11.2019

viac o projekte


Vzdelávacie aktivity v Liptovskom kultúrnom stredisku

Miesto a termín konania: Liptovský Mikuláš, Slovenská republika / 19.10.2019

Tvorivá dielňa zameraná na tvorbu keramického obrazu – reliéfu pod vedením odborného lektora Mgr. art. Róberta Močiliaka.

viac o projekte


Severný HONT - spoznaj jeho kroj

Miesto a termín konania: Banská Štiavnica, Slovenská republika / 19.10.2019

Živá prezentácia krojov severného Hontu pre verejnosť. Ukážka krojov z viacerých období zo šiestich dedín.

viac o projekte


Vzdelávacie aktivity

Miesto a termín konania: Žilina, Slovenská republika / 19.10.2019

Vzdelávací workshop pre pedagógov a divadelníkov zo Žilinského kraja.

viac o projekte


Naše Kysuce

Miesto a termín konania: Turzovka, Slovenská republika / 18.10.2019

Aktivita REMESLO SRDCOM je súčasťou projektu NAŠE KYSUCE zameraného na rozšírenie poznatkov o regionálnom a nehmotnom kultúrnom dedičstve Kysúc. Historický význam niektorých ľudových remesiel na Kysuciach priblížia žiakom naši kysuckí remeselníci, predvedú im ukážky svojej umeleckej činnosti a naučia ich základné techniky, ktoré si deti budú aj skúšať. Ich vlastné remeselné výrobky budú predmetom výstavy „Tvorivé ruky“.

viac o projekte


Čarovná studnička

Miesto a termín konania: Tisovec, Slovenská republika / 15.10.2019

Ukážka tradičných remesiel - kováčstvo, rezbárstvo, pastierske biče

viac o projekte


Trnavské remeslá 2019

Miesto a termín konania: Trnava, Slovenská republika / 14.10.2019 - 28.10.2019

Keramický kurz: -základy hrnčiarstva, modelovania a točenia na hrnčiarskom kruhu. - 14.10.2019 o 16.30 - 28.10.2019 o 16.30

viac o projekte


Mladý moderátor 2019

Miesto a termín konania: Nitra, Slovenská republika / 14.10.2019 - 15.10.2019

Workshop je určený pre všetkých, ktorých zaujíma vzdelávanie sa v oblasti moderovania. Je zároveň prípravou na krajskú súťaž Mladý moderátor 2019.

viac o projekte


Z MOZAIKY TRADIČNEJ KULTÚRY HORNEJ NITRY

Miesto a termín konania: Horné Vestenice, Slovenská republika / 13.10.2019

Súhrn podujatí mapujúcich osobitné fenomény tradičnej ľudovej kultúry hornej Nitry.

viac o projekte


Remeslá v královskom meste Trnava

Miesto a termín konania: Trnava, Slovenská republika / 12.10.2019

Prezentácia tradičných remesiel - Tkanie na krosnách. Remeselné tvorivé dielne - výroba tkaníc na malých krosienkach.

viac o projekte


Kultúrno-osvetové a vzdelávacie aktivity v Novohrade

Miesto a termín konania: Lučenec, Slovenská republika / 12.10.2019

Zámerom je založiť tradíciu, v ktorej každoročne budeme spájať ľudí, ktorí majú záujem zachovávať tradície svojich predkov. Naším cieľom bude vzdelávať mládež, dospelých aj seniorov formou prednášok, v ktorých lektori a folklórno-divadelné súbory priblížia návštevníkom zvyky ktoré sa zachovali do dnešného dna

viac o projekte


Kultúrno-osvetové a vzdelávacie aktivity v Novohrade

Miesto a termín konania: Lučenec, Slovenská republika / 12.10.2019

Priblížiť uchovávať tradície sviatkov našich predkov. Vzdelávacou, výchovnou, ale aj autentickou formou priblížiť sviatky v našom regióne. Téma - Mitrovanie

viac o projekte