Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Vzdelávame umením

Krátky opis
Metodika výučby ľudového spevu a ľudového tanca predstavuje vzdelávanie v oblasti tradičnej ľudovej kultúry pre tanečníkov a spevákov folklórnych súborov a skupín v našom okrese pre deti a mládež. Cieľom je prispieť k zachovaniu a rozvíjaniu interpretácie tradičnej ľudovej piesne. Odborným lektorom je PhDr. Andrea Jágerová.
Fotogaléria
Názov podujatia
Metodika výučby ľudového spevu a tanca

Miesto konania / kraj
Levice / Levice

Termín konania
01.02.2021 - 31.12.2021

Popis projektu

Projekt plní funkciu metod., vzdel. a prezentačnú. Prinesie 61 aktivít v okrese Levice (89 obcí) v obl.: foto,výtvar. a

film.tvorby,divadla,literatúry, taradič.ľud.kultúry a iné. Ponúkneme účastníkom kvalitné poduj. garantované špičkovými

lektormi s cieľom prispieť k ich metod. a odbor. vzdel.

Cieľom 5 fotograf/film. work. je všímať si a následne zachytávať a zobrazovať vzťahy medzi človekom a prírodou.

Súčasťou medz.fotog.konferencie O umeleckej fotografii je umožniť profesionálom,amatérom, študentom škôl zameraných na

fotog, aj stredoškol. mládeži účasť na prednáškach špičkových slovenských a zahraničných prednášateľov.

4 workshopy tvor. dramatiky-zámerom je možnosť vyskúšať si nové techniky a vďaka interaktívnym formám spolupráce

prehlbovať zručnosti,osvojiť si metódy kt. sú vhodné pri plnení výkonových štandardov v MŠ.

Otvorené stretnutia(10): vzdel.v obl. kreatívneho sebavyjadrenia, sebapoznávania majú kultúrno-spoločenský

význam.Aktivity sú aj pre róm. či maď.menš. kultúru, zamerané na celoživot.vzdelávanie.

26 výtvar. a remesel. kreácií je zameraných na podporu amat. výtvar.umenia - nové techniky.

1dvojdňové medz. Kolokvium, 2x vzdel. dets. a mládež.ľud.hud. a Metodika výučby ľud. spevu a tanca (12) predstavuje

vzdel.sa v obl.tradič.ľud.klut.pre taneč. a spevákov folklór. súb. a skupín. Vydáme zbor. zrealiz.poduj. a aj z foto work. Poduj.

sú určené aj pre ľudí s rôz. zdravot.postihnutím či seniorov,ľudí žij. na prahu chudoby.Pripravíme aj online výstavy.

Názov prímateľa
REGIONÁLNE OSVETOVÉ STREDISKO V LEVICIACH

Celkový rozpočet:
22 250,00 €

Výška podpory:
15 000,00 €