Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

.múzeá / galérie

Ochrana objektov MĽA - skanzenu pod hradom Ľubovňa obnovou kamerového systému

Miesto a termín konania: Stará Ľubovňa, Slovenská republika / 01.07.2017 - 30.06.2018

Ľubovnianske múzeum obnovuje v roku 2017 kamerový systém v areáli skanzenu pod hradom Ľubovňa. Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia v roku 2017.

viac o projekte


Vybavenie otvoreného depozitára umeleckej histórie Ľubovnianskeho múzea - hrad v Starej Ľubovni

Miesto a termín konania: Stará Ľubovňa, Slovenská republika / 01.07.2017 - 30.06.2018

Video vytvorené z časozberných fotografií dokumentuje priebeh dodávky a montáže skríň, políc a vitrín v priestoroch novovznikajúceho otvoreného depozitára umeleckej histórie v Ľubovnianskom múzeu - hrad v Starej Ľubovni.

viac o projekte


Vybavenie otvoreného depozitára umeleckej histórie Ľubovnianskeho múzea - hrad v Starej Ľubovni

Miesto a termín konania: Stará Ľubovňa, Slovenská republika / 01.07.2017 - 30.06.2018

Tlačová správa informuje o príprave otvoreného depozitára umeleckej histórie v Ľubovnianskom múzeu - hrad v Starej Ľubovni. Autorom tlačovej správy je tlačová agentúra SITA. Jej text uvádzame v popise nižšie.

viac o projekte


Martin Kochan: Superkompozícia - zatepľovanie

Miesto a termín konania: Trnava, Slovenská republika / 01.07.2017 - 31.12.2017

Cyklus dvanástich farebných fotografií výtvarníka mladšej generácie Martina Kochana (1981) - dielo vystavené na výstave Akvizície 2017 v Kopplovej vile Galérie Jána Koniarka v Trnave od 7.12.2017 - 28.1.2018.

viac o projekte


Miloš Balgavý: Zem

Miesto a termín konania: Trnava, Slovenská republika / 01.07.2017 - 31.12.2017

Akvizícia sklenenej dekoratívnej plastiky autora Miloša Balgavého ml. (1955) s názvom Zem - dielo vystavené na výstave Akvizície 2017 v Kopplovej vile Galérie Jána Koniarka v Trnave od 7.12.2017 - 28.1.2018.

viac o projekte


Palo Macho a Ivan Csudai: Irónia imaginácie

Miesto a termín konania: Trnava, Slovenská republika / 01.07.2017 - 31.12.2017

Akvizícia diptychu sklenených objektov spolupráce autorskej dvojice Palo Macho a Ivan Csudai s názvom Irónia imaginácie - dielo vystavené na výstave Akvizície 2017 v Kopplovej vile Galérie Jána Koniarka v Trnave od 7.12.2017 - 28.1.2018.

viac o projekte


Vybavenie objektov remeselníckych dielní ako súčasti expozície Kniežacej hrobky z Popradu - Matejoviec s dôrazom na prezentáciu a edukáciu tradičného spôsobu výroby a "živej histórie" - 1. etapa

Miesto a termín konania: Poprad, Slovenská republika / 01.07.2017 - 30.06.2018

Vybavenie objektov remeselníckych dielní poskytuje priestor pre ukážky remesiel z čias života kniežaťa z Popradu návštevníkom počas prehliadky múzea, hlavne pri špecializovaných podujatiach, ktoré sú viazané práve na zážitkovú prezentáciu kultúrneho dedičstva. Vybavenie remeselníckych dielní poskytuje trvalú atraktívnu ponuku pre návštevníkov múzea, ktorá bude lákať nielen domácich ale aj zahraničných turistov.

viac o projekte


Ochrana zbierkových predmetov v expozícií Kniežacej hrobky z Popradu - Matejoviec. Zabezpečenie optimálnych klimatických podmienok s dôrazom na prezentáciu predmetov z materiálov: koža, textil, drevo.

Miesto a termín konania: Poprad, Slovenská republika / 01.07.2017 - 30.06.2018

Výstupom projektu je zaobstaranie zvlhčovačov a miniklimatizačných jednotiek určených na ochranu citlivých materiálov ako drevo, koža, textil a pod., ktoré vyžadujú špecifické podmienky. Tieto budú zabezpečovať optimálne klimatické podmienky pre zbierkové predmety z kniežacej hrobky z Popradu - Matejoviec a taktiež udržiavať vhodné vlhkostné podmienky v priestoroch expozície.

viac o projekte


Reštaurovanie portrétov rodiny Cziserovcov, majiteľov popradskej papierne, zo zbierok Podtatranského múzea v Poprade

Miesto a termín konania: Poprad, Slovenská republika / 01.07.2017 - 30.06.2018

Výstupmi projektu sú 4 zreštaurované portréty, ktoré sú umiestnené v novej stálej expozícií Podtatranského múzea v Poprade s názvom Poprad a okolie v zrkadle vekov. Ide o maľby olejom na plátne - portrét Samuela Czisera st. (1733-1798), Samuela Czisera ml. (1762-1821), portrét Evy Reginy Cziserovej – Reissovej (okolo 1800), druhej manželky Samuela Czisera st., portrét Anny Márie Cziserovej (okolo 1800), dcéry Samuela Czisera staršieho.

viac o projekte


Reštaurovanie drevených skulptúr a reliéfu (sakrálne umenie) zo zbierkového fondu Podtatranského múzea v Poprade

Miesto a termín konania: Poprad, Slovenská republika / 01.07.2017 - 30.06.2018

Výstupom projektu je kompletne zreštaurované sochárske dielo - socha sv. Jána Nepomuckého. Ďalším výstupom projektu je odborne ošetrená drevená skulptúra „anjela“ z 18. storočia. Diela sú súčasťou stálej expozície Podtatranského múzea v Poprade, pobočka Spišská Sobota. Zreštaurovaný reliéf Kladenie do hrobu je umiestnený v nových expozičných priestoroch Podtatranského múzea v Poprade ako súčasť expozície Poprad a okolie v zrkadle vekov.

viac o projekte


Akvizícia PGU 2017/4: tematický diptych Lucie Dovičákovej

Miesto a termín konania: Žilina, Slovenská republika / 01.07.2017 - 28.02.2018

Obohatenie zbierky umenia PGU o diptych Lucie Dovičákovej pozostávajúceho z maľby: "Je vedecky dokázané, že si vyberáme vhodného darcu genetických informácií podľa určitých kritérií" (2003) a videa "Stronger than Yesterday" (2005), ktoré sú príspevkami do umenia zaoberajúceho sa rodovými otázkami a telesnosťou. Diptych Lucie Dovičákovej doplní kategóriu diel z oblasti feminizmu, postfeminizmu, gendrového umenia a umenia zaoberajúceho sa telesnosťou od autoriek - žien v zbierke PGU v Žiline.

viac o projekte


Reštaurovanie dvoch neskorobarokových sôch zo slanického oltára Ukrižovania

Miesto a termín konania: Dolný Kubín, Slovenská republika / 01.07.2017 - 28.02.2018

Projekt bol zameraný na záchranu dvoch drevených polychrómovaných sôch z 2. polovice 18. storočia, ktoré v minulosti tvorili súčasť výzdoby hlavného oltára Ukrižovania v rímsko-katolíckom kostole Povýšenia sv. Kríža v Slanici. Obe neskorobarokové sochy v životnej veľkosti prešli procesom komplexného reštaurovania.

viac o projekte


Preventívna ochrana a konzervovanie zbierkových predmetov Emila Makovického na papierovej podložke

Miesto a termín konania: Spišská Nová Ves, Slovenská republika / 01.07.2017 - 31.05.2018

Vďaka projektu sme ošetrili 200 poškodených diel Emila Makovického zo zbierok galérie. Námetmi diel sú detské ilustrácie, portréty akty, figurálne, prírodné námety, návrhy slovenských ľudových krojov, prevedené najmä gvašom a akvarelom. Ošetrením a konzervovaním sme zabezpečili ochranu diel pred nepriaznivými faktormi predlžili sme tak ich životnosť. Ošetrenie a konzerv. vykonala reštaurát. Mgr. art. Jarmila Tarajčáková, ArtD. Reštaurovanie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

viac o projekte


Reštaurovanie pastelu a malieb Jozefa Hanulu zo stálej expozície galérie

Miesto a termín konania: Spišská Nová Ves, Slovenská republika / 01.07.2017 - 31.05.2018

Predmetom projektu boli diela zo stálej expozície galérie Jozefa Hanulu: 2 olejové maľby a kresba prevedená pastelovou technikou. Diela boli v stave, kt. sťažoval ich manipuláciu a v niektorých prípadoch i prezentáciu. Vyžadovali si kompletný reštaurátorský zásah, najmä po estetickej stránke. Reštaurovaním diela získali na kvalite i umeleckej hodnote. Reštaurovanie vykonala Mgr. art. Jarmila Tarajčáková, ArtD. Reštaurovanie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

viac o projekte


Reštaurovanie kresieb a malieb Jozefa Hanulu zo zbierky Galérie umelcov Spiša

Miesto a termín konania: Spišská Nová Ves, Slovenská republika / 01.07.2017 - 31.05.2018

V projekte sme sa zamerali na kresby a maľby Jozefa Hanulu, ktoré spadajú prevažne do obdobia autorových štúdií v Budapešti a v Mníchove a tesne po nich (koniec 19.st.). Ošetrením a konzervovaním sa zabezpečila ochrana diel pred nepriaznivými faktormi a predĺžila sa ich životnosť. Reštaurovanie kresieb a malieb Jozefa Hanulu vykonala reštaurátorka Mgr. art. Jarmila Tarajčáková, ArtD. Reštaurovanie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

viac o projekte


Stretnutia s dejinami v archeoparku

Miesto a termín konania: Hanušovce nad Topľou, Slovenská republika / 24.06.2017

Projekt sprostredkúva návštevníkom dejiny netradičnou formou s využitím možností interaktivity v Archeoparku Živá archeológia. Umožňuje tiež realizáciu archeologických experimentov, tzn. prepája odborné činnosti s prezentačnými, čím sa dosahuje aj popularizačný efekt pre vedu.

viac o projekte


Petra Nováková -Ondreičková : Morseovka

Miesto a termín konania: Nitra, Slovenská republika / 23.06.2017 - 03.09.2017

Projekt Morseovka je doteraz najrozsiahlejšou autorskou prezentáciou Petry Novákovej-Ondreičkovej (1968) na Slovensku. Umelkyňa kódmi – signálmi Morseovej abecedy reflektuje pocit jedinca z urbanizmu miesta, jeho štruktúry. Ťažiskom je citlivé narábanie s rôznymi materiálmi (najmä však s papierom), ich eklektická mixáž, recyklácia.

viac o projekte


Pohľad do histórie cez sklo

Miesto a termín konania: Hanušovce nad Topľou, Slovenská republika / 15.06.2017 - 17.06.2017

Projekt bol zameraný na experimentálnu archeológiu v oblasti experimentálnej výstavby repliky sklárskej šperkárskej pece, tavby skla a výroby sklených korálikov. Prebiehal v rámci dvoch podujatí, medzi ktorými sa stavala samotná pec. Projekt je jedinečný v rámci strednej Európy.

viac o projekte


Dobudovanie múzea dopravy v Rajeckých Tepliciach a zvýšenie ochrany zbierok

Miesto a termín konania: Rajecké Teplice, Slovenská republika / 01.06.2017 - 06.10.2017

Začiatkom októbra 2017 sa podarilo dobudovať múzeum dopravy po stavebnej stránke, pribudli nové bezpečnostné prvky a vybavenie na uloženie zbierok. Vďaka tomu sme v priestoroch múzea rozšírili jestvujúcu expozíciu - pribudla ukážka socialistickej dopravnej kancelárie s technikou a pomôckami, ktoré sa vtedy používali a v ďalšom priestore sme sprístupnili expozíciu historických motocyklov československej i zahraničnej výroby (dominuje značka Ariel).

viac o projekte


Zborník Gemersko-malohontského múzea v Rimavskej Sobote GEMER-MALOHONT 13, 2017

Miesto a termín konania: Rimavská Sobota, Slovenská republika / 01.06.2017 - 31.01.2018

Gemersko-malohontské múzeum už od roku 2005 vydáva publikáciu pod názvom Zborník Gemersko-malohontského múzea v Rimavskej Sobote GEMER-MALOHONT. Prináša v ňom najnovšie výsledky práce odborných pracovníkov múzea ako aj externých prispievateľov. Tematické zameranie príspevkov sa sústreďuje na bohaté kultúrne a prírodné dedičstvo regiónu Gemera-Malohontu. Obsahovo sa zborník člení na kapitoly podľa odborov zastúpených v múzeu: prírodné vedy, archeológia, história, etnológia a história umenia.

viac o projekte


Zoo - preťažená Noemova archa (tematická autorská výstava z odboru zoológia)

Miesto a termín konania: Banská Bystrica, Slovenská republika / 01.06.2017

Výstupom projektu je realizácia atraktívnej výstavy, ktorá monitoruje vývoj a úlohu zoologických záhrad od najstarších čias dodnes. Oživením výstavy budú pravidelné komentované prehliadky výstavy s kurátorom/autorom, tvorivé dielne a ostatné sprievodné podujatia.

viac o projekte


Využitie QR kódov pri prezentácii a propagácii múzea.

Miesto a termín konania: Bardejov, Slovenská republika / 01.06.2017 - 30.06.2017

Pohľadnicový formát vstupeniek s farebnou fotografiou interiéru príslušnej expozície na prednej strane a textovou časťou s použitím QR kódov na zadnej strane.

viac o projekte


Biedermeier C+S / Traditio illusio aeternitatis est

Miesto a termín konania: Prešov, Slovenská republika / 25.05.2017

Výstava Biedermeier C+S / Traditio Illusio aeternitatis est bola interdisciplinárnou a interinštitucionálnou výstavou, na ktorej pracovalo viacero subjektov autorských a galerijných či múzejných. Cieľom bolo vložiť do aktuálneho spoločenského a umeleckého kontextu rôzne aspekty typické pre biedermeier, jeho kultúru a umenie.

viac o projekte


Reštaurovanie historického lustra

Miesto a termín konania: Michalovce, Slovenská republika / 22.05.2017 - 31.01.2020

Historický luster zo zbierok Zemplínskeho múzea v Michalovciach možno priradiť k neobarokovému umeleckému smeru. Bohatá rezbárska výzdoba znázorňuje rastlinné úponky a lístie. Závesný dekoračný luster je polychrómovaný celozlátený. Skladá sa z 21 ramien, ktoré sa spájajú do siedmich úponkov upev. ku krku. Výzdoba krku je ver. delená väčšími dekoratívnymi kruhmi na dva väčšie diely. Luster sa na strop vešia na tzv. lusternak, ktorý ma tvar skrutkoviec. Kovový lusternak je ukrytý v krku lustra.

viac o projekte


Stretnutia s dejinami v archeoparku

Miesto a termín konania: Hanušovce nad Topľou, Slovenská republika / 20.05.2017

Projekt sprostredkúva návštevníkom dejiny netradičnou formou s využitím možností interaktivity v Archeoparku Živá archeológia. Umožňuje tiež realizáciu archeologických experimentov, tzn. prepája odborné činnosti s prezentačnými, čím sa dosahuje aj popularizačný efekt pre vedu.

viac o projekte


Maliar Zemplína – Teodor Jozef Mousson“ – reštaurovanie olejomalieb z najrozsiahlejšieho súboru diel T. J. Moussona na Slovensku.

Miesto a termín konania: Rožňava, Slovenská republika / 17.05.2017 - 31.07.2017

Výstava maliara z východu v Rožňave určite zaujme: Mousson bol zanieteným obdivovateľom kraja a ľudu

viac o projekte


Zbierka ľudového odevu a textilu M.Kostovčíka - akvizícia

Miesto a termín konania: Michalovce, Slovenská republika / 17.05.2017 - 31.12.2018

Zemplínske múzeum v Michalovciach získalo akvizíciu, táto zbierka pozostáva z 32 kusov odevu a textilu, z toho 9 odevných súčastí muža, 17 súčastí z odevu ženy, 6 kusov textilu bytového alebo hospodárskeho. Kolekcia je v súčasnosti majetkom vnučky Michala Kostovčíka. Zbierka umožňí zdokumentovanie a prezentáciu časti „šatníka“ jednej rodiny.

viac o projekte


Reštaurovanie zbierkového predmetu KG

Miesto a termín konania: Oščadnica, Slovenská republika / 02.05.2017 - 30.11.2017

Reštaurovanie zbierkového predmetu Kysuckej galérie, konkrétne veľkoformátovej kresby Milana Mravca, Bez názvu, z rokov 1962 - 1963, papier, pastel, kombinovaná technika, 176 x 225 cm, ktoré je súčasťou zbierkového fondu KG. Kresba bola výrazne poškodená, s prebiehajúcim deštrukčným procesom, nevhodne adjustovaná.

viac o projekte


Jedna fascinujúca zbierka

Miesto a termín konania: Nové Zámky, Slovenská republika / 01.05.2017 - 31.05.2017

Súborný katalóg z expozície " Jedna fascinujúca zbierka" , bol podporený z verejných zdrojov poskytnutých Fondom na podporu umenia, finančnou dotáciou Mesta Nové Zámky a spolufinancovaním projektu z prostriedkov Nitrianskeho samosprávneho kraja. V katalógu sú použité digitálne reprodukcie, ktoré vznikli aj vďaka národnému projektu Digitálna galéria, ktorý realizovala Slovenská národná galéria v rámci Operačného programu Informatizácia spoločnosti, ERDF.

viac o projekte


TÉMA / cyklus tematických výstav Galérie umelcov Spiša v r. 2017

Miesto a termín konania: Spišská Nová Ves, Slovenská republika / 05.04.2017 - 30.07.2017

Prejavy a interpretácie naivného umenia, folk art a art brut z unikátnej 45-ročnej zbierky českého zberateľa Pavla Konečného v dielach 51 marginálnych autorov z Česka, Slovenska a strednej Európy. Súčasťou je fotografická výstava Svet Outsiderov mapujúca talianskych outsiderov. Autor a kurátor: Pavel Konečný (Olomouc, CZ), grafika: Mgr. art. Ivana Betková. Výstavu z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

viac o projekte


TÉMA / cyklus tematických výstav Galérie umelcov Spiša v r. 2017

Miesto a termín konania: Spišská Nová Ves, Slovenská republika / 05.04.2017 - 30.07.2017

Unikátna výstava edukačného charakteru poukazuje na rozmanité polohy práce s maliarskym médiom a úzke prepojenie vnímania “produktov umenia” našimi zmyslami ako zrak, čuch, chuť, hmat, sluch. Autorka a kurátorka: Mgr. Martina Martincová, grafika: Mgr. art. Ivana Betková, Palo Snoha. Výstavu z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

viac o projekte


Rimavská Sobota vo svetle archeológie a archeologických nálezov

Miesto a termín konania: Rimavská Sobota, Slovenská republika / 01.04.2017 - 31.01.2018

Zámerom projektu je vydanie populárno - náučnej publikácie s názvom Rimavská Sobota vo svetle archeológie a archeologických nálezov. Publikácia sumarizuje praveké, stredoveké a včasnonoveké osídlenie územia mesta Rimavská Sobota na základe vykonaných archeologických výskumov, ako aj starších archeologických nálezov, ktoré boli objavené náhodne pri rôznych stavebných prácach.

viac o projekte


Patrik Kovačovský - Analógový koniec?

Miesto a termín konania: Žilina, Slovenská republika / 30.03.2017 - 30.04.2017

Výstava tvorba Patrika Kovačovského, ktorá už už od 90. rokov napĺňa charakteristiky intermediálneho umenia, navyše autor neustále hranice tohto umenia podrobuje vlastnému autorskému výskumu - dá sa tak povedať, že pohyb v hraničných polohách rôznych médií je trvalou doménou jeho tvorby. Výraznú časť z nej definuje prestupovanie a hybridnosť médií inštalácie a objektu – smerom k filmu, analógovému, a neskôr k digitálnemu obrazu.

viac o projekte


Peter Meluzin (monografická publikácia)

Miesto a termín konania: Žilina, Slovenská republika / 01.03.2017 - 26.01.2018

Monografická publikácia komplexne zhodnocujúca tvorbu popredného slovenského tvorcu mediálneho a intermediálneho umenia, konceptuálneho a akčného umelca Petra Meluzina.

viac o projekte


Hosťovská kniha rodiny Raisz 1827-1882

Miesto a termín konania: Stará Ľubovňa, Slovenská republika / 01.03.2017 - 31.01.2018

Cieľom projektu je vydanie diplomatického prepisu zaujémavého prameňa k dejinám hradu Ľubovňa. V rokoch 1825-1880 boli majiteľmi hradu Ľubovňa Raiszovci. Juraj Félix Raisz, potom ako sa v roku 1827 nasťahovali do barokového paláca hradu Ľubovňa, zaviedol hosťovskú knihu. Kniha uchováva zaujímavé informácie nielen o návštevníkoch rodiny Raisz, ale aj o dianí na hrade a v širokom okolí.

viac o projekte


Hosovská kniha rodiny Raisz 1827-1882.

Miesto a termín konania: Stará Ľubovňa, Slovenská republika / 01.03.2017 - 31.01.2018

Cieľom projektu je vydanie diplomatického prepisu historického prameňa k dejinám hradu Ľubovňa. V rokoch 1825-1880 boli majiteľmi hradu Ľubovňa Raiszovci. Juraj Félix raisz so svsojou rodinou po nasťahovaní do hradu Ľubovňa v roku 1827 zaviedol hoťovskú knihu návštev. kniha uchováva informácie nielen o návštevníkoch jeho rodiny ale aj o širšom okolí hradu a o vtedajšej situácii.

viac o projekte


Vedecká publikácia Kaštieľ v Michalovciach

Miesto a termín konania: Michalovce, Slovenská republika / 04.01.2017

Táto knižná publikácia zhŕňa najnovšie poznatky z oblasti archívneho, historického a architektonického výskumu michalovského kaštieľa. Prináša veľa spresnení či opráv starších publikovaných informácií, ale i množstvo nových faktov. Obsahuje aj vyše 50 fotografií, pričom niektoré dobové zábery neboli doteraz publikované.

viac o projekte


AKVIZÍCIE ZBIERKOVÝCH PREDMETOV GALÉRIE UMELCOV SPIŠA NA R. 2017: Katarína Balúnová

Miesto a termín konania: Spišská Nová Ves, Slovenská republika / 02.01.2017 - 30.04.2018

V rámci akvizícii v r. 2017 sa Galéria umelcov Spiša zamerala na súčasný vývoj umenia na Slovensku a na umelcov, ktorí už majú svoje zastúpenie v zbierke galérie a doplnili by ju. V rámci grantu Fondu na podporu umenia bolo zakúpené dielo Kataríny Balúnovej: ENDLESS HOUSE II., ktorým sa doplnili urbanistické kompozície jej tvorby už zastúpené v zbierke. Akvizíciu z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

viac o projekte


Účelový mobiliár pre depozitáre Malokarpatského múzea v Pezinku.

Miesto a termín konania: Pezinok, Slovenská republika / 05.09.2016 - 16.05.2017

Podporený projekt patrí k systematickým projektovým aktivitám Malokarpatského múzea v Pezinku, ktorých cieľom je zabezpečiť priestorom, v ktorých sú uchovávanie zbierkové predmety, najoptimálnejšie podmienky. Vďaka prideleným finančným prostriedkom z Fondu pre podporu umenia v roku 2016, zariadilo múzeum novým účelovým mobiliárom časť depozitáru textilu, skla a keramiky, ako aj časť depozitáru dreva a kovu. Týmto sa vybraným zbierkovým predmetom zabezpečila primeraná ochrana.

viac o projekte


Reštaurovanie diel s tatranskou tematikou z depozitu Tatranskej galérie

Miesto a termín konania: Poprad, Slovenská republika / 02.09.2016 - 10.05.2017

Tatranská galéria prostredníctvom finančnej podpory z Fondu na podporu umenia zreštaurovala štyri diela, o ktorých informovala verejnosť prostredníctvom svojej webovej stránky.

viac o projekte