Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Mládež spieva 2018 - krajská postupová súťaž a prehliadka mládežníckych speváckych zborov

Krátky opis
Mládež spieva sa vo Vranove nad Topľou koná už 15. rok, každé dva roky, vždy v párnych rokoch pre mládežnícke spevácke zbory (v nepárnych rokoch je zameraná na detské spevácke zbory). Cieľom a zámerom projektu je zdokumentovať súčasnú úroveň zborového spevu,motivovať spevácke zbory o tento náročný umelecký žáner a tiež vybrať reprezentanta kraja na celoštátnu súťaž a v konečnom dôsledku vytvárať priestor pre zmysluplné využívanie voľného času detí a mládeže.
Fotogaléria
Názov podujatia
Mládež spieva 2018 - krajská postupová súťaž a prehliadka mládežníckych speváckych zborov

Miesto konania / kraj
Vranov nad Topľou / Vranov nad Topľou

Termín konania
22.03.2018 - 27.03.2018

Popis projektu

Krajská postupová súťažná prehliadka mládežníckych speváckych zborov v Prešovskom samosprávnom kraji nadväzuje na

výberové kolá v okresoch PSK a tiež na 49.ročník celoštátnej súťaže, ktorý sa bude konať 10.-12.5.2018 v Rimavskej Sobote.

Súťaž zborového spevu Mládež spieva sa vo Vranove nad Topľou koná už 15. krát. Hlavným cieľom súťaže je nadobúdanie

vedomostí, rozvíjanie zručností a umelecko-odborný rast kolektívov a jednotlivcov prostredníctvom poznávania, realizácie a

prezentácie umeleckej tvorby v oblasti zborového spevu. Prezentovať a konfrontovať umeleckú úroveň a výsledky činnosti

mládežníckych speváckych zborov na regionálnej, krajskej a celoštátnej úrovni. Umožniť mládežníckym zborom koncertovať

pred odborníkmi i širokou verejnosťou. Vytvárať mládežníckym speváckym zborom priestor, kde sa učia svojím spevom

vnímať krásu hudby, pestovať a uchovávať si spevnosť, ktorá zároveň vytvára predpoklady na rozšírenie poslucháčskej bázy

vážnej hudby a v konečnom dôsledku orientuje mladých spevákov na vyššie kultúrne a duchovné hodnoty. Upevňovať v

mladých ľuďoch pocit spolupatričnosti. Aktivizovať a motivovať mladých ľudí v snahe zdokonaľovať sa, prekonávať prekážky

a klásť si náročnejšie ciele. Vytvárať priestor pre pedagógov hudobnej výchovy a zbormajstrov zborových telies na napĺňanie

vlastných pedagogicko-výchovných cieľov. Priblížiť slovenskému publiku diela jednotlivých štýlových období skladateľov

domácej a zahraničnej proveniencie. Súťaž je obohatená o vystúpenia speváckych zborov po skončení súťažnej časti na námestí pred MsDK.

Vzhľadom na vysoký počet účastníkov /200/ je súťaž organizačne a finančne veľmi náročná. Cieľovými skupinami projektu sú

účastníci, pedagógovia hudobnej výchovy v kraji a odborná a široká verejnosť. Výstupmi z projektu sú - účasť najlepších speváckych zborov nominovaných z krajskej súťažnej prehliadky do celoslovenského kola súťaže. Odborný seminár po skončení súťaže. Výmena skúseností a podpora začínajúcich speváckych zborov.

Názov prímateľa
Hornozemplínske osvetové stredisko vo Vranove nad Topľou

Celkový rozpočet:
2 950,00 €

Výška podpory:
2 800,00 €