Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Juraj Poliak - Pavilón cédrov (pracovný názov)

Krátky opis
Prezentácia diel výtvarníka, scénografa a performera Juraja Poliaka, ktoré nemajú svoj pôvod v čisto výtvarnom umení – sú ňou oblasti, kde výtvarná tvorba úzko kooperuje s umeniami postavenými na performancii a plynutí času – najmä divadlom, kde výtvarné umenie nachádza svoje uplatnenie v realizáciách scén. Cieľom je priniesť iný pohľad na intermédiá – presah medzi jednotlivými médiami nemusí fungovať len v rámci vizuálneho umenia.
Fotogaléria
Názov podujatia
Juraj Poliak Pavillon des Cèdres

Miesto konania / kraj
Žilina / Žilina

Termín konania
29.01.2021 - 07.03.2021

Popis projektu

Výstava Juraja Poliaka je akoby „navrátením sa“ autora do sféry vizuálneho umenia vnímaného cez typický model médií maľby, objektu a inštalácie aj s interaktívnymi prvkami. „Navrátenie sa“ je zámerne uvedené s úvodzovkami, keďže ide o čiastočné zjednodušenie tvrdenia – Juraj Poliak zásadne trajektóriu tvorby vo výtvarnom umení neopustil, avšak na veľmi dlhú dobu na ňu nahliadal, uvažoval o nej a prakticky stále uvažuje z pozície umelca, ktorý bol (a je) aktívny ako tvorca i v sférach, ktorých základ vychádza z umení postavených na performancii a plynutí času – najmä divadla, kde výtvarné umenie nachádza svoje uplatnenie v podobe vytvárania scénografie a jej prvkov. I preto treba výstavu ponímať s uvedomením si uvedeného – temporalita, čiže plynutie času, tvorí zásadnú časť komplexu diel bez ohľadu na to, či ide o na prvý pohľad klasický obraz abstraktnej maľby alebo diela objektového/interaktívneho typu.


Jeho maľby sú nepochybne veľmi kultivovanou podobou abstrakcie, i keď pozornejšiemu divákovi (hoci by aj nebol oboznámený s autorovým pôsobením v sférach scénografickej tvorby či v projektoch hudobno/performatívno/výtvarného charakteru, ktorých je aktívnym spolutvorcom – najmä zoskupenie Med a prach), by nemalo ujsť, že sú vizuálnym výsledkom, ktorého podobu definoval konkrétny jav, aspekt, celok alebo fragment diela pochádzajúci z iných druhov umení – divadelné predstavenie, literatúra, v širšom ponímaní i z filozofie či spoločensko-vedných náuk, no i zo situácií z bežného života – podľa autora metafor bytia a jeho plynutia.


Tak ako je v sérii malieb vytváraných rozpíjaním pigmentu čínskeho tušu pôsobením počasia a prostredia, kde vznikali, prítomná referencia o procesuálnej zložke diela, je v iných obrazoch - spravidla prostredníctvom textu, zastúpená skutočnosť zviazaná s vybranou situáciou, no i s divadelnou inscenáciou, konkrétnym úryvkom z beletrie, ktoré sú pre autora v zmysle ich nadčasovosti dôležité, a on ich komunikuje prostredníctvom diela výtvarného umenia. Podobne realizácie objektového typu a inštalácie sú odkazmi na scénografie alebo performatívne projekty uskutočnené pre podujatia nezávislých divadelných zoskupení (účinkovanie Med a prach v rámci multižánrového scénického diela Zázraky/Miracles v roku 2017 v Bátovciach). Ich prenesenie do výstavného priestoru galérie tak priamo ponúka súvislosti ich vzniku a fungovania v mieste pôvodného predstavenia. Na druhej strane určite majú aj potenciál autonómnych diel objektu s pridanou zložkou interakcie (fyzickej – ako účasti diváka v komplexe diela či interaktívnej nestatickej zložky diela), a to bez ohľadu na to, či sú prezentované v typickom galerijnom prostredí.


Za dielami na výstave sa dá tušiť proces. V prípade malieb je ho možné ponímať ako spomalenie, zotrvanie na dlhší čas pri činnosti, ktorá ich generuje – bázou pre väčšinu z nich je totiž i napĺňanie drobných sklenených rúrok tušovým pigmentom vyžadujúci si sústredenie na prakticky monotónnu (prenesene i meditatívnu) činnosť, tiež procesy prírodného prostredia a podmienok, ktoré diela formujú (spolu s ich nepredvídateľnosťou a nemožnosťou zásahu autora do nich). V prípade ďalších obrazov je zas prítomné chápanie procesu ich tvorby v jeho komplexnosti - ako sústavy zastavení, hľadaní riešení, dopovedania príbehov a situácií, ktoré stoja na ich pozadí.  


Mira Sikorová-Putišová, kurátorka výstavy


Juraj Poliak (1969) študoval v rokoch 1991 – 1997 na VŠVU v Bratislave, v ateliéri farebnej a voľnej grafiky (doc. V. Kolenčík). Popri voľnej tvorbe je aj grafický dizajnér - spolupracoval a spolupracuje s viacerými kultúrnymi subjektmi v Žiline - Bábkové divadlo Žilina, PGU v Žiline, ale aj mimo nej, je autorom dizajnu expozícií Múzea mincí a medailí v Kremnici, spoluautorom expozície Bábky v podkroví v Rosenfeldovom paláci v Žiline. Scénograficky sa podieľal na inscenáciách vo viacerých slovenských divadlách, za scénografiu inscenácie Mojmír II alebo súmrak ríše v SND získal v roku 2015 cenu Dosky. Je členom zoskupenia Med a prach, ktoré vo svojich realizáciách prepája prvky performancie, výtvarného umenia, divadla hudby a poézie. Žije v Žiline - Budatíne.

 

Realizáciu výstavy z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Fond na podporu umenia je hlavným partnerom projektu.

Názov prímateľa
Považská galéria umenia v Žiline

Celkový rozpočet:
2 300,00 €

Výška podpory:
2 000,00 €