Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

II. etapa reštaurovania zbierkového predmetu – plastiky – hlavy sv. Jána Krstiteľa z Tajova

Krátky opis
V roku 2020 bola ukončená II. etapa reštaurovania mimoriadne vzácneho zbierkového predmetu Hlava Sv. Jána Krstiteľa z Tajova, ktorá nadviazala na výsledky reštaurátorského výskumu I. etapy z rokov 2016 – 2017. Pri voľbe metód a postupov výskumu sa kládol dôraz na maximálne šetrný prístup k originálu. Kombináciou inovatívnych metód skúmania bolo možné získať hodnotné informácie, ktoré napomohli presnejšej identifikácii materiálu a tiež autentického vzhľadu skulptúry.
Fotogaléria
Názov podujatia
II. etapa reštaurovania vzácnej plastiky Hlavy Sv. Jána Krstiteľa z Tajova

Miesto konania / kraj
Banská Bystrica / Banská Bystrica

Termín konania
01.07.2019 - 30.09.2020

Popis projektu

Najreprezentatívnejším, najhodnotnejším a najvýznamnejším artefaktom a unikátom celej gotickej expozície a fondu Stredoslovenského múzea je neskorogotická Hlava sv. Jána Krstiteľa z Tajova.

V roku 2020 bola ukončená II. etapa reštaurovania, ktorá nadviazala na výsledky reštaurátorského výskumu I. etapy z rokov 2016 – 2017. Pri voľbe metód a postupov výskumu sa kládol dôraz na maximálne šetrný prístup k originálu. Kombináciou inovatívnych metód skúmania bolo možné získať nové informácie, ktoré napomohli presnejšej identifikácii materiálu a tiež autentického vzhľadu skulptúry. Sumarizácia poznatkov bola rozhodujúca pre stanovenie cieľa a metodiky reštaurovania.

Prvá etapa bola zameraná na rôzne spôsoby vizuálneho pozorovania (v dennom a umelom svetle, v UV svetle, mikroskopické pozorovanie, analýza RTG snímok, pozorovanie  fotogrametrického modelu) a na fyzikálno-chemický výskum (merania metódou prenosnej RTG fluorescencie / XRF, materiálová analýza vzoriek polychrómie, mikroskopická analýza a identifikácia drevnej hmoty, dendrochronologické určenie veku na základe RTG počítačovej tomografie a datovanie drevnej hmoty rádiokarbónovou metódou).

Druhá etapa pozostávala zo samotného reštaurovania. Pozornosť sa sústredila na tvárovú časť a jeho farebnú úpravu (tzv. inkarnát). Reštaurovanie sa zameralo na prehodnotenie sekundárnych zásahov na inkarnáte a prinavrátenie jeho pôvodných materiálových i estetických kvalít. Chýbajúce miesta polychrómie boli doplnené kriedovým tmelom, povrchovo prispôsobeným štruktúre jeho okolia. Následne bolo realizované farebné zjednotenie reverzibilnou retušou a záverečná fixácia lakom.

V II. etape reštaurovania zbierkového predmetu – plastiky – hlavy sv. Jána Krstiteľa z Tajova, evid. číslo Vu-03023, išlo o mimoriadne náročný reštaurátorský proces, nakoľko práce v jednotlivých krokoch bolo nutné realizovať v podstate pod mikroskopom. Dielu tak mohol byť navrátený autentický vzhľad zodpovedajúci neskorému 15. storočiu.

Počas realizácie projektu bola vytvorená Umeleckohistorická analýza od Mgr. Dušana Burana, Dr.phil.

Názov prímateľa
Stredoslovenské múzeum

Celkový rozpočet:
4 600,00 €

Výška podpory:
4 000,00 €