Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Zborník Gemersko-malohontského múzea v Rimavskej Sobote GEMER-MALOHONT 15, 2019

Krátky opis
Gemersko-malohontské múzeum vydalo v uplynulom roku 2019 už 15. ročník zborníka GEMER-MALOHONT, ktorý pravidelne vychádza od roku 2005. Publikácia prináša najnovšie výsledky práce odborných pracovníkov múzea ako aj externých prispievateľov, s tematickým zameraním na bohaté kultúrne a prírodné dedičstvo regiónu Gemer-Malohont. Najnovší 15. ročník zborníka obsahuje 17 odborných príspevkov, rozdelených do celkov: archeológia, história a etnológia.
Fotogaléria
Názov podujatia
Vydanie Zborníka Gemersko - malohontského múzea Gemer - Malohont, ročník 15, 2019

Miesto konania / kraj
Rimavská Sobota / Rimavská Sobota

Termín konania
01.07.2019 - 31.12.2019

Popis projektu

Vďaka dotácii z Fondu na podporu umenia vydalo Gemersko-malohontské múzeum (GMM) v uplynulom roku 2019 už 15. ročník zborníka GEMER-MALOHONT, ktorý pravidelne vychádza od roku 2005. Publikácia prináša najnovšie výsledky práce odborných pracovníkov múzea ako aj externých prispievateľov, s tematickým zameraním na bohaté kultúrne a prírodné dedičstvo regiónu Gemer-Malohont. Najnovší 15. ročník zborníka obsahuje 17 odborných príspevkov, rozdelených do celkov: archeológia, história a etnológia.

            Odbor archeológia zastupuje príspevok archeológa GMM Alexandra Botoša zachytávajúci výsledky záchranného archeologického výskumu realizovaného počas rekonštrukcie požiarnej  zbrojnice v obci Rimavské Janovce. Trojica autorov – Alexander Botoš, Dušan Hutka a Tatiana Strelková, vo svojom príspevku prinášajú pohľad na históriu Meštianskeho domu na Námestí republiky v Jelšave, spolu s rozborom hnuteľných archeologických nálezov, získaných zberom počas prebiehajúcich rekonštrukčných prác. Zaujímavé poznatky prinášajú tiež príspevky archeológov z Archeologického ústavu SAV v Nitre. Václav Furmánek sa v svojej štúdii venuje popri typológii bronzových záveskov bližšiemu popisu rohatého bronzového závesku typu Včelince. Spomienke na historika, publicistu, scenáristu a spisovateľa Pavla Dvořáka je venovaný príspevok Vladimíra Mitáša.

Najviac príspevkov zborníka je z odboru história. Marek Tobolka sa venuje rozboru zakladajúcej listiny Mariánskej kongregácie Preblahoslavenej Nanebovzatej Panny Márie na jezuitskom gymnáziu v dnešnom Liptovskom Mikuláši, ktorá je súčasťou zbierkového fondu GMM.  Latinské nápisy na budovách v Rimavskej Sobote vo svojom príspevku priblížil vysokoškolský profesor a historik Leon Sokolovský. Riaditeľka múzea, Oľga Bodorová, sa zaoberá históriou kaštieľa v Ožďanoch spolu s nálezom hrobky barónov Luzénszkych. Téme baníctva sa venuje Arpád Lőrincz vo svojom príspevku pojednávajúcom o začiatkoch ťažby železných rúd v Licinciach. Históriu železiarne Hrlica i jej súčasný stav vo svojej štúdii približuje Peter Cengel. Martin Pliešovský popisuje výstavbu robotníckeho domu v Hnúšti, spojenú s pôsobením tamojšieho robotníckeho hnutia. Snahám o vytvorenie spoločného archívu a múzea v kaštieli Betliar v 40. a 50. rokoch 20. storočia, je venovaný príspevok vysokoškolského profesora Pavla Tišliara.

Niekoľko príspevkov v odbore história je venovaných osobnostiam spätým s regiónom Gemer – Malohont, prípadne s mestom Rimavská Sobota.  Historička múzea Éva Kerényi sa zaoberá duchovnou pozostalosťou profesora Hatvaniho v múzejných zbierkach. O životných osudoch hudobného umelca Erika Konečného pojednáva štúdia Eleonóry Blaškovej.  Tomáš Stern sa vo svojom príspevku venuje osobnosti Samuela Hazaia (Kohna), ktorý bol uhorským ministrom obrany a generálplukovníkom rakúsko – uhorskej armády. Prehľad osobností, majúcich podiel na vysokej úrovni lesného hospodárstva regiónu Gemer – Malohont, prináša príspevok Viliama Stockmanna. V odbore história je zaradený aj článok Jána Aláča o zberateľovi Jozefovi Fodorovi a jeho fotografiách Rimavskej Soboty z augusta  1968.

Etnológia je v zborníku zastúpená príspevkom riaditeľky múzea Oľgy Bodorovej, ktorá sa venuje životu a tvorbe hrnčiarskeho majstra Jána Kártika (1903 – 1980)  z Držkoviec.

Všetky príspevky sú recenzované odborníkmi z jednotlivých vedných odborov. Zostavovateľkou a zodpovednou redaktorkou zborníka je riaditeľka GMM Oľga Bodorová. Publikácia je určená širokému okruhu záujemcov o prírodu, históriu, hmotnú a duchovnú kultúru regiónu Gemer-Malohont.

Vydanie publikácie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia pre rok 2019. 

Názov prímateľa
Gemersko-malohontské múzeum v Rimavskej Sobote

Celkový rozpočet:
2 200,00 €

Výška podpory:
2 000,00 €