Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Dokumentácia zaniknutého hnedouhoľného baníctva v okrese Veľký Krtíš a naň naviazaných fenoménov

Krátky opis
Príspevok publikovaný prostredníctvom internetu na www.novohradskevrchy.sk s názvom: "Rozvoj a zánik veľkokrtíšskeho baníctva na príklade jedného ľudského života", o rozsahu 4,7 normostrany.
Fotogaléria
Názov podujatia
Príspevok publikovaný prostredníctvom internetu

Miesto konania / kraj
Veľký Krtíš / Veľký Krtíš

Termín konania
21.10.2019 - 30.11.2019

Popis projektu

Vypracovaný bol text s názvom: Rozvoj a zánik veľkokrtíšskeho baníctva na príklade jedného ľudského života, o rozsahu 4,7 normostrany. Podstatou textu je premietnutie problematiky rozvoja a zániku veľkokrtíšskeho baníctva na príklade jedného ľudského života. Význam mnohých procesov a osobitostí hnedouhoľného baníctva si nie je celkom jednoduché predstaviť. Boli záležitosťou niekoľkých desaťročí. Napriek tomu má tento rozvoj ale i zánik svoje špecifiká. Na rozdiel od iných oblastí Slovenska, je tu vtesnaný do niekoľkých desaťročí, hoci podobné procesy na Slovensku boli záležitosťou storočí. Môžeme ich dokonca  predstaviť unikátnym spôsobom na príklade jedného ľudského života. To bol aj cieľ tohto textu. 


Ukážka časti textu:

Rozvoj baníctva so svojimi dôsledkami aj so svojím zánikom je v okrese Veľký Krtíš vtesnaný do niekoľkých desaťročí. Ak to zjednodušíme, všetky tieto zmeny a procesy možno pre názornosť stotožniť s jedných ľudským životom. Jeden človek vo svojom živote dokázal byť súčasťou všetkých týchto zmien a procesov. Ak za pomyselný rok narodenia tohto „modelového“ človeka budeme považovať rok 1945, je to len pre ľahšiu orientáciu, keď rok 1945 je výrazným medzníkom, potom ako dieťa mohol zažiť vznik banského podniku, Modrokamenských uhoľných baní v Pôtri vo veku 5tich rokov. Ešte predtým keď mal 3 roky, v roku 1948, sa k moci dostala Komunistická strana Československa. V okresnom meste Modrý Kameň skladal pionierky sľub. V 15tich rokoch bol svedkom zániku Modrokamenského okresu a začlenenie jeho územia do okresu Lučenec. Na prvé máje tak prestal chodiť do blízkeho maličkého mestečka Modrý Kameň, ale cestoval do 40 kilometrov vzdialeného Lučenca. Ako rástol zažil zrod baníckeho sídliska a jeho masívnu výstavbu. Možno ešte predtým navštevoval banícke učilište. V 18tich rokoch zažil slávnostné otvorenie moderného závodu Dolina (1963). Asi to bol rok, keď začal pracovať v bani. Keď mal 20 rokov, v roku 1965, bol svedkom transformácie Modrokamenských uhoľných baní v Pôtri na  Baňu Dolina, národný podnik, so sídlom vo Veľkom Krtíši. V 23 rokoch bol svedkom vzniku nového okresu Veľký Krtíš a vzniku okresného mesta. Určite si vznik okresu uvedomoval, no vzápätí toto uvedomenie bolo prekryté zvukmi pásov tankov, hlukom kolesovej techniky a hučania lietadiel v dňoch po 21. auguste roku 1968.

V ďalších rokoch zažil jeho dynamický rozvoj temer vo všetkých sférach od zdravotníctva, školstva, športu, kultúry, priemyslu a podobne. Sám sa na tomto rozvoji podieľal napríklad v akciách Z. Pravdepodobne športoval v niektorom druhu športu pod hlavičkou TJ Baník. Medzitým si založil rodinu a získal byt. Zúčastňoval sa každoročne sa opakujúcich sviatkov a osláv. Medzitým bol svedkom vysťahovania a zániku obce Selce a osady Suchý Bukovec. Chodil na zápasy TJ Baník vo futbale, alebo volejbale. Ak chcel mohol sa pozrieť aj na pästiarov alebo zápasníkov Baníka. Keď mal 33 rokov mohol sa odviesť z Lučenca do Veľkého Krtíša prvýkrát vlakom. Občas zašiel do Kina Baník alebo na predstavenie ochotníkov.

Narodili sa mu pravdepodobne dve deti v relatívne novej modernej krtíšskej nemocnici. S odstupom rokov sa im a ich rovesníkom dostane označenie „Husákove deti“. Prežíval najkrajšie roky. Videl vyrastať svoje deti. Zažíval ich prvé kroky v škôlke a úspechy v škole. Keď mal 42 – 43 rokov bol svedkom vrcholu Bane Dolina. V tomto veku, v roku 1988, oslavoval veľkolepé dvadsiate výročie vzniku okresu Veľký Krtíš. Vek a pravdepodobne aj pracovné úspechy mali za následok, že získal ocenenie – medailu Za zásluhy o výstavbu okresu Veľký Krtíš, ktorú mu odovzdali zástupcovia OV KSS a ONV vo Veľkom Krtíši. Ešte predtým pravdepodobne získal niektorý stupeň odznaku Vzorný budovateľ okresu Veľký Krtíš.

Vo veku 44 rokov, v roku 1989, zažil zásadnú zmenu základného hodnotového nastavenia spoločnosti. Jeho stranícka knižka stratila význam. Prvýkrát  mohol vo svojom živote slobodne voliť (1990). To už mal 45 rokov. Už nebol najmladší a ťažšie znášal zmeny, ktoré transformácia spoločnosti prinášala.

Keď mal 48 rokov prestal byť občanom Československa, v ktorom sa narodil a stal sa občanom Slovenskej republiky. Bol svedkom výrazného nárastu nezamestnanosti v okrese. Pozoroval úpadok ešte prednedávnom veľkých podnikov. Pri niektorých bol svedkom ich zániku.

(...)

 Hľadanie takýchto a podobných súvislostí bolo súčasťou realizácie projektu: „Dokumentácia zaniknutého hnedouhoľného baníctva v okrese Veľký Krtíš a naň naviazaných fenoménov“, ktorý bol realizovaný z verejných zdrojov Fondu na podporu umenia.

Názov prímateľa
Ľudmila Pulišová

Celkový rozpočet:
0,00 €

Výška podpory:
5 724,00 €