Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Inštalácia zabezpečovacieho systému EZS v budove depozitára Vlastivedného múzea v Galante

Krátky opis
Cieľom projektu bolo zabezpečiť ochranu v budove depozitára Vlastivedného múzea v Galante na ul. 29. augusta/1646. Materiálna hodnota zbierkových predmetov predstavuje stále riziko odcudzenia neoprávnenými osobami. Bolo preto potrebné zabezpečiť ich ochranu. Poplašné zaradenie v budove bolo zastarané a častá chybovosť systému spúšťala samovoľné alarmy. Výmena nového systému tieto nedostatky odstránila.
Fotogaléria
Názov podujatia
Nový zabezpečovací systém v depozitári múzea - článok v časopise múzea VMGA "Občasník" č.3 /2017

Miesto konania / kraj
Galanta / Galanta

Termín konania
28.08.2017 - 05.01.2018

Popis projektu

Prvou fázou bolo prekonzultovanie návrhu, prípadne uzavretie zmluvy o dodávke systému.  Táto fáza obsahovala spresnenie konečnej ceny dodávky a montáže, spôsob využívania objektu, ako aj úrovne oprávnení užívateľov. Druhou bolo samotné plánovanie inštalácie nového systému, kde bolo potrebné zohľadniť dodanie spotrebného materiálu a vyhovujúci dátum zmluvným stranám. Dňa 9 - 10. 11.2017 prebehla podľa dohody oboch strán plánovaná výmena bezpečnostného systému JABLOTRON firmou FMSYS s.r.o. V prvý deň inštalácie prebehla deaktivácia a demontáž starého zabezpečovacieho systému. Nasledovala montáž nového systému - samotného zabezpečovacieho zariadenia, detektorov pohybu a ostatných prídavných častí. Nasledujúci deň bola montáž systému ukončená.  Samotnú inštaláciu systému realizoval Mgr. F.Mikovčík, odborný certifikovaný technik a zástupca firmy FMSYS s.r.o, spolu s dohľadom zamestnancov múzea, ktorí vyhotovovali počas celého procesu foto-dokumentáciu a vykonávali dozor nad priestorom v čase odpojenia systému. Nasledovalo skúšobné zapojenie systému do prevádzky. Oprávnení zamestnanci s prístupom dostali následne inštruktáž ako systém prevádzkovať, ako meniť a nastavovať užívateľské kódy, ako reagovať v jednotlivých situáciách (poplach, porucha a pod.), koho a ako kontaktovať v prípade technických problémov a chýb a ako viesť prevádzkovú knihu EZS. Preškolenie v uvedenom rozsahu  objednávateľ potvrdil podpisom do odovzdávacieho protokolu. Úspešnému zavedeniu a zvýšeniu bezpečnosti v depozitári bol venovaný krátky článok v časopise Vlastivedného múzea pod názvom "Občasník" (3/2017). Časopis bude zverejnený aj na facebookovej stránke múzea. V budove depozitára pri novom zabezpečovacom systéme bola osadená tabuľka, ktorá informuje, že projekt zabezpečenia bol realizovaný na základe podpory z Fondu umenia.  Výmena nového systému všetky nedostatky z hľadiska zabezpečenia odstránila, zabezpečila kontrolu nad pohybom v tomto priestore a úroveň ochrany sa dostala na požadovanú úroveň. Takáto ochrana je zárukou zachovania kultúrneho dedičstva múzea pre ďalšie generácie.

Názov prímateľa
Vlastivedné múzeum v Galante

Celkový rozpočet:
1 616,00 €

Výška podpory:
1 500,00 €