Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

New Music for Kids - 7. ročník

Krátky opis
4 - dňový intenzívny seminár pre učiteľov hudby s Ivanom Šillerom a Tomášom Borošom
Fotogaléria
Názov podujatia
Hudba ako čin

Miesto konania / kraj
Bratislava / Bratislava I,Bratislava II,Bratislava III,Bratislava IV,Bratislava V

Termín konania
14.04.2018 - 05.05.2018

Popis projektu

V rámci 7. ročníka projektu New Music for Kids v roku 2018 sme sa zamerali na intenzívnu realizáciu seminárov a workshopov pre učiteľov hudby  a hudobnej výchovy na Slovensku.

V mnohých osobných stretnutiach, a tiež prostredníctvom pozvaní na realizáciu seminárov pre učiteľov hudby, či na iné odborné podujatia, vieme, že po takýchto aktivitách je na Slovensku dopyt a že učitelia sa chcú ďalej vzdelávať v oblasti nových smerov v hudobnom umení i pedagogike.

Títo pedagógovia ďalej šíria novo získané poznatky na svojich vyučovacích hodinách, čím ovplyvňujú svojich žiakov a študentov. Tento rok sa seminárov zúčastnili najmä učitelia hudby a hudobnej výchovy (teda praktickej a teoretickej stránky) na základných umeleckých školách.

Tvorcami seminárov sú aktívni hudobníci, sami aj dlhoroční učitelia, Tomáš Boroš, Daniel Matej a Ivan Šiller. Obsahovo boli teoretické aj praktické aktivity orientované na dve hlavné témy: „Vybrané kapitoly z dejín hudby 20. a 21. storočia” a „Hudba ako čin”.

Tematický okruh „Hudba ako čin” vychádza z hudobno-výchovných ideí Carla Orffa, Zoltána Kodálya a súčasných adaptácií týchto edukačných smerov, ktoré optimálne spĺňajú požiadavky funkčnej a efektívnej hudobnej edukácie. Jeho cieľom je nácvik a osvojenie si konkrétnych metodických postupov, a ich následná aplikácia do edukačnej praxe účastníkov. Hlavnou osou v obsahu programu sú hudobné činnosti. V rámci hlasových činností je to práca s piesňou ako syntéza všetkých prvkov hudobnej edukácie. V inštrumentálnej činnosti je to hra na elementárnych hudobných nástrojoch a návrhy projektového vyučovania. Oblasť hudobno-pohybových a hudobno-dramatických činností je zastúpená činnosťami auditívnomotorickej povahy, rytmickými hrami, počúvaním hudby a hudobno-pohybovou interpretáciou (analýzou) hudobnej formy.

Semináre sa realizovali ako intenzívne dvojdňové pobyty v dvoch cykloch počas roka. Organizáciu v dvoch cykloch považujeme za veľmi užitočnú, pretože opakovanou expozíciou voči obsahu seminárov dosiahneme lepší a trvalejší edukačný účinok.


Názov prímateľa
Medzinárodná spoločnosť pre súčasnú hudbu - Slovenská sekcia

Celkový rozpočet:
12 990,00 €

Výška podpory:
7 000,00 €