Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Martin Rázus: Hoj, zem drahá - vydanie zbierky

Krátky opis
Cieľom projektu je vydanie a spropagovanie zbierky básní Martina Rázusa Hoj, zem drahá. V zbierke Hoj, zem drahá... pokračuje zápasmi s nenávideným režimom a ešte výraznejším burcovaním domácich kruhov k aktivite. Na Rázusových zápasoch (najmä v III. a IV. časti zbierky) je nové čoraz silnejšie presvedčenie, že „sa rodí svet, čo trpkosť žitia zmierni“, že „starý svet sa rúca, nový svet sa stavia, a kto chce žiť – ten i dôjde k tomu práva.“
Fotogaléria
Názov podujatia
Martin Rázus: Hoj, zem drahá - vydanie zbierky

Miesto konania / kraj
Bratislava / Bratislava I,Bratislava II,Bratislava III,Bratislava IV,Bratislava V

Termín konania
18.10.2018

Popis projektu

V priebehu roku 1917 sa menilo nielen správanie sa verejnosti, ale aj celkové spoločenské ovzdušie. Zoslablo a pominulo uhorskovlastenecké nadšenie z vojny i slovenský údes z maďarizačného teroru. Začalo sa premýšľať, čo bude po vojne a ako by sa bolo treba pripraviť na zmenené povojnové úlohy V zbierke Hoj, zem drahá (prvé vydanie: Knítlačiarsky účastinársky spolok v Turčianskom sv. Martine 1919 ) ospieval Rázus národné oslobodenie, radosť z víťazstva nad stáročnou porobou, nádej na „iný svet“. „Iným svetom“ sa Rázusovi v lete a v jeseni 1917 zdá príroda, najmä tá, ktorá je vzdialená od ľudských obydlí, vysokohorská. Celý prvý oddiel zbierky Hoj, zem drahá, v počte tridsaťdva básní, tvorí prírodná lyrika, z ktorých viac ako polovica pochádza z druhej polovice roku 1917. Zbierka je tretím Rázusovým „vojnovým obeliskom“, po zbierkach Z tichých a búrnych chvíľ a To je vojna! (vydal aj Spolok Martina Rázusa 2015). V zbierke Hoj, zem drahá... pokračuje zápasmi s nenávideným režimom a ešte výraznejším burcovaním domácich kruhov k aktivite. Na Rázusových zápasoch (najmä v III. a IV. časti zbierky) je nové čoraz silnejšie presvedčenie, že „sa rodí svet, čo trpkosť žitia zmierni“, že „starý svet sa rúca, nový svet sa stavia, a kto chce žiť – ten i dôjde k tomu práva.“ Po posúdení a analýze rozdielov a odlišností knižných vydaní
zbierky Hoj, zem drahá, sme sa rozhodli rešpektovať pôvodné vydanie zbierky z roku 1919 v snahe dôsledne zachovať a sprostredkovať Rázusov básnický štýl, lexikálne a poetické bohatstvo jeho reči, slovník, jedinečné regionalizmy, dobové zvraty a originálne metafory. Tieto princípy uplatníme do dôsledkov s výnimkou tých pozícií, kde rešpektujeme gramatický vývoj slovenského jazyka po roku 1919. Texty upravujeme podľa Zásad pre vydávanie literárnych textov (LIBA, Peter. Zásady pre vydávanie literárnych textov. In Literárny archív 1965. Martin : Matica slovenská, 1965, s. 201 – 208). Spomenieme prepísanie predložiek s, so, zo, zo, predpôn s-, z-, zo, úpravu písania veľkých písmen, úpravy bohemizmov (svoboda/sloboda, jako/ako,...), úpravy slovenských slov podaných v tvaroch zodpovedajúcich starším písomným normám (vdýchlý/vdýchly, Europa/Európa, cäzarov/cézarov, obzreš/obzrieš,...) Málo známe, slová vysvetľujeme v Slovníku málo známych slov a slovných spojení.
Zbierku ilustorval Michal Hudák, doslov napísal Miloš Kovačka. 

Názov prímateľa
Občianske združenie Spolok Martina Rázusa

Celkový rozpočet:
6 550,00 €

Výška podpory:
2 800,00 €