Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Tanečný kongres - Tanec.SK a odborné tanečné sympóziá 2017 (jeseň)

Krátky opis
Zámerom je zorganizovať profesijné odborné sympóziá a kongres v tanečnej oblasti s celoslovenským zastúpením na pôde VŠMU a prizvanými zahraničnými hosťami. Zmobilizovať tanečných odborníkov zo všetkých oblastí tanečnej praxe k odborným stretnutiam, vzájomnému informovaniu sa a hľadaniu riešení vo vznikajúcich problematikách vo forme odborných kongresových príspevkov. Tie následne spracovať do zborníka v elektronickej aj tlačenej podobe
Fotogaléria
Názov podujatia
20. októbra 2017 sympózium ; 2. decembra 2017 sympózium, Tanečný kongres: 17.– 18. novembra

Miesto konania / kraj
Bratislava / Bratislava I,Bratislava II,Bratislava III,Bratislava IV,Bratislava V

Termín konania
01.10.2017 - 31.01.2018

Popis projektu

Projekt nadväzuje na tri predchádzajúce ročníky Tanečný kongres Tanec. Sk 2014, 2015 a 2016/2017(jar), zameriava sa na kontinuálne udržiavanie úspešne odštartovaných aktivít odbornej tanečnej obce zadefinovaných na nich. Projekt plánuje na jeseň 2017 dve odborné jednodňové sympóziá, ktorých cieľom je podpora, prezentácia a sumarizácia aktivít expertných skupín, ktoré pracujú priebežne v oblastiach tanečného školstva, profesionálnych divadiel, nezávislej scény, teórie a reflexie. Projektom podporujeme informovanosť a odbornú komunikáciu o kľúčových otázkach fungovania tanečnej komunity na Slovensku, zvyšujeme odbornú úroveň tanečných umelcov. Podporuje aktivitu a inovatívne myslenie pri hľadaní riešení mnohých kľúčových otázok, a to menovite: možnosti rastu kvality vzdelávania v súčasnej ekonomickej situácii, sledovanie legislatívnych zmien a ich dopadu na oblasť tanečného umenia, prepojenie školstva s potrebami praxe, možnosti kontinuálneho vzdelávania tanečných pedagógov, sledovanie napĺňania vládou podporenej Stratégie rozvoja kultúry pre oblasť tanečného umenia. Projekt kladie osobitý dôraz na podporu oblasti „Teória a reflexia“ a venuje sa rozvíjaniu povedomia o tanečných dielach. Prostredníctvom odborných príspevkoch, prednášok a diskusiách podporuje možnosti šírenia informácií o tanečnom umení na Slovensku. Mapovanie existujúceho stavu prebieha prostredníctvom priebežnej práce expertných skupín v menovaných oblastiach od Tanečného kongresu 2014, ktoré vedú každoročne ku generovaniu odborných príspevkov na aktuálnu tému prezentovaných na jednotlivých sympóziách ale aj  dvojdňového Tanečného kongresu- TANEC:SK 2017 s medzinárodnou účasťou.

Názov prímateľa
Vysoká škola múzických umení v Bratislave

Celkový rozpočet:
7 700,00 €

Výška podpory:
7 000,00 €