Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Cineama -26. ročník celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky neprofesionálnej filmovej tvorby

Krátky opis
Cieľ 26. ročníka Cineama - propagácia slovenskej neprofesionálnej filmovej produkcie doma i v zahraničí, stretnutie s filmovými dielami, ich tvorcami, odbornými porotcami, lektormi a hosťami filmového umenia, predstaviť Cineamu v jej komplexnosti –verejné prezentácie filmov, rozborové semináre, konzultácie, diskusie, medzinárodná konferencia, sprievodný program Cieľové skupiny - filmoví tvorcovia - deti, mládež, dospelí
Fotogaléria
Názov podujatia
CINEAMA - 26. ročník celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky amatérskej filmovej tvorby, aktivity: prezentácie filmových diel, rozborové semináre, konzultácie, filmové workshopy výstava, sprievodné podujatia, medzinárodná konferencia

Miesto konania / kraj
Nitra / Nitra

Termín konania
08.06.2018 - 10.06.2018

Popis projektu

Celoštátna postupová prehliadka a súťaž amatérskej filmovej tvorby sa po štvrtýkrát uskutočnila v Nitre. Slávnostného otvorenia 26. ročníka celoštátnej postupovej prehliadky a súťaže amatérskej filmovej tvorby  CINEAMA 2018 sa zúčastnili okrem autorov vzácni hostia, Marián Kéry – poslanec NR SR a podpredseda NSK, Jozef Dvonč – primátor mesta Nitry, Wolfgang Freier – člen svetového výboru  pre amatérsky film UNICA z Nemecka, Ing. Jaroslav Kolčava - zástupca za Český videosalón, riaditelia   a odborní pracovníci osvetových stredísk zo Slovenska. Do celoštátneho kola súťaže postúpilo 247 autorov a 153 filmov. Odborná výberová porota, 10. a  11. mája 2018, v zmysle propozícií celoštátneho kola súťaže zostavila kolekciu filmov súťažnej prehliadky pozostávajúcu z   97 filmov z 8 krajov Slovenska. Autori súťažili v 3 vekových kategóriách - do 16 rokov, od 17 - do 21 rokov, nad 21 rokov - a v žánroch animovaný film, hraný film, reportáž, dokument, experiment, videoklip, minútový film. Súťaž sa koná každý rok, nie je tematicky vymedzená, časový limit je pre jednotlivé filmové diela od 1 do 20 minút. Porota udelila 1 hlavnú cenu a v jednotlivých kategóriách spolu 32 cien a 24 čestných uznaní.  Počas dvoch dní návštevníci videli 27 hraných filmov, 26 animovaných filmov, 15 dokumentov, 7 reportáží,  9 experimentálnych filmov, 8 videoklipov a 5 minútových filmov, v celkovej minutáži 532:43 minút čistého premietacieho času, ktoré boli rozdelené do desiatich premietacích blokov.

V sobotu popoludní sa premietali ocenené kolekcie filmov zo súťaže ČESKÝ  VIDEOSALÓN a zo svetovej súťaže UNICA 2017.

Kinosála bola zaplnená  účastníkmi, v piatok dopoludnia sa premietalo v dvoch sálach súbežne. Konali sa  rozborové semináre a konzultácie s odbornou porotou v Mlyny Cinemas v kinosále a v Agroinštitúte Nitra. Porota hodnotila filmy z viacerých aspektov - umeleckého, technicko-umeleckého. Analyzovala filmové  diela a odporúčala autorom  postupy k ešte lepším výsledkom. Snažili sa na konkrétnych príkladoch upozorniť na niektoré všeobecné pravidlá a zákonitosti tvorby ako aj na konkrétne špecifiká či konkrétne technické rady, ktoré pri tvorbe filmov môžu veľmi pomôcť. Zrealizovali sme filmové workshopy.Dvakrát meraj a raz strihaj s Mgr. art. Ivanom Vredíkom a s Mgr. Romanom Vargom  a Videotvor s Mgr. Jankou Minárikovou, ArtD.

Krajské osvetové stredisko v Nitre pristupovalo k organizovaniu 26. ročníka zodpovedne a snažilo sa o udržanie vysokého štandardu tejto súťaže.  Podujatím znela Zvučka, ktorá, ktorá bola spolu s filmovou klapkou  v symbióze s grafickým vizuálom CINEAMY 2018. V programovom bulletine sme  prostredníctvom fotografií pripomenuli atmosféru troch predchádzajúcich ročníkov, nechýbal podrobný program premietania, predstavenie filmov s pozvania na podujatia v oblasti filmu v roku 2018, štatistiky, údaje o súťaži, odbornej porote, lektoroch, príhovory za NOC a KOS v Nitre. Odozvy na zostavenie a grafické spracovanie bulletinu od odbornej i laickej  verejnosti boli veľmi pozitívne.

Na 2. medzinárodnej konferencii, 10. júna 2018 odzneli  príspevky o stave, smerovaní a vývoji amatérskej filmovej tvorby na Slovensku. Konferencia sa symbolicky začala príspevkom o Kinopríbehu Nitra, ktorý predniesol Mgr. Juraj Novák. Pokračovala témou  Procesu digitalizácie filmových diel v NOC, ktorú predostrela Mgr. Lucia Ditmarová. Ing. Jaroslav Kolčava, ktorý hovoril O systéme národných súťaží Český videosalón a Zlaté slunce. Dr. hab. Jadwiga Hučková, z Poľska predstavila tému Načo nám je po viac než sto rokoch dobrý film. Wolfgang Freier z  Nemecka, člen výboru UNICA referoval o amatérskych  filmových kluboch .Ďalej odzneli myšlienky o tom,  ako sa dá urobiť dobrý film aj bez peňazí od Mgr. Bc. Janky Minárikovej, Art.D.,  Mgr. art. Ivan Vredík sa venoval téme Od políčka ku framu,  o vývoji amatérskeho filmu, Dominik Györgyi,  študent FAMU v Prahe  predstavil tému Zbavme sa strachu z tvorby. Doc. Mgr. Anton Szomolányi, Art.D. predniesol príspevok na tému:  Čo potrebujeme, aby sme nakrútili dobrý film na „malú kameru“ a za málo peňazí a Mgr. Tomáš Hučko, PhD., prednášal o amatérskom  dokumentárnom filme. Všetci obdržali Zborník Cesta Cineamy z 1. ročníka medzinárodnej konferencie. Z 2. ročníka konferencie bude tiež  Zborník, ktorý bude doplnený o  fotografie a základné informácie  z celoštátnej súťaž Cineama 2018

Na 26. ročníku CINEAMA sa zúčastnilo veľa mladých autorov. Ich tvorba ako aj ich osobná účasť  na podujatí dáva nádej a oprávňuje nás konštatovať, že slovenský amatérsky film má svoju perspektívu a budúcnosť,  svoje opodstatnenie a je potrebné ju naďalej zachovávať a podporovať. Hlavným partnerom CINEAMA 2018 bol Fond na podporu umenia,  ktorý z verejných zdrojov podporil podujatie.

Názov prímateľa
Krajské osvetové stredisko v Nitre

Celkový rozpočet:
17 800,00 €

Výška podpory:
14 250,00 €