Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

KREATIV-IN - kreativita a inovácia v kultúre - vzdelávanie pre pracovníkov v kultúre

Krátky opis
Pre pracovníkov v kultúre, predovšetkým v osvetových strediskách Nitrianskeho kraja, organizujeme v Krajskom osvetovom stredisku v Nitre štyri na seba nadväzujúce workshopy. Témou bude sprevádzať PhDr. Marián Štermenský, PhD., odborník vo vzdelávaní dospelých s medzinárodnými skúsenosťami. Zámerom projektu je podnietiť a rozvinúť kreatívne myslenie a prístup pri tvorbe podujatí.
Fotogaléria
Názov podujatia
Keativita a inovácia v kultúre

Miesto konania / kraj
Nitra / Nitra

Termín konania
18.06.2018 - 18.09.2018

Popis projektu

Zámerom projektu je zvýšenie kľúčových kompetencií pracovníkov kultúrno-osvetovej činnosti, hlavne rozvinutie kreatívneho prístupu pri tvorbe kultúrnych podujatí pre neprofesionálnych umelcov a ľudovú kultúru. Chceme podnietiť motiváciu ku kreatívnejšiemu tvorivému premýšľaniu pomocou informácií o kreatívnych technikách, najmä cez praktické cvičenia a nácviky kreatívnych postupov pri tvorivej práci s pracovným tímom, plánovaní akcií, riešení úloh, ale aj problémov pri realizácii aktivít.

Cieľom je organizácia cyklického školenia vo forme 4 vzdelávacích workshopov tematicky na seba nadväzujúcich. Nadobudnuté vedomosti budú účastníci pod vedením lektora pretvárať do konkrétnych úloh z praxe, skúšať modelové situácie, získavať praktické zručnosti.

Účastníci budú rovnakí na všetkých 4 workshopoch, aby získali teoretické poznatky i praktické zručnosti jednotlivých foriem kreatív. prístupu a tvorivého myslenia. Účastníci budú po absolvovaní schopní posúdiť vlastný potenciál tvorivosti a inovácie, aplikovať metódy a nástroje kreatívneho myslenia v pracovných úlohách, praktizovať myslenie nekonvenčnými spôsobmi, využívať rôzne stratégie kreatívneho myslenia pri práci, vytvárať prostredie prispievajúce k tvorivosti. Workshopy pomôžu podporiť dôveru účastníkov vo svoje nápady, tvorivosť, ktorú si  vyskúšajú v praktických cvičeniach a modelových situáciách. 

Cieľovou skupinou sú 15-ti pracovníci kult.-osvetovej činnosti Nitrianskeho kraja venujúci sa príprave a organizácii podujatí v oblasti neprofes. a ľud. kultúry. 

Názov prímateľa
Krajské osvetové stredisko v Nitre

Celkový rozpočet:
2 160,00 €

Výška podpory:
2 000,00 €