Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Ružomberská Trojruža

Krátky opis
V roku 2018 organizujeme 6. ročník súťaže Ružomberská TROJRUŽA. Projekt je určený širokému spektru mladej verejnosti - deti, mladí tvoriví ľudia, začínajúci autori, členovia literárnych krúžkov, členovia samostatných literárnych subjektov a inštitúcií. Realizácia súťaže prebieha v spolupráci s miestnymi umeleckými zoskupeniami. Práce vyhodnocuje viacčlenná porota, najkvalitnejšie diela budú zverejnené v samostatnom čísle periodika Rozhľady po kultúre a umení.
Fotogaléria
Názov podujatia
Vyhlásenie propozícií, slávnostné vyhlásenie výsledkov

Miesto konania / kraj
Ružomberok / Ružomberok

Termín konania
01.01.2018 - 30.11.2018

Popis projektu

Mesto Ružomberok,

v spolupráci s

Mestská knižnica Ružomberok,

Literárny klub ružomberských spisovateľov,

Spolok slovenských spisovateľov

 

 

vyhlasuje VI. ročník literárnej a výtvarnej súťaže

 

 

RUŽOMBERSKÁ

T R O J R U Ž A

 

 

Súťaž literárnej tvorby pre mladých autorov, členov literárnych klubov a krúžkov. Cieľom súťaže je podpora a prezentácia amatérskej literárnej tvorby cestou tvorivého dialógu, umožnenie  vzájomnej komunikácie medzi autormi a usporiadateľmi. Chceme upriamiť pozornosť na   súčasné prostredie, motivovať - najmä mladú generáciu - k jej ďalšiemu záujmu o kultúrno-literárnu tvorbu,   zachytiť reakcie okolia na terajšie  spoločenské dianie a na možnosti riešenia negatívnych javov v spoločnosti.

 

Kategórie:

 

PRÓZA

1.      II. stupeň ZŠ (I. stupeň gymnázií),  starší žiaci ZUŠ

2.      stredoškolská mládež, II. cyklus ZUŠ

3.      začínajúci autori nad 18 rokov, ktorým dosiaľ nebola knižne vydaná publikácia

 

POÉZIA

1.      II. stupeň ZŠ (I. stupeň gymnázií), starší žiaci ZUŠ

2.      stredoškolská mládež, II. cyklus ZUŠ

3.      začínajúci autori nad 18 rokov, ktorým dosiaľ nebola knižne vydaná publikácia

 

ILUSTRÁCIA

1.      II. stupeň ZŠ (I. stupeň gymnázií), starší žiaci ZUŠ

2.      stredoškolská mládež, II. cyklus ZUŠ

3.      začínajúci autori nad 18 rokov, ktorým dosiaľ nebola knižne vydaná publikáciaRozsah prác:

 

Najväčší možný počet príspevkov od jedného autora: 2

Próza max. 3 normostrany strany A4 (font  Times New Roman, veľkosť písma 12, riadkovanie 1.5, formát txt, resp. doc.

Poézia max. 60 veršov.

Podmienky:

 

Do súťaže prosíme zasielajte len doposiaľ nepublikované práce. Literárna forma prozaického ani poetického textu nie je žánrovo ohraničená. U výtvarných prác je forma voľná. Súčasťou súťažnej práce je prihláška, do ktorej  uveďte názov práce, meno a priezvisko autora, vek, mailový kontakt na autora, príp. pedagóga. Pre porotu je súťaž anonymná.

Vyhlasovatelia súťaže udelia diplomy a čestné uznania, spojené s knižnými cenami. Porota si vyhradzuje právo niektoré miesto neudeliť. Najúspešnejšie  súťažné práce budú zverejnené ako samostatná súčasť  periodika Literárneho klubu ružomberských spisovateľov  Rozhľady po kultúre a umení. Súťažiaci zaslaním svojich súťažných prác súhlasia s ich publikovaním. Zaslané príspevky autorom nevraciame.

 

Odborná porota:

 

Bude pozostávať z 6 členov, jej úlohou bude hodnotiť formu a spôsob prevedenia diela, dodržanie čistoty štýlu, aktuálnosť témy.

 

Harmonogram súťaže:

 

Vyhlásenie súťaže: 31. 1. 2018
Uzávierka a odovzdanie prác: 30. 4. 2018

Slávnostné vyhodnotenie a tvorivá dielňa: 25. máj 2018, kongresová sála Hotela Kultúra v Ružomberku.

 

Súčasťou vyhodnotenia bude podujatie venované ukážkam najúspešnejších literárnych  a  ilustračných  prác. Na slávnostné vyhodnotenie prác nadviaže tvorivá literárna dielňa, ktorej účelom bude nadviazanie kontaktov s jednotlivými účastníkmi súťaže, otvorená komunikácia s členmi poroty a vzájomné rozbory jednotlivých  prác. Účasť na tvorivej dielni bude dobrovoľná, podmienená  len účasťou v súťaži, nebude teda určená len víťazom súťaže.
Súťažiacim, resp. ich pedagógom  bude vopred zaslaná mailová pozvánka. Najúspešnejšie práce budú zverejnené ako samostatná príloha periodika Rozhľady po kultúre a umení na jeseň 2018.

 

Práce spolu s vyplnenou prihláškou posielajte na adresu: Mestská knižnica Ružomberok, Podhora 33, 034 01  Ružomberok, resp.  riaditel@kniznicark.sk.

 

 

 

Názov prímateľa
Mestská knižnica Ružomberok

Celkový rozpočet:
2 120,00 €

Výška podpory:
2 000,00 €