Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

IETM Aarhus Plenary Meeting 2023

Krátky opis
IETM, Medzinárodná sieť pre súčasné scénické umenie, je jednou z najstarších a najväčších medzinárodných kultúrnych sietí, ktorá zastupuje viac ako 500 organizácií scénického umenia a individuálnych profesionálov pôsobiacich v oblasti súčasného scénického umenia. Plenárne zasadnutie IETM 2023 v dánskom Aarhus nieslo tematický názov “Living on the Edge” a malo za cieľ inšpirovať k aplikovaniu nových i osvedčených postupov v umení a kultúrnej politike vo vzťahu k ekológii.
Fotogaléria
Názov podujatia
IETM: Podcast: PODCAST (SVK/ENG): Nezávislí manažéri a producenti – podporná sieť pre nezávislú divadelnú scénu / Independent managers and producers – support network for the independent theatre scene

Miesto konania
Dánsko

Termín konania
12.06.2023 - 18.06.2023

Popis projektu

SLOVAK VERSION

Nezávislí manažéri a producenti – podporná sieť pre nezávislú divadelnú scénu 

https://podcasters.spotify.com/.../Nezvisl.../a-aa4mbis" style="color: rgb(145, 23, 10); outline: 0px;">https://podcasters.spotify.com/.../Nezvisl.../a-aa4mbis" href="https://podcasters.spotify.com/.../Nezvisl.../a-aa4mbis" style="line-height: 25.6px;">https://podcasters.spotify.com/.../Nezvisl.../a-aa4mbis" color="#333333" face="Lato, sans-serif"> 

V júni 2023 sa dánske mesto Aarhus stalo miestom konania plenárneho zasadnutia IETM – International Network for Contemporary Performing Arts, čiže Medzinárodnej siete pre súčasné performatívne umenia. Od 12. do 15. júna sa individuálni členovia i zástupcovia rôznych organizácií z celého sveta mali možnosť zúčastňovať zaujímavých prednášok, workshopov, diskusií či stretnutí pracovných skupín, predovšetkým s cieľom poukázať na ekologické smerovanie v umení, tvorbe a kultúre. 

Paralelne počas toho týždňa prebiehal aj divadelný festival  ILT (International Living Theatre)  a šiesta medzinárodná konferencia Európskej asociácie pre divadelné a perfomatívne štúdiá EASTAP (European Association for the Studies of Theatre and Performance) – tohto roku so zameraním na dramaturgiu.

Podujatie IETM prináša nové profesionálne kontakty a utužuje tie dávnejšie. Aarhus sa tak stal pomyselným štúdiom pre rozhovor s mojím kolegom z Veľkej Británie, s Tomom Curteisom. Tom sa podelí s nami o svoje skúsenosti v projektovom manažmente a domácej i medzinárodnej produkcii.

Podcast: Monika Necpálová a jej hosť Tom Curteis (Podcast v slovenčine)

Autorkou podcastu je Monika Necpálová. Jej mobilitu na IETM Plenary meetingu a na EASTAP konferencii v dánskom meste Aarhus v júni 2023 podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia.


ENGLISH VERSION


Independent managers and producers – a support network for the independent theatre scene

https://podcasters.spotify.com/.../Nezvisl.../a-aa4mbis" target="_blank" style="color: rgb(145, 23, 10); outline: 0px;">Independent producers and managers - support network for independent theatre scene od: Labyrinthum musae (spotify.com)

https://podcasters.spotify.com/.../Nezvisl.../a-aa4mbis" style="font-size: 16px; font-family: Lato, sans-serif; color: rgb(51, 51, 51); line-height: 25.6px; letter-spacing: 1.5px;">In June 2023, the Danish city of Aarhus became the venue for the plenary session of the IETM – International Network for Contemporary Performing Arts. From the 12th to 15th of June, individual members and representatives of various organizations from all over the world had the opportunity to participate in interesting lectures, workshops, discussions, and working group meetings, primarily aimed at pointing out the ecological direction in art, creativity and culture.

Concurrently during that week, the International Living Theater festival was taking place, as well as the sixth international conference of the European Association for Theater and Performance Studies, EASTAP – this year with a focus on dramaturgy.

The IETM event brings new professional contacts and strengthens old ones. Aarhus thus became an imaginary studio for an interview with my colleague from Great Britain, Tom Curteis. Tom will share his experience in project management and domestic and international production.

Podcast: Monika Necpálová and her guest Tom Curteis (Podcast in English)

The author of the podcast is Monika Necpálová. Her mobility at the IETM Plenary meeting and the EASTAP conference in the Danish city of Aarhus in June 2023 was supported using public resources by the Slovak arts council.

Názov prímateľa
Monika Necpálová

Celkový rozpočet:
0,00 €

Výška podpory:
1 750,00 €