Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Podajme tradíciu následovníkom

Krátky opis
Prednáška etnologičky doc. PhDr. Ivany Kontrikovej Šustekovej, PhD. V prvej polovici 20. storočia na Slovensku dominovali migrácie za prácou. Ako sociálne procesy boli vo väčšine prípadov odpoveďou na ekonomické, ekologické, sociálne, ideologické a kultúrne podmienky materskej oblasti. Cieľom prednášky je na konkrétnych príkladoch predstaviť pracovné migrácie na Slovensku do polovice 20. storočia ako kultúrny fenomén horských oblastí.
Fotogaléria
Názov podujatia
Etno-história: Pracovné migrácie ako kultúrny fenomén horských oblastí Slovenska

Miesto konania / kraj
Prievidza / Prievidza

Termín konania
21.03.2023

Popis projektu

  • Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi
  • Ústav manažmentu kultúry a turizmu, kulturológie a etnológie – Filozofická fakulta UKF v Nitre
  • Hlavný partner Fond na podporu umenia


21. 3. 2023 o 17.00 h          

sála RKC v Prievidzi, Záhradnícka 19

ETNO-HISTÓRIA

Pracovné migrácie ako kultúrny fenomén horských oblastí Slovenska

Prednáška etnologičky doc. PhDr. Ivany Kontrikovej Šustekovej, PhD.

 

Dôležitou súčasťou historického vývoja horských regiónov Slovenska boli migrácie obyvateľstva, teda pohyb jednotlivcov či skupín v územnom a sociálnom priestore, spojený s prechodnou alebo trvalou zmenou miesta pobytu. Ako sociálne procesy boli vo väčšine prípadov odpoveďou na ekonomické, ekologické, sociálne, ideologické a kultúrne podmienky materskej oblasti.

V prvej polovici 20. storočia na Slovensku dominovala predovšetkým migrácia za prácou. Išlo o zložitý geografický, demografický, sociálny a ekonomický jav s evidentným vplyvom na kvalitu kultúrnych procesov. Zásluhou migrácií prenikali do kultúry jednotlivých lokálnych spoločenstiev či regiónov cudzie kultúrne prvky, narúšala sa ich izolovanosť, dochádzalo k vzájomnému osobnému poznávaniu ľudí z rôznych území.

Pracovné migrácie vyvolávali množstvo nových javov a vzťahov, ktoré sa priamo alebo nepriamo dotýkali viacerých sfér spôsobu života a kultúry obyvateľov dotknutých území. Migranti mohli prispieť k diferenciácii v rovine etnickej, konfesionálnej, sociálnej, profesijnej, a to i v medzilokálnom kontexte.

Cieľom prednášky je na konkrétnych príkladoch predstaviť pracovné migrácie na Slovensku do polovice 20. storočia ako kultúrny fenomén horských oblastí.

 

Vstupné 5 €


 

LEKTORKA

doc. PhDr. Ivana Kontriková Šusteková, PhD.

Pôsobí v Oddelení etnológie Ústavu manažmentu kultúry a turizmu, kulturológie a etnológie FF UKF v Nitre, kde prednáša problematiku ľudového umenia, sociálnej a materiálnej kultúry.

Venuje sa výskumu neroľníckych (doplnkových) zamestnaní v horských oblastiach Slovenska i v prostredí slovenskej minority v Maďarsku, Srbsku a Chorvátsku. Zameriava sa na problematiku vandrovných zamestnaní a pracovných migrácií v minulosti. V centre jej záujmu je aj úloha živnostníkov v spoločenskom, politickom a kultúrnom živote mesta do 50. rokov minulého storočia.

Je autorkou či spoluautorkou viacerých vedeckých monografií, štúdií a vysokoškolských učebníc.

 

Hlavný partner podujatia Fond na podporu umenia

Podujatie v rámci projektu „Podajme tradíciu našim nasledovníkom“ podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia.


Názov prímateľa
Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi

Celkový rozpočet:
9 930,00 €

Výška podpory:
6 000,00 €