Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Celoštátna postupová súťaž a prehliadka sólistov tanečníkov v ľudovom tanci ŠAFFOVA OSTROHA 2022 - 28. ročník

Krátky opis
Celoštátna postupová súťaž a prehliadka sólistov tanečníkov v ľudovom tanci Šaffova ostroha je vrcholným podujatím tohto druhu na Slovensku. Súťaž je určená deťom, mládeži a dospelým. Vyhlasovateľom a odborným garantom je Národné osvetové centrum z poverenia Ministerstva kultúry SR. Organizátormi sú Hornozemplínske osvetové stredisko Vranov n. T. a obec Dlhé Klčovo.
Fotogaléria
Názov podujatia
Celoštátna postupová súťaž a prehliadka sólistov tanečníkov v ľudovom tanci ŠAFFOVA OSTROHA 2022 - 28. ročník

Miesto konania / kraj
Dlhé Klčovo / Vranov nad Topľou

Termín konania
27.05.2022 - 29.05.2022

Popis projektu

Hlavným cieľom súťaže je nadobúdanie vedomostí, rozvíjanie zručností a umeleckoodborný rast jednotlivcov a kolektívov prostredníctvom poznávania, realizácie a prezentácie v oblasti tradičného ľudového umenia a jeho folklorizovaných prejavov.  Ďalšími cieľmi sú: 1. prezentovať a konfrontovať súčasnú interpretáciu ľudového tanca, 2. prispievať k vyhľadávaniu talentov a osobností v oblasti ľudového tanca, upevňovať ich záujem o sebavzdelávanie, prispievať k účelnému a efektívnemu využívaniu voľného času, 3. podnecovať interpretov ľudového tanca a tanečných pedagógov v oblasti ľudového tanca na vyhľadávanie a poznanie tradičného tanečného materiálu, 4. podnecovať interpretov na hlbšie poznanie a osvojenie ľudového tanca a jeho zákonitostí (forma tanca, štruktúra tanca, štrukturálna funkcia motívov v rámci motivických radov či tanečných sledov, vzťah tanečného a hudobného typu, vokálny prejav, funkcia tanca, tradičný odev a obuv, úprava, príp. používané náradie a pod.), 5. inšpirovať interpretov na tvorivú a kvalitnú interpretáciu ľudového tanca, 6. prispievať k zachovávaniu, rozvíjaniu a oboznamovaniu verejnosti s jedinečnými hodnotami ľudového tanca ako súčasti nášho nehmotného kultúrneho dedičstva a s jeho nositeľmi a interpretmi. Súťažné kategórie: A. kategória (hlavná kategória):  súťažiaci musia absolvovať povinnú a voliteľnú časť.  B. kategória (regionálna kategória): tanečníci interpretujúci regionálnu tanečnú tradíciu z regiónu, z ktorého pochádzajú alebo v ňom dlhodobo pôsobia (tanečníci z folklórnych skupín). C. kategória (detská kategória): interpreti ľudového tanca vo veku od 10 do 12 rokov. D. kategória (mládežnícka kategória): interpreti ľudového tanca vo veku od 13 do 16 rokov (ale len žiaci základných škôl).  N. kategória: nositelia tanečných tradícií (prehliadková kategória bez vekového obmedzenia).

Názov prímateľa
obec Dlhé Klčovo

Celkový rozpočet:
17 000,00 €

Výška podpory:
11 000,00 €