Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Podoby spolupráce nezriaďovanej a zriaďovanej scény tanca

Krátky opis
Vydanie skrátenej podoby strategického materiálu v mesačníku Kapitál č. 2/2021.
Fotogaléria
Názov podujatia
Spolupráca ako stratégia prežitia

Miesto konania / kraj
Bratislava / Bratislava I,Bratislava II,Bratislava III,Bratislava IV,Bratislava V

Termín konania
01.12.2020 - 28.02.2021

Popis projektu

Výskum sa venoval problematike možností užšej a kontinuálnej spolupráce zriaďovaného a nezriaďovaného sektora s dôrazom na súčasný tanec. Mapoval príklady s minulosti, kedy došlo k dočasnému zblíženiu, zdieľaniu zdrojov alebo projekty, kedy nezriaďovaná tvorba dostala strechu v zriaďovanej inštitúcií. Rovnako pomenúval kritické, zraniteľné stránky profesionálnej scény súčasného tanca. 

Súčasťou projektu boli rozhovory vedené s Michalom Klembarom, Zuzanou Ivaškovou a Zuzanou Hekel, z ktorých všetci mali skúsenosť v minulosti so spájaním inštitúcie a umeleckých subjektov, ktoré fungujú ako občianske združenia. Výskum sa zameral aj na porovnanie tendencií v iných sektoroch verejnej správy. Dôležitý bol rozhovorov s Barbarou Gindlovou, expertkou Ministerstva vnútra - Úradu splnomocnenca vlády pre rozvoj občianskej spoločnosti, ktorý sa o podobnú spoluprácu usiluje na úrovni samospráv či štátu a na druhej strane tretieho sektora.

Cieľom bolo mapovať konkrétne zistenia, v čom spočíva rozdieľnosť očakávaní, problémy ale takisto aj pomenovať potenciály tejto spolupráce. 

Už dlhodobo (a v pandemickom čase sa to iba vyostrilo) sa ako dôležité vníma potreba riešenia zraniteľnosti a prekarizácie zamestnancov v kultúrnom sektore, potreba systematickej práce s publikom, či zdieľania zdrojov a efektívne narábanie s investíciami v zmysle zabezpečenia kontinuity, ktorá je na nezriaďovanej scéne nesmierne problematická. Publikovaný článok v Kapitáli sa usiloval poukázať na dôležitosť hľadania spôsobov, ako prekonať zaužívané predstavy o kompetenciách, nutnosť hľadať nové právne cesty ako umožniť spoluprácu inštitúcií viacerých úrovní riadenia (štátu, samosprávy a mesta) a prekročiť delenie na nezriaďovanú a zriaďovanú scénu v záujme budovania jednotnej, progresívnej kultúrnej scény.

Názov prímateľa
Maja Hriešik

Celkový rozpočet:
0,00 €

Výška podpory:
2 500,00 €