Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Podajme tradíciu nasledovníkom 4

Krátky opis
Súťaž zameraná na etnologický výskum - podmienky
Fotogaléria
Názov podujatia
Mjartanovo Sebedražie

Miesto konania / kraj
Prievidza / Prievidza

Termín konania
25.10.2021 - 10.12.2021

Popis projektu
Poslanie a charakteristika súťaže:
 • Podporiť bádanie etnokultúrnych procesov, premietnutých v tradičnej kultúre i v súčasnom spôsobe života spoločenstiev všetkých kategórií vo vzájomných spoločenských, etnických, náboženských aj geografických súvislostiach.
 • Zaznamenať hmotné a nehmotné javy, ktoré sú typické pre lokalitu – región – kraj a ktoré vo svojom súhrne vytvárajú charakteristický kultúrny obraz krajiny.
 • Zachytiť nové, aktuálne témy, ako sú napr. kultúra internetovej komunikácie, nové sviatky, subkultúry mládeže, turizmus, reklama a ďalšie.
 • Popularizovať etnológiu medzi širokou verejnosťou a prispievať k rozvíjaniu odkazu prof. Jána Mjartana, významného slovenského etnológa, rodáka zo Sebedražia:„Všetko, čo som v živote robil ako pedagogický a vedecký pracovník, považujem iba za službu svojmu národu a svojej slovenskej vlasti.“

Podmienky účasti:   

Do súťaže sa môže zapojiť každý záujemca – amatérsky/profesionálny výskumník alebo zoskupenie jednotlivcov s prácou v oblasti etnologického výskumu, realizovaného pre potreby študijného materiálu, folklórnej skupiny, kronikárstva, zberateľstva alebo prípravy populárno-náučného alebo monografického materiálu.

Do súťaže môže byť prihlásený výstupný materiál

 • kronikársky zápis,
 • folklórny program (scenár, obrazový a zvukový záznam),
 • knižná publikácia,
 • zbierka materiálnych dokladov ľudovej kultúry, ktoré sú prístupné verejnosti, pretože cieľom súťaže je podporovať vzájomné prepojenie bádania s konkrétnou prezentáciou dosiahnutých výsledkov (populárno-náučné materiály, vystúpenia folklórnych zoskupení a pod.)

Predložený konkrétny výstup predchádzajúceho etnologického bádania – verejná prezentácia – nesmie byť staršieho dáta ako predchádzajúce 3 kalendárne roky (r. 2018, r. 2019, r. 2020).

Celoslovenská súťažsa uskutočňuje v týchto oblastiach:

 1. pôvodná vedecká práca obsahujúca doteraz nepublikované poznatky z terénneho  výskumu
 2. pôvodná odborná práca rozširujúca poznatky o tradičnej kultúre lokality alebo regiónu
 3. aktivity  orientované na rekonštrukciu a ochranu zaniknutých javov lokálnej kultúry
 4. aktivity sprístupňujúce hodnoty kultúrneho dedičstva

Etnologické bádanie môže byť realizované vo všetkých regiónoch Slovenska (rodina, obec/mesto), nielen na hornej Nitre a v týchto oblastiach:

SPOLOČENSKÁ A DUCHOVNÁ KULTÚRA

 • SPOLOČENSKÁ KULTÚRA OBCE/MESTA
 • RODINNÝ ŽIVOT A OBYČAJE
 • KALENDÁRNE OBYČAJE
 • HUDOBNÉ A TANEČNÉ PREJAVY
 • FOLKLORISTICKÉ BÁDANIE

MATERIÁLNA KULTÚRA

 • OBYDLIE
 • AGRÁRNA KULTÚRA
 • JEDLÁ A NÁPOJE
 • ODEV
 • DOMÁCKA A REMESELNÁ PRODUKCIA 
 • SÚČASNÁ ĽUDOVOUMELECKÁ VÝROBA

Termín uzávierky súťaže: Súťažné práce a materiály s prihláškou vyplnenou podľa predtlače je potrebné  zaslať, alebo priniesť osobne do 10.12.2021 na adresu

Mgr. Jana Hvojniková
Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi
Záhradnícka 19, 971 01  Prievidza
Informácie: Mgr. Jana Hvojniková,  tel. 046/5121826, e-mail: jana.hvojnikova@rkcpd.sk


Prácu je potrebné zaslať vo forme dokumentácie:

 • Výskum (prepis zvukového záznamu, fotodokumentácia, film, záznam z rozhovoru, dotazníky a pod.)
 • Výstup výskumu (scenár programu folklórnych skupín alebo videozáznam z vystúpenia, publikácia, opis kronikárskeho záznamu, fotodokumentácia z výstavy,  expozície, súpis zozbieraných predmetov s popisom a pod.)

Odborná porota, hodnotenie:

 • Jednotlivé diela prihlásené do súťaže posúdi porota, ktorá bude hodnotiť kvalitatívnu úroveň etnologickej práce. Porotu, ktorá je zväčša trojčlenná a pozostáva z odborníkov z radov aktívnych etnológov, menuje riaditeľka RKC v Prievidzi.
 • Vzhľadom na počet a charakter prihlásených prác si organizátori vyhradzujú právo priebežne určiť kategórie.


Organizátori súťaže udelia nasledovné ocenenia:

Cena Jána Mjartana (hlavná cena)
Cena starostu obce Sebedražie
Cena riaditeľky RKC v Prievidzi
Cena riaditeľky HNM v Prievid


Názov prímateľa
Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi

Celkový rozpočet:
6 300,00 €

Výška podpory:
5 000,00 €