Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

HVIEZDOSLAVOV KUBÍN – 67. ročník, krajské kolá súťaže pre recitátorov I.,II.,III.,IV. a V. kategórie a kategórie detských recitačných kolektívov a divadiel poézie

Krátky opis
Hviezdoslavov Kubín je najvýznamnejšia a najstaršia celoslovenská postupová súťaž a prehliadka v umeleckom prednese poézie a prózy, v tvorbe recitačných kolektívov a divadiel poézie detí, mládeže a dospelých. Súťažiaci získavajú možnosť rozvíjať svoje nadanie a zveľaďovať vzdelanie v oblasti hovorového prejavu, vďaka práci s textom sa oboznamujú s literárnymi hodnotami. Rovnako súťaž ponúka priestor pre hodnotiacu diskusiu.
Fotogaléria
Názov podujatia
Hviezdoslavov Kubín

Miesto konania / kraj
Nové Zámky / Nové Zámky

Termín konania
09.09.2021 - 30.09.2021

Popis projektu

Hviezdoslavov Kubín je najstaršou a najprestížnejšou súťažou v umeleckom prednese. Recitátori a kolektívy nimi vybranými repertoármi a svojimi prednesmi oboznamujú seba i širokú verejnosť s literárnymi hodnotami a formujú tak kultúru slovenského národa. Súťaž poskytuje priestor pre objavenie talentovaných žiakov, ktorý v priebehu trvania súťaže pracujú na svojich znalostiach a vďaka odbornej odozvy, diskusiám vylepšujú nie len nimi zvolený text, ale aj svoju interpretáciu. Hviezdoslavov Kubín pozostáva z viacerých stupňov prehliadky (triedne, školské, obvodné, okresné, regionálne a krajské kolá), pričom každé z nich poskytuje súťažiacim priestor na vzdelanie sa v oblasti jazykového prejavu a podporuje ich tvorivosť. Súťaž je viacstupňová a súťažiaci sú rozdelení do skupín podľa veku alebo počtu rečníkov, pričom zúčastniť sa má možnosť každý neprofesionálny recitátor, záujemca o umelecký prednes a neprofesionálny kolektív, ktorý inscenuje literárne texty. Na krajskú súťaž prichádzajú víťazi z okresných a regionálnych kôl kraja. Z krajského kola víťazi jednotlivých kategórií postupujú na celoštátne kolo 67. ročníka HK.
Ciele: nadobúdať vedomostí, rozvíjať nadanie a umelecko-odborný rastujednotlivcov aj kolektívov; prezentovať a konfrontovať súčasnú interpretačnú tvorbu v oblasti umeleckého prednesu
Prínosom projektu je zviditeľniť umelecký prednes a prácu so slovom v kolektívnom prevedení umeleckého diela, priestor na realizáciu pre účastníkov ale i realizátorov projektu, získane novej skúsenosti, rozvíjanie zručností v práci.

Názov prímateľa
Regionálne osvetové stredisko v Nových Zámkoch - Regionális Művelődési Központ, Érsekújvár

Celkový rozpočet:
5 558,00 €

Výška podpory:
5 000,00 €