Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Dejiny Čadce a okolia - nová stála expozícia

Krátky opis
Kysucké múzeum vyhlasuje dvojetapovú súťaž na novú expozíciu “Dejiny Čadce a okolitých obcí”, ktorú z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Lehota na predloženie dokladov - referencií do 1. etapy je 13.07.2021 do 15:00.
Fotogaléria
Názov podujatia
Dvojetapová súťaž na novú expozíciu

Miesto konania / kraj
Čadca / Čadca

Termín konania
30.06.2021 - 30.09.2021

Popis projektu

Kysucké múzeum vyhlasuje dvojetapovú súťaž na novú expozíciu “Dejiny Čadce a okolitých obcí”. Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Vyhlásenie: 30.06.2021

Lehota na predloženie dokladov do 1. etapy: 13.07.2021 do 15:00

Lehota na predloženie ponúk do 2. etapy: 30.08.2021 do 15:00

Vyhlasovateľ: ‌Kysucké‌ ‌múzeum‌

Adresa:‌ ‌          Moyzesova‌ ‌50,‌ ‌022‌ ‌01‌ ‌Čadca,‌ ‌Slovenská‌ ‌republika‌ ‌

Druh podujatia: súťaž návrhov

Administrátor verejného obstarávania: Mgr. Tomáš Adamčík, PhD.; 0904181851; adamcik@kysuckemuzeum.sk

Kysucké múzeum vyhlasuje projektovú verejnú architektonickú dvojetapovú súťaž návrhov, ktorej predmetom je vytvorenie novej stálej expozície „Dejiny Čadce a okolitých obcí“ podľa libreta vypracovaného odbornými pracovníkmi múzea. Účelom súťaže je nájsť návrh, ktorý spomedzi predložených návrhov najlepšie rieši požiadavky zadania. Predmetom riešenia bude návrh interiéru a stálej expozície pre Kysucké múzeum a grafického spracovania výstupov pre túto expozíciu, v ktorej budú zakomponované multimediálne zariadenia, SMART riešenia a inovatívne prvky. Celková plocha riešeného priestoru je 110 m2, plocha dotknutých priestorov je 36 m2.

Predmetom nadväzujúcej zákazky bude dopracovanie návrhu do plnohodnotnej architektonicko-výtvarnej štúdie. Štúdia bude zahŕňať návrh výstavníckeho systému, preriešenie osvetlenia expozície a spracovanie grafickej -vizuálnej identity celej expozície. 

Štúdia je honorovaná sumou 1500 eur, čo je finálna vyplácaná suma. 

Ďalej vypracovanie dokumentácie pre profesie - výkres elektroinštalačných prác, vypracovanie dokumentácie pre vyhotovenie vstavaného nábytku a častí výstavníckeho systému namieru,  preriešenie detailov, povrchov a dodanie katalógu zariaďovacích predmetov, ktoré sú súčasťou návrhu. Rovnako bude súčasťou nadväzujúcej zákazky vypracovanie grafického spracovania návrhu pre multimediálnu expozíciu, vykonanie odborného autorského dohľadu a vykonanie inžinierskej činnosti súvisiacej s vyššie uvedenými službami. 

Druh súťaže:

podľa predmetu riešenia: kombinovaná architektonicko-výtvarná

podľa účelu: projektová

podľa okruhu účastníkov: verejná neanonymná, ktorá je vyhlásená pre vopred neurčený počet účastníkov 

podľa počtu kôl: dvojetapová


Porota:

Mgr. Martin Turóci, PhD. (Kysucké múzeum)

PhDr. Marián Liščák, PhD. (Kysucké múzeum)

Mgr.art. Aleš Šedivec

Mgr.art. Peter Liška

MSc (Arch)  Katarína Labáthová

Náhradníci poroty:

Mgr. Martina Krkošková (Kysucké múzeum)

Ing. arch. Marek Harčarík

Expert poroty:

Mgr. Františka Marcinová, PhD. (Ľubovnianske múzeum, predsedníčka Zväzu múzeí na Slovensku)

Odmena:

Vyhlasovateľ za vypracovanie návrhov určuje každému z troch  postupujúcich  účastníkov 2. etapy odmenu za návrh vo výške 1 500,00 €, podľa splnení súťažných podmienok. 

Rozsah odovzdávaných návrhov v 1. etape:

V prvej etape záujemcovia predložia zloženie riešiteľského tímu a portfólio referenčných projektov, z ktorých bude vyplývať schopnosť a skúsenosť záujemcu spracovať návrh v požadovanej vysokej kvalite.

Uchádzač predloží tri svoje referenčné projekty s ich stručným opisom (každý projekt na 1 formát A3, v prípade, že chce účastník prezentovať animácie alebo inú grafickú referenciu, je možné poslať link na online-úložisko, posudzované budú však 3 referencie). Výber referencií by sa mal čo najväčšou mierou približovať k povahe zadania. 

Rozsah odovzdávaných návrhov v 2. etape:

Vyhlasovateľ očakáva, že súťažný návrh bude vyhotovený v rozsahu 2 súťažných panelov o formáte 700x1000 mm. Panely majú odporúčací charakter, návrh nebude vylúčený ak účastník pozmení túto súťažnú pomôcku.

- pôdorys v mierke 1:50, minimálne jeden charakteristický rezopohľad v mierke 1:50,  axonometria, vizualizácie z ľudského horizontu, detail ilustrujúci základné princípy riešenia, materiálové preriešenie expozície, ďalšie grafické výstupy objasňujúce dôležité momenty návrhu v príslušnej mierke, grafické spracovanie expozície, odhad nákladov na realizáciu.

Účastník predkladá súťažný návrh v elektronickej podobe v dvoch verziách (verzia pre tlač CMYK s orezovými značkami a verziu pre web v RGB, 300 dpi) na e-mailovú adresu administrátora verejného obstarávateľa: adamcik@kysuckemuzeum.sk.

Návrhy budú prezentované prostredníctvom videohovoru, za účasti poroty a prezentujúceho uchádzača v rovnakej časovej výmere na uchádzača. Osobné prezentácie prebehnú dňa 03.09.2021 od 09:00 hod. miestneho času. 

Prezentácie- vo formáte PDF- budú odovzdané v deň prezentovania súťažných návrhov pred porotou do 8.00 hod. na email administrátora súťaže. 

Všetky informácie a dokumenty k vyhlásenej dvojetapovej súťaži sú dostupné na adrese: https://www.kysuckemuzeum.sk/pristup-k-informaciam-2/verejne-obstaravanie/2232-sutaz-navrhov

Názov prímateľa
Kysucké múzeum

Celkový rozpočet:
9 500,00 €

Výška podpory:
7 000,00 €