Podrobnosti o žiadosti č. 21-142-06533


Žiadateľ: Dipl. Des. Zuzana Šebeková, ArtD.

Názov projektu: Prírodne farebné textílie - Dizajnérsky výskum aplikácie prírodných pigmentov a farbív.

Číslo žiadosti: 21-142-06533

Forma podpory: štipendium


Meno a priezvisko Dipl. Des. Zuzana Šebeková, ArtD.
Právna forma žiadateľa fyzická osoba - jednotlivec
Trvalé bydlisko Bratislava
Číslo žiadosti 21-142-06533
Forma podpory štipendium
Žiadaná suma 7 644,00 €
Pridelená suma 3 276,00 €
Spolufinancovanie 0,00 € / 0,000 %
Program 1.4.2-A / Tvorba a realizácia diel – dizajn (A - štandardné štipendium na tvorbu)
Názov projektu Prírodne farebné textílie - Dizajnérsky výskum aplikácie prírodných pigmentov a farbív.
Začiatok realizácie 01.10.2021
Koniec realizácie 30.06.2022
Miesto realizácie/lokalita Bratislava (Staré mesto - pracovisko a súkromný ateliér autorky)
Zhrnutie projektu Nastupujúci trend spomalenia a udržateľnosti v dizajne a spotrebe sa výrazne dotkol aj sektora výroby a spracovania textilu a odevu. Použitiu prírodných farbív sa dostáva značnej popularity. Mnohé zo známych prírodných farbív a moridiel však pri aplikácií na textil predstavujú značnú ekologickú záťaž a riziko. Často je ich vhodnosť na farbenie bavlny (v súčasnosti najpoužívanešie textilné vlákno) obmedzená. Projekt si kladie za cieľ prakticky preskúmať možnosti kombinácie poznatkov historických remeselných farbiarskych a tlačiarenských techník (farbenie a potlač s použitím moridiel, bielkovinových impregnácií a rezerv) so súčasnými technologickými a realizačnými možnosťami. Projekt bude realizovaný formou experimentálneho základného dizajnérskeho výskumu v oblasti farbenia a potlače primárne bavlnenej metráže (úpletu a tkaniny). Projekt priamo nadviaže na poznatky autorky získané v jej skorších projektoch výskumu moridlovej tlače a farbenia. Priamym výstupom projektu bude zverejnená farebnica, receptár, vzorník a séria potlačených a farbených dezénov metráží. Autorka si vďaka svojmu backgoundu v textilenej výrobe a v oblasti výskumu kladie za cieľ adaptovať tradičné remeselné postupy a receptúry do procesu technológie sieťotlače. Cieľovou skupinou výstupov projektu je ako odborná verejnosť (z oblasti dizajnu, spracovania a výroby textilu a odevu), tak aj inštitúcie a organizácie v oblasti vzdelávania a VaV, ako aj širšia zainteresovaná laická a podnikateľská verejnosť

Rozpočet

Rozpočtová položka Rozpočet Žiadané
Štipendium 0,00 € 7 644,00 €
Spolu: 0,00 € 7 644,00 €

Hodnotenie

Kritérium
Umelecký prínos a potenciál projektu – 0 až 60 bodov 197
Prínos projektu pre cieľovú skupinu – 0 až 10 bodov 31
Doterajšie umelecké aktivity žiadateľa vo vzťahu k projektu – 0 až 10 bodov 31
Kalkulácia nákladov – 0 až 10 bodov 29
Kvalita realizačného plánu – 0 až 10 bodov 29
Spolu 317
Pozn.:

Celkové bodové hodnotenie žiadosti je 396 bodov.

V tabuľke je uvedený reálny súhrnný počet bodov od všetkých hodnotiteľov, ktorí hodnotili žiadosť, za jednotlivé kritériá spolu. Rozsah počtu bodov v popisoch kritérií je za jedného hodnotiteľa.

Ak sa celkové bodové hodnotenie líši od bodového hodnotenia spolu v tabuľke, tento rozdiel je spôsobený neúčasťou člena odbornej komisie na zasadnutí odbornej komisie. V takom prípade odborná komisia počas svojho zasadnutia postupuje podľa článku 5, bod 5 vnútorného predpisu Zásady, spôsob a kritériá hodnotenia žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov z Fondu na podporu umenia: Ak sa niektorý člen odbornej komisie nemôže zúčastniť celého hodnotenia žiadostí, alebo jeho časti, namiesto jeho bodov je tejto žiadosti automaticky pridelený priemer bodov, ktoré tejto žiadosti pridelia ostatní členovia komisie. Priemer automaticky vypočíta a pridelí registračný systém s matematickým zaokrúhlením na celé číslo.

V tabuľke vyššie nie je pripočítaný automaticky pridelený priemer bodov za člena odbornej komisie, ktorý sa nezúčastnil zasadnutia.

Kritériá hodnotenia - Program 1 - okrem podprogramu 1.6.3 - štipendiá (spolu 0 až 100 bodov)

1. Umelecký prínos a potenciál projektu – 0 až 60 bodov

  • Relevantnosť a originalita výstupov projektu
  • Kultúrno-spoločenský význam, hodnoty a ideový rámec projektu
  • Prínos pre slovenský a medzinárodný umelecký kontext

2. Prínos projektu pre cieľovú skupinu – 0 až 10 bodov

  • Schopnosť žiadateľa identifikovať cieľovú skupinu projektu
  • Schopnosť sprístupniť témy a hodnoty projektu cieľovej skupine
  • Relevantnosť zadefinovanej cieľovej skupiny

3. Doterajšie umelecké aktivity žiadateľa vo vzťahu k projektu – 0 až 10 bodov

  • Kvalita a rozsah doterajších výstupov žiadateľa

4. Kalkulácia nákladov – 0 až 10 bodov

  • Opodstatnenosť a primeranosť žiadaného štipendia
  • Finančná náročnosť realizovaného projektu

5. Kvalita realizačného plánu – 0 až 10 bodov

  • Opodstatnenosť a primeranosť dĺžky realizácie projektu
Späť
Späť

Ak máte nejaké otázky súvisiace s konkrétnou žiadosťou, obráťte sa na referenta FPU, ktorý má na starosti podprogram, v ktorom sa uchádzate o podporu. Kontakty referentov sú dostupné na adrese http://fpu.sk/kontakt.

Ak chcete nahlásiť technickú chybu, adresujte svoj e-mail na adresu pomoc@fpu.sk

[Verzia pokynov: 2020-04-27 14:15:00]