Podrobnosti o žiadosti č. 21-152-02797


Žiadateľ: Drama Queer

Názov projektu: Rozprávková krajina pre všetkých

Číslo žiadosti: 21-152-02797

Forma podpory: dotácia


Názov žiadateľa Drama Queer
Právna forma žiadateľa občianske združenie
Sídlo alebo miesto podnikania Tomášikova 12571/50C, 83104 Bratislava-Nové Mesto
IČO 52886891
Štatutárny orgán (funkcia) 1. Štatutárny orgán: Ing. Róbert Pakan, , predseda
Číslo žiadosti 21-152-02797
Forma podpory dotácia
Žiadaná suma 15 500,00 €
Pridelená suma 6 000,00 €
Spolufinancovanie 1 000,00 € / 6,061 %
Program 1.5.2 / Vydávanie umeleckej literatúry pre deti a mládež
Názov projektu Rozprávková krajina pre všetkých
Začiatok realizácie 01.07.2021
Koniec realizácie 31.12.2021
Miesto realizácie/lokalita Bratislava/Budapešť
Zhrnutie projektu Zámerom projektu je vydanie prekladu detskej knihy Rozprávková krajina pre všetkých (Meseorzságh Mindenkié, 2020), vydavateľstva LABRISZ. Naratív knihy materializuje dlhodobé snahy o integráciu menšín do dejín, a to nielen kultúrnych ale aj politických. Na pôdoryse 17 rozprávok maďarskí autori a autorky spracovali tradičné rozprávky, avšak ich hrdinovia a hrdinky sú oslobodené od kultúrnych noriem alebo nánostov idealizmu a nacionálneho heroizmu. Rozprávky demaskujú charakteristický archetypálny ráz tradičných rozprávok a akcentujú aspekt ľudskosti a prirodzenej pestrosti.

Rozpočet

Rozpočtová položka Rozpočet Žiadané
Autorské honoráre, personálne náklady a služby priamo súvisiace s realizáciou projektu 16 000,00 € 15 000,00 €
Propagácia a polygrafické náklady 500,00 € 500,00 €
Spolu: 16 500,00 € 15 500,00 €

Hodnotenie

Kritérium
Umelecký prínos a potenciál projektu – 0 až 40 bodov 163
Prínos projektu pre cieľovú skupinu – 0 až 10 bodov 39
Doterajšie umelecké aktivity žiadateľa vo vzťahu k projektu – 0 až 10 bodov 30
Rozpočet projektu – 0 až 30 bodov 85
Kvalita realizačného plánu – 0 až 10 bodov 36
Spolu 353
Pozn.:

Celkové bodové hodnotenie žiadosti je 353 bodov.

V tabuľke je uvedený reálny súhrnný počet bodov od všetkých hodnotiteľov, ktorí hodnotili žiadosť, za jednotlivé kritériá spolu. Rozsah počtu bodov v popisoch kritérií je za jedného hodnotiteľa.

Ak sa celkové bodové hodnotenie líši od bodového hodnotenia spolu v tabuľke, tento rozdiel je spôsobený neúčasťou člena odbornej komisie na zasadnutí odbornej komisie. V takom prípade odborná komisia počas svojho zasadnutia postupuje podľa článku 5, bod 5 vnútorného predpisu Zásady, spôsob a kritériá hodnotenia žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov z Fondu na podporu umenia: Ak sa niektorý člen odbornej komisie nemôže zúčastniť celého hodnotenia žiadostí, alebo jeho časti, namiesto jeho bodov je tejto žiadosti automaticky pridelený priemer bodov, ktoré tejto žiadosti pridelia ostatní členovia komisie. Priemer automaticky vypočíta a pridelí registračný systém s matematickým zaokrúhlením na celé číslo.

V tabuľke vyššie nie je pripočítaný automaticky pridelený priemer bodov za člena odbornej komisie, ktorý sa nezúčastnil zasadnutia.

Kritériá hodnotenia - Program 1 a podprogram 6.2 – okrem podprogramov 1.1.6, 1.2.5, 1.3.6, 1.4.5, 1.5.8, 1.6.3, 1.6.4, 1.6.5 (spolu 0 až 100 bodov)

1. Umelecký prínos a potenciál projektu – 0 až 40 bodov

 • Relevantnosť a originalita výstupov projektu
 • Kultúrno-spoločenský význam, hodnoty a ideový rámec projektu
 • Prínos pre slovenský a medzinárodný umelecký kontext

2. Prínos projektu pre cieľovú skupinu – 0 až 10 bodov

 • Schopnosť žiadateľa identifikovať cieľovú skupinu projektu
 • Schopnosť sprístupniť témy a hodnoty projektu cieľovej skupine
 • Relevantnosť zadefinovanej cieľovej skupiny

3. Doterajšie umelecké aktivity žiadateľa vo vzťahu k projektu – 0 až 10 bodov

 • Kvalita a rozsah doterajších umeleckých výstupov žiadateľa
 • Odbornosť, skúsenosti a profesionalita žiadateľa
 • Prínos projektu pre aktivity žiadateľa

4. Rozpočet projektu – 0 až 30 bodov

 • Opodstatnenosť a primeranosť jednotlivých nákladových položiek vzhľadom na obsah a povahu celého projektu, ale aj k reálny trhovým cenám
 • Primeranosť a opodstatnenosť celého rozpočtu projektu a miery výšky spolufinancovania na rámec povinnej spoluúčasti
 • Primeranosť žiadaných finančných prostriedkov vo vzťahu k projektu

5. Kvalita realizačného plánu – 0 až 10 bodov

 • Relevantnosť stratégie realizácie projektu
 • Opodstatnenosť a primeranosť dĺžky realizácie projektu
 • Možnosti ďalšieho rozvoja projektu
Späť
Späť

Ak máte nejaké otázky súvisiace s konkrétnou žiadosťou, obráťte sa na referenta FPU, ktorý má na starosti podprogram, v ktorom sa uchádzate o podporu. Kontakty referentov sú dostupné na adrese http://fpu.sk/kontakt.

Ak chcete nahlásiť technickú chybu, adresujte svoj e-mail na adresu pomoc@fpu.sk

[Verzia pokynov: 2020-04-27 14:15:00]