Podrobnosti o žiadosti č. 20-361-06269


Žiadateľ: Marek Šulík,

Názov projektu: Amatérska filmová tvorba fotografa Viliama Malíka

Číslo žiadosti: 20-361-06269

Forma podpory: štipendium


Meno a priezvisko Marek Šulík,
Právna forma žiadateľa fyzická osoba - jednotlivec
Trvalé bydlisko Vištuk
Číslo žiadosti 20-361-06269
Forma podpory štipendium
Žiadaná suma 3 000,00 €
Pridelená suma 3 000,00 €
Spolufinancovanie 0,00 € / 0,000 %
Program 3.6.1 / Medziodborový výskum a odborná reflexia (C - štipendium)
Názov projektu Amatérska filmová tvorba fotografa Viliama Malíka
Začiatok realizácie 04.10.2020
Koniec realizácie 19.07.2024
Miesto realizácie/lokalita Bratislava
Zhrnutie projektu Cieľom projektu je katalogizovanie amatérskych filmových záznamov významného slovenského fotografa Viliama Malíka (1912 – 2012), ktoré som získal v rámci archívneho projektu Rodinné archívy (www.rodinnearchivy.sk). Jedná sa o 65 kusov (spolu 13,5 hodín) filmových cievok, ktoré Malík nakrútil popri svojej fotografickej práci. Malík, ako fotograf pre agentúru ČTK mal prístup k rôznym udalostiam spoločenského života. Ako zanietený amatér sa rozhodol dokumentovať niektoré udalosti nielen ako fotograf, ale i ako filmár. Na 8mm surovinu (zbierka obsahuje i dva 16mm filmy) nakrútil výstavbu pamätníka M.R. Štefánika v roku 1938, návštevu Eduarda Beneša, na farebný film zachytil ministra vnútra prvej slovenskej republiky Alexandra Macha, pohreb literáta a politika Martina Rázusa atď. Hlavné projektové aktivity sú teda analýza obrazového materiálu, jeho popis a katalogizovanie v online rešeršnom prostredí projektu Rodinné archívy. Cieľové skupiny sa odvíjajú od základného zmyslu projektu Rodinné archívy - filmári, historici, kunsthistorici, pedagógovia, umelci atď.

Rozpočet

Rozpočtová položka Rozpočet Žiadané
Štipendium 0,00 € 3 000,00 €
Spolu: 0,00 € 3 000,00 €

Hodnotenie

Kritérium
Výskumný/vzdelávací/odborný prínos a potenciál projektu – 0 až 35 bodov 149
Opodstatnenosť a primeranosť požadovaných finančných prostriedkov vzhľadom na sociálnu situáciu a príjem žiadateľa – 0 až 35 bodov 52
Prínos projektu pre cieľovú skupinu – 0 až 10 bodov 39
Doterajšia výskumne/vzdelávacie aktivity žiadateľa vo vzťahu k projektu – 0 až 10 bodov 43
Kvalita realizačného plánu – 0 až 10 bodov 39
Spolu 322
Pozn.:

Celkové bodové hodnotenie žiadosti je 322 bodov.

V tabuľke je uvedený reálny súhrnný počet bodov od všetkých hodnotiteľov, ktorí hodnotili žiadosť, za jednotlivé kritériá spolu. Rozsah počtu bodov v popisoch kritérií je za jedného hodnotiteľa.

Ak sa celkové bodové hodnotenie líši od bodového hodnotenia spolu v tabuľke, tento rozdiel je spôsobený neúčasťou člena odbornej komisie na zasadnutí odbornej komisie. V takom prípade odborná komisia počas svojho zasadnutia postupuje podľa článku 5, bod 5 vnútorného predpisu Zásady, spôsob a kritériá hodnotenia žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov z Fondu na podporu umenia: Ak sa niektorý člen odbornej komisie nemôže zúčastniť celého hodnotenia žiadostí, alebo jeho časti, namiesto jeho bodov je tejto žiadosti automaticky pridelený priemer bodov, ktoré tejto žiadosti pridelia ostatní členovia komisie. Priemer automaticky vypočíta a pridelí registračný systém s matematickým zaokrúhlením na celé číslo.

V tabuľke vyššie nie je pripočítaný automaticky pridelený priemer bodov za člena odbornej komisie, ktorý sa nezúčastnil zasadnutia.

Kritériá hodnotenia - Program 3 - mimoriadna výzva č. 2 / 2020 - štipendium C (spolu 0 až 100 bodov)

1. Výskumný/vzdelávací/odborný prínos a potenciál projektu – 0 až 35 bodov

 • Relevantnosť a originalita výstupov projektu
 • Kultúrno-spoločenský, odborný alebo výskumný význam, hodnoty a ideový rámec
 • Prínos pre slovenský a medzinárodný umelecký a/alebo kultúrny kontext

2. Opodstatnenosť a primeranosť požadovaných finančných prostriedkov vzhľadom na sociálnu situáciu a príjem žiadateľa – 0 až 35 bodov

 • Celková výška hrubého príjmu v mesiacoch marec až august 2020
 • Stabilita príjmu (trvalý pracovný pomer, starobný dôchodok, čiastočný úväzok, iné zmluvy, živnosť, štipendiá a pod.)
 • Opodstatnenosť a primeranosť žiadaného štipendia

3. Prínos projektu pre cieľovú skupinu – 0 až 10 bodov

 • Schopnosť žiadateľa identifikovať cieľovú skupinu projektu
 • Schopnosť sprístupniť témy a hodnoty projektu cieľovej skupine
 • Relevantnosť zadefinovanej cieľovej skupiny

4. Doterajšia výskumne/vzdelávacie aktivity žiadateľa vo vzťahu k projektu – 0 až 10 bodov

 • Kvalita a rozsah doterajších výstupov žiadateľa
 • Odbornosť, skúsenosti a profesionalita žiadateľa
 • Prínos projektu pre aktivity žiadateľa

5. Kvalita realizačného plánu – 0 až 10 bodov

 • Relevantnosť stratégie realizácie projektu
 • Opodstatnenosť a primeranosť dĺžky realizácie projektu
 • Možnosti ďalšieho rozvoja projekt
Späť
Späť

Ak máte nejaké otázky súvisiace s konkrétnou žiadosťou, obráťte sa na referenta FPU, ktorý má na starosti podprogram, v ktorom sa uchádzate o podporu. Kontakty referentov sú dostupné na adrese http://fpu.sk/kontakt.

Ak chcete nahlásiť technickú chybu, adresujte svoj e-mail na adresu pomoc@fpu.sk

[Verzia pokynov: 2020-04-27 14:15:00]