Podrobnosti o žiadosti č. 20-143-00913


Žiadateľ: Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

Názov projektu: „Sustainable fashion in education / Udržateľná móda vo vzdelávaní“

Číslo žiadosti: 20-143-00913

Forma podpory: dotácia


Názov žiadateľa Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
Právna forma žiadateľa vysoká škola, ktorá realizuje študijný odbor umenie
Sídlo alebo miesto podnikania Hviezdoslavovo námestie 18, 81437 Bratislava
IČO 00157805
Štatutárny orgán (funkcia) 1. Štatutárny orgán: doc. Mgr. Bohunka Koklesová, PhD., rektorka
Číslo žiadosti 20-143-00913
Forma podpory dotácia
Žiadaná suma 5 270,00 €
Pridelená suma 3 000,00 €
Spolufinancovanie 280,00 € / 5,045 %
Program 1.4.3 / Individuálne a kolektívne výstavné a prezentačné aktivity
Názov projektu „Sustainable fashion in education / Udržateľná móda vo vzdelávaní“
Začiatok realizácie 01.01.2020
Koniec realizácie 31.12.2020
Miesto realizácie/lokalita Galéria Satelit, SCD Bratislava
Zhrnutie projektu V rámci výstavného projektu „Sustainable fashion in education / Udržateľná móda vo vzdelávaní“ v galérii SATELIT SCD Bratislava, by sme radi prezentovali práve širší kontext individuálnych autorských prístupov v rámci tvorby udržateľnej módy ako i potrebu inovácie vzdelávania v kontexte a intenciách vývoja a smerovania výroby a spotreby sektora. Na danú tému plánujeme ako sprievodný program aj prednášku Very Artemyevi z Wearme Fashion

Rozpočet

Rozpočtová položka Rozpočet Žiadané
Autorské honoráre, personálne náklady a služby priamo súvisiace s realizáciou projektu 3 700,00 € 3 420,00 €
Propagácia a polygrafické náklady 1 700,00 € 1 700,00 €
Materiálové náklady a obstaranie hmotného majetku v intenciách bežných výdavkov 150,00 € 150,00 €
Spolu: 5 550,00 € 5 270,00 €

Hodnotenie

Kritérium
Umelecký prínos a potenciál projektu – 0 až 40 bodov 134
Prínos projektu pre cieľovú skupinu – 0 až 10 bodov 34
Doterajšie umelecké aktivity žiadateľa vo vzťahu k projektu – 0 až 10 bodov 39
Rozpočet projektu – 0 až 30 bodov 107
Kvalita realizačného plánu – 0 až 10 bodov 34
Spolu 348
Pozn.:

Celkové bodové hodnotenie žiadosti je 348 bodov.

V tabuľke je uvedený reálny súhrnný počet bodov od všetkých hodnotiteľov, ktorí hodnotili žiadosť, za jednotlivé kritériá spolu. Rozsah počtu bodov v popisoch kritérií je za jedného hodnotiteľa.

Ak sa celkové bodové hodnotenie líši od bodového hodnotenia spolu v tabuľke, tento rozdiel je spôsobený neúčasťou člena odbornej komisie na zasadnutí odbornej komisie. V takom prípade odborná komisia počas svojho zasadnutia postupuje podľa článku 5, bod 5 vnútorného predpisu Zásady, spôsob a kritériá hodnotenia žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov z Fondu na podporu umenia: Ak sa niektorý člen odbornej komisie nemôže zúčastniť celého hodnotenia žiadostí, alebo jeho časti, namiesto jeho bodov je tejto žiadosti automaticky pridelený priemer bodov, ktoré tejto žiadosti pridelia ostatní členovia komisie. Priemer automaticky vypočíta a pridelí registračný systém s matematickým zaokrúhlením na celé číslo.

V tabuľke vyššie nie je pripočítaný automaticky pridelený priemer bodov za člena odbornej komisie, ktorý sa nezúčastnil zasadnutia.

Kritériá hodnotenia - Program 1 a podprogram 6.2 – okrem podprogramov 1.1.6, 1.2.5, 1.3.6, 1.4.5, 1.5.8, 1.6.3, 1.6.4, 1.6.5 (spolu 0 až 100 bodov)

1. Umelecký prínos a potenciál projektu – 0 až 40 bodov

 • Relevantnosť a originalita výstupov projektu
 • Kultúrno-spoločenský význam, hodnoty a ideový rámec projektu
 • Prínos pre slovenský a medzinárodný umelecký kontext

2. Prínos projektu pre cieľovú skupinu – 0 až 10 bodov

 • Schopnosť žiadateľa identifikovať cieľovú skupinu projektu
 • Schopnosť sprístupniť témy a hodnoty projektu cieľovej skupine
 • Relevantnosť zadefinovanej cieľovej skupiny

3. Doterajšie umelecké aktivity žiadateľa vo vzťahu k projektu – 0 až 10 bodov

 • Kvalita a rozsah doterajších umeleckých výstupov žiadateľa
 • Odbornosť, skúsenosti a profesionalita žiadateľa
 • Prínos projektu pre aktivity žiadateľa

4. Rozpočet projektu – 0 až 30 bodov

 • Opodstatnenosť a primeranosť jednotlivých nákladových položiek vzhľadom na obsah a povahu celého projektu, ale aj k reálny trhovým cenám
 • Primeranosť a opodstatnenosť celého rozpočtu projektu a miery výšky spolufinancovania na rámec povinnej spoluúčasti
 • Primeranosť žiadaných finančných prostriedkov vo vzťahu k projektu

5. Kvalita realizačného plánu – 0 až 10 bodov

 • Relevantnosť stratégie realizácie projektu
 • Opodstatnenosť a primeranosť dĺžky realizácie projektu
 • Možnosti ďalšieho rozvoja projektu
Späť
Späť

Ak máte nejaké otázky súvisiace s konkrétnou žiadosťou, obráťte sa na referenta FPU, ktorý má na starosti podprogram, v ktorom sa uchádzate o podporu. Kontakty referentov sú dostupné na adrese http://fpu.sk/kontakt.

Ak chcete nahlásiť technickú chybu, adresujte svoj e-mail na adresu pomoc@fpu.sk

[Verzia pokynov: 2020-04-27 14:15:00]