Podrobnosti o žiadosti č. 19-612-05740


Žiadateľ: Mesto Nové Zámky

Názov projektu: VZDUŠNÉ ZÁMKY MESTO KULTÚRY 2020

Číslo žiadosti: 19-612-05740

Forma podpory: dotácia


Názov žiadateľa Mesto Nové Zámky
Právna forma žiadateľa obec
Sídlo alebo miesto podnikania Hlavné námestie 10, 940 35 Nové Zámky
IČO 00309150
Štatutárny orgán (funkcia) 1. Štatutárny orgán: Mgr. art. Otokar Klein, , primátor
Číslo žiadosti 19-612-05740
Forma podpory dotácia
Žiadaná suma 300 000,00 €
Pridelená suma 300 000,00 €
Spolufinancovanie 81 007,00 € / 20,733 %
Program 6.1.2 / Mesto kultúry 2020 - celoročné aktivity
Názov projektu VZDUŠNÉ ZÁMKY MESTO KULTÚRY 2020
Začiatok realizácie 01.09.2019
Koniec realizácie 31.12.2020
Miesto realizácie/lokalita Nové Zámky
Zhrnutie projektu Projekt VZDUŠNÉ ZÁMKY obsahuje pestrú zmes komunitnej, domácej a európskej tvorivosti, v ktorej sú obsiahnuté programy tradičné aj avantgardné, súčasné i klasické, vysoko profesionálne alebo tvorené nadšencami či mladými talentmi, produkované v kultúrnych priestoroch, ako aj na verejných priestranstvách. Práve verejné priestory považujeme za dôležité AKUPUNKTÚRNE BODY každého mesta, preto ich projekt dôkladne mapuje a do nich umiestnené programy využíva na podporu konštruktívnej sociálnej interakcie. Okrem sprostredkovania kultúrnych zážitkov a podpory vlastnej tvorivosti tým smerujeme k vytváraniu „závislosti“ na spoločných diváckych emóciách, vedúcej k pravidelnej návštevnosti podujatí. Projekt je zameraný na REGENERÁCIU MESTA KULTÚROU, na položenie základov nových kultúrnych tradícií, na získanie nového publika, na aktivizáciu spoločenského života, na podporu tolerancie a schopnosti vnímať komunitu okolo seba v širšom kontexte. Programová skladba zacielením na všetky potenciálne vrstvy návštevníkov, vrátane ich špecifických skupín, chce dokázať, že kultúra a s ňou spojené duševné aj iné zážitky, NIE SÚ LUXUSOM len pre úzku skupinu nadšencov. Paralelná integrálna dimenzia všetkých programov podtrhuje zároveň aj sociálny rozmer projektu iniciatívou APROPO KULTÚRA. Ide o snahu inovatívnym spôsobom zlepšiť dostupnosť podujatí aj sociálne a zdravotne znevýhodneným skupinám, ako aj menšinám. Zastrešujúcim cieľom je transformovať vzdušné zámky na tie pozemské, NOVÉ ZÁMKY.

Rozpočet

Rozpočtová položka Rozpočet Žiadané
Autorské honoráre, personálne náklady a služby priamo súvisiace s realizáciou projektu 265 385,00 € 199 744,00 €
Nájmy priestorov a techniky 37 466,00 € 29 972,00 €
Cestovné a prepravné náklady 48 956,00 € 39 164,00 €
Propagácia a polygrafické náklady 23 550,00 € 18 840,00 €
Materiálové náklady a obstaranie hmotného majetku v intenciách bežných výdavkov 10 550,00 € 8 440,00 €
Prevádzkové náklady 4 800,00 € 3 840,00 €
Spolu: 390 707,00 € 300 000,00 €

Hodnotenie

Kritérium
Kvalita koncepcie a dramaturgie celého programu – 0 až 20 bodov 128
Intenzita kvalitatívneho posunu v oblasti umenia a kultúry – 0 až 30 bodov 167
Participácia relevantných subjektov na projekte – 0 až 20 bodov 126
Rozsah nových umeleckých a kultúrnych aktivít – 0 až 15 bodov 92
Rozpočet projektu – 0 až 15 bodov 86
Spolu 599
Zdôvodnenie komisie Odborná komisia odporúča projekt podporiť z nasledovných dôvodov:
1. Projekt, ktorý bol pozitívne hodnotený už v predošlom roku, získal dopracovaním ďalšie výrazné kvality vo všetkých oblastiach.
2. Komisia pozitívne hodnotí zapojenie ešte väčšieho počtu participujúcich subjektov.
3. Dopracovanie dramaturgickej koncepcie, ktorá myslí na veľké množstvo rôznych cieľových skupín, veľkú škálu umeleckých žánrov, zapojenie rôznych menšín a marginalizovaných skupín. Koncepcia je vyvážená a poskytuje relatívne presný obraz aktivít počas roka 2020.
4. Projekt má aj medzinárodný a cezhraničný rozmer, a to nie len vďaka spoluprácam, ale aj vďaka kvalite navrhovaných podujatí.
5. Rozpočet počíta s viaczdrojovým financovaním, ktorý zabezpečí udržateľnosť projektu aj v budúcnosti.
Pozn.:

Celkové bodové hodnotenie žiadosti je 599 bodov.

V tabuľke je uvedený reálny súhrnný počet bodov od všetkých hodnotiteľov, ktorí hodnotili žiadosť, za jednotlivé kritériá spolu. Rozsah počtu bodov v popisoch kritérií je za jedného hodnotiteľa.

Ak sa celkové bodové hodnotenie líši od bodového hodnotenia spolu v tabuľke, tento rozdiel je spôsobený neúčasťou člena odbornej komisie na zasadnutí odbornej komisie. V takom prípade odborná komisia počas svojho zasadnutia postupuje podľa článku 5, bod 5 vnútorného predpisu Zásady, spôsob a kritériá hodnotenia žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov z Fondu na podporu umenia: Ak sa niektorý člen odbornej komisie nemôže zúčastniť celého hodnotenia žiadostí, alebo jeho časti, namiesto jeho bodov je tejto žiadosti automaticky pridelený priemer bodov, ktoré tejto žiadosti pridelia ostatní členovia komisie. Priemer automaticky vypočíta a pridelí registračný systém s matematickým zaokrúhlením na celé číslo.

V tabuľke vyššie nie je pripočítaný automaticky pridelený priemer bodov za člena odbornej komisie, ktorý sa nezúčastnil zasadnutia.

Kritériá hodnotenia - Program 6 - podprogramy 6.1.1 a 6.1.2 (spolu 0 až 100 bodov)

1. Kvalita koncepcie a dramaturgie celého programu – 0 až 20 bodov

 • Prepracovanosť a kvalita dramaturgie všetkých podujatí.
 • Kvalita odborného zabezpečenia projektu.
 • Prepojenie projektu na smerovanie dlhodobého rozvoja kultúry v meste.

2. Intenzita kvalitatívneho posunu v oblasti umenia a kultúry – 0 až 30 bodov

 • Intenzita posunu, ktorý mesto dosiahne vo všetkých oblastiach kultúry.
 • Stratégia získavania nového publika pre jednotlivé aktivity
 • Intenzita práce s novým publikom pre jednotlivé oblasti umenia a kultúry.

3. Participácia relevantných subjektov na projekte – 0 až 20 bodov

 • Relatívny počet zapojených inštitúcií a subjektov v oblasti umenia a kultúry pôsobiacich v danom meste (zriaďované inštitúcie samosprávou a štátom, nezávislý sektor).
 • Intenzita spolupráce medzi mestom a zapojenými inštitúciami.
 • Udržateľnosť spolupráce medzi mestom a zapojenými inštitúciami.

4. Rozsah nových umeleckých a kultúrnych aktivít – 0 až 15 bodov

 • Relatívny počet nových doposiaľ nerealizovaných aktivít mesta v oblasti kultúry.
 • Relatívny počet dlhodobo udržateľných nových umeleckých a kultúrnych aktivít.
 • Šírka realizovaných aktivít, s dôrazom na umelecké a kultúrne oblasti a aktivity, ktoré v kultúrnom živote mesta doposiaľ absentovali.

5. Rozpočet projektu – 0 až 15 bodov

 • Opodstatnenosť a primeranosť jednotlivých nákladových položiek vzhľadom na obsah a povahu celého projektu, ale aj k reálny trhovým cenám
 • Primeranosť a opodstatnenosť celého rozpočtu projektu a miery výšky spolufinancovania na rámec povinnej spoluúčasti
 • Primeranosť žiadaných finančných prostriedkov vo vzťahu k projektu
Späť
Späť

Ak máte nejaké otázky súvisiace s konkrétnou žiadosťou, obráťte sa na referenta FPU, ktorý má na starosti podprogram, v ktorom sa uchádzate o podporu. Kontakty referentov sú dostupné na adrese http://fpu.sk/kontakt.

Ak chcete nahlásiť technickú chybu, adresujte svoj e-mail na adresu pomoc@fpu.sk

[Verzia pokynov: 2020-04-27 14:15:00]