Registrácia žiadateľa

Každý žiadateľ sa do systému registruje iba raz a na svoju identifikáciu bude používať e-mailovú adresu.

E-mailová adresa slúži ako:

  1. identifikátor, ktorým sa budete identifikovať pri prihlasovaní do systému; v systéme musí preto byť táto e-mailová adresa jedinečná, nie je možné, aby ste sa ňou registrovali v sytéme ako žiadateľ viac ako jedenkrát
  2. e-mailová adresa, na ktorú budú zasielané e-mailové správy vo veciach súvisiacich so zaregistrovanými žiadosťami; tieto e-mailové správy budú zasielané aj na e-mailové adresy uvedené v jednotlivých žiadostiach v časti Kontaktná osoba, ak bude tento údaj uvedený

Aplikácia ponúka 2 typy registrácie podľa právnej formy žiadateľa:

  1. registráciu pre fyzické osoby - jednotlivcov (nepodnikateľov)
  2. registráciu pre právnické osoby, ktorá je určená aj pre fyzické osoby - živnostníkov

Upozornenie: Ak sa registrujete s cieľom podať si žiadosť o zápis do evidencie profesionálnych umelcov alebo iných profesionálov v kultúre, potom si vyberte právnu formu fyzická osoba - jednotlivec!

Prihlasovacie údaje
Právna forma Vyberte si požadovanú právnu formu kliknutím do riadku v zozname právnych foriem:
(Ak sa registrujete s cieľom podať si žiadosť o zápis do evidencie profesionálnych umelcov alebo iných profesionálov v kultúre, potom si vyberte právnu formu fyzická osoba - jednotlivec!

Ak máte nejaké otázky súvisiace s konkrétnou žiadosťou, obráťte sa na referenta FPU, ktorý má na starosti podprogram, v ktorom sa uchádzate o podporu. Kontakty referentov sú dostupné na adrese http://fpu.sk/kontakt.

Ak chcete nahlásiť technickú chybu, adresujte svoj e-mail na adresu pomoc@fpu.sk

[Verzia pokynov: 2020-04-27 14:15:00]